Nuo­ret strea­maa­vat koro­naa him­meäk­si

Tummassa kuvassa lautaileva henkilö ja toinen joka kuuntelee kuulokkeita. kuvan päällä pelinäppäimistön valoja ja teksti #himmennäkorona. Kuvassa lisäksi kolme miksofonia ja teksti "streameja nuorilta nuorille.

Kun kaik­ki kiva on kiel­let­ty, vai onko?

Suomen kartta johon on merkitty neljä pistettä ilmaisemaan sitä, kuinka osallistujat ovat eri puolelta maata. Pisteet sijaitsevat Keski-Suomessa, Etelä-Suomessa ja Itä-Suomessa.

Eri puo­lil­ta Suo­mea tule­vat nuo­ret kes­kus­te­le­vat Digi-Ink toi­min­taan kuu­lu­vas­sa #him­men­nä­ko­ro­na ‑kam­pan­jas­sa mm. har­ras­tuk­sis­ta ja hyvin­voin­nis­ta, yksi­näi­syy­des­tä ja koro­na­jak­sa­mi­ses­ta sekä etäi­lyn muka­naan tuo­mis­ta haas­teis­ta – mik­sei mah­dol­li­suuk­sis­ta­kin.

Nuor­ten kes­kus­te­lus­sa on muka­na Music Against Drugs ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Sam­po.

Strea­maus tapah­tuu Oran­ge Cas­set­te twitch-kana­val­lam­me: https://www.twitch.tv/orangecassette

Jokai­sel­la strea­mil­la on oma aiheen­sa. Anna strea­mei­hin ideoi­ta vas­taa­mal­la ennak­ko­ky­sy­myk­siin Ins­ta­gram-tilil­läm­me: Musica­gainstdrugs.

Vää­riä vas­tauk­sia ja huo­no­ja ideoi­ta ei ole. Tar­koi­tus on puhua, oppia toi­sil­ta ja käsi­tel­lä eri­lai­sia vink­ke­jä, joi­den avul­la tal­tut­taa vaik­ka yksi­näi­syy­den koke­mus­ta tai koro­na-ahdis­tus­ta.

Stream­päi­vät ovat:
kes­ki­viik­ko 12.5. klo 17 19
tors­tai 20.5. klo 17 19
tors­tai 27.5. klo 17 19
tors­tai 3.6. klo 17 19

#him­men­nä­ko­ro­na ‑some­haas­te

Kam­pan­jaan sisäl­tyy vii­kot­tai­sia some­haas­tei­ta. Näil­lä pyri­tään teke­mään omas­ta ja toi­sen päi­väs­tä astet­ta parem­pi.

Strea­meis­ta teh­dään myös jäl­ki­kä­teen jul­kais­ta­va You­Tu­bes­sa ‑ver­sio, joka jul­kais­taan kana­val­lam­me.

P.S. Strii­mauk­sen suun­nit­te­lee ja toteut­taa ryh­mä nuo­ria osa­na Digi-ink- toi­min­taa. Mikä­li myös sinua kiin­nos­tai­si strii­maus, kam­pan­join­ti tai muu ver­kos­sa tapah­tu­va ryh­mä­toi­min­ta, kat­so lisää osoit­tees­ta: https://riemufinland.fi/osallistu/digi-ink-toiminta/