DIGI-INK on hyödyllistä hauskanpitoa verkossa!

Digi-Ink — toimin­ta on nuoril­le aikui­sil­le  (18–29v) suunnat­tu­ja, verkos­sa toteu­tet­ta­via ryhmiä. Ryhmiin voit osallis­tua kotoa käsin mistä päin Suomea tahansa, toimin­ta tapah­tuu helppo­käyt­töis­ten sovel­lus­ten (mm. Discord, Zoom) välityk­sel­lä. Ohjel­mien käytön ei tarvit­se olla ennes­tään tuttua. Tarvit­set vain älypu­he­li­men, table­tin tai tieto­ko­neen.

Kelle ryhmät sovel­tu­vat?

Jos ajatte­let, että positii­vi­nen ryhmä­toi­min­ta, jossa vahvis­te­taan omaa osaamis­ta, jaetaan hyviä vinkke­jä ja tukea, opitaan uutta ja tutus­tu­taan muihin kuulos­taa kiinnos­ta­val­ta, niin nämä ryhmät sopivat juuri sinulle!

Valmen­ta­via ryhmiä on eri teemo­jen mukai­ses­ti, jotka sopivat nuoril­le monen­lai­sis­sa eri elämän­ti­lan­teis­sa, olitpa tällä hetkel­lä työtön, työelä­mäs­sä tai opiske­le­mas­sa. Ryhmiin osallis­tu­mi­nen on ilmais­ta. Yhteen ryhmään mahtuu 6–8 osallis­tu­jaa ja ryhmä kokoon­tuu viikoit­tain noin 2 tuntia kerral­laan.

Esimerkkejä ryhmistä


Hyvä Mieli: Ryhmäs­sä käsitel­lään mielen hyvin­voin­tia ja vahvis­te­taan omia mielen­ter­veys­tai­to­ja. Aiheina mm. psyko­lo­gi­nen jousta­vuus, riippu­vuus­käyt­täy­ty­mi­nen, tunne­tai­dot sekä suoja- ja riski­te­ki­jät.

Hyvä Olo: Ryhmäs­sä keski­ty­tään terveel­li­siin elämän­ta­poi­hin ja käytän­nöl­li­siin arjen­tai­toi­hin. Kiinnos­tai­si­ko esimer­kik­si saada vinkke­jä talou­den­hal­lin­taan, palau­tu­mi­seen ja ravin­toon liittyen?

Hyvä Tulevai­suus: Ryhmäs­sä keski­ty­tään työhön ja/tai opiske­luun liitty­viin asioi­hin. Aiheina mm. työnha­ku ja haastat­te­lut, cv, etäopis­ke­lu ja opinto­jen edistä­mi­nen. Sopii hyvin mm. opiske­li­joil­le ja työtä hakevil­le.

Hyvä Liikun­ta: Ryhmäs­sä liiku­taan viikoit­tain yhdessä, vaikka­kin eri paikois­sa! Ryhmäs­tä saat lisämo­ti­vaa­tio­ta, tukea ja hyvää seuraa liikku­mi­sen tueksi.

Ryhmien lisäksi toimin­nas­sa toteu­te­taan digitaa­li­sia kampan­joi­ta, joihin voit lähteä mukaan vaikut­ta­maan ja tutus­tu­maan sinua kiinnos­ta­vaan aihee­seen! Kampan­ja voidaan toteut­taa esimer­kik­si sosiaa­li­ses­sa medias­sa tai strea­ma­ten.

Kampan­jois­sa ryhmä tutus­tuu yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin menetel­mään ja toteut­taa halua­man­sa aiheen mukai­sen digitaa­li­sen kampan­jan (some, strea­maus jne.) verkos­sa.

Ryhmiä alkaa aina sitä mukaan, kun ne täytty­vät. Voit jättää yhteys­tie­to­si alla oleval­la lomak­keel­la kuullak­se­si lisää! Lomak­keen täyttä­mi­nen ei sido mihin­kään.


Voit myös kysyä lisää toimin­nas­ta:

Eerik Niemelä
050 320 5550
eerik.niemela@riemufinland.fi

Katso Eerikin terveh­dys tästä

Löydät minut myös järjes­töm­me Discor­dis­ta nimimer­kil­lä eerik digi-ink(Kuva by Henna Pelto­nie­mi)