Haemme projektikoordinaattoria verkkopelitoimintaan

Ihmisiä pelaamassa neonvaloin valaistussa huoneessa. Isgee-toiminnan logo.

Ovatko verkko­pe­lit, lanit, strea­maa­mi­nen ja niiden ympäril­lä oleva kulttuu­ri sinulle tuttua? Haluai­sit­ko tehdä töitä näiden asioi­den parissa? Nautit­ko myös nuorten parissa työsken­te­lys­tä? 

Jos vasta­sit edelli­siin kysymyk­siin kyllä, saatat olla etsimäm­me henkilö!

Haemme projek­ti­koor­di­naat­to­ria kehit­tä­mään ja toteut­ta­maan kevääl­lä 2017 käynnis­tet­tyä ISGee-verkko­pe­li­toi­min­taa, joka sai vuoden tauon jälkeen jatko­ra­hoi­tuk­sen kolmek­si vuodek­si.

Hankkeen tavoit­tee­na on digitaa­li­ses­ta pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den 18 – 29 ‑vuotiai­den nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­nen sekä pelaa­mi­ses­ta synty­vien haitto­jen ennal­taeh­käi­sy ja vähen­tä­mi­nen.

Nuoret osallis­tu­vat ISGee-toimin­taan mm. järjes­tä­mäl­lä erilai­sia tapah­tu­mia, kuten laneja ja miitte­jä, tuotta­mal­la sisäl­töä eri kanaviin sekä osallis­tu­mal­la työpa­joi­hin. 

Music Against Drugs ry:n toimin­taa rahoit­taa Sosiaa­li- ja terveys­mi­nis­te­riön Veikkauk­sen tuotoil­la.

Projek­ti­koor­di­naat­to­rin työteh­tä­viin kuulu­vat muun muassa seuraa­vat tehtä­vät:

 • hankkeen toteut­ta­mi­nen nuori­so­läh­töi­ses­ti 
 • hankkeen toimin­to­jen suunnit­te­lu, koordi­noin­ti ja toteu­tus
 • hankkeen sidos­ryh­mä­työs­ken­te­ly
 • hankkeen arvioin­ti, kehit­tä­mi­nen ja rapor­toin­ti 
 • toimin­nas­sa mukana olevien vapaa­eh­tois­ten, työhar­joit­te­li­joi­den sekä oppiso­pi­mus­opis­ke­li­joi­den ohjaa­mi­nen

Tehtä­vään valit­ta­van henki­lön eduksi katso­taan:

 • sovel­tu­va koulu­tus 
 • kokemus nuorten kanssa työsken­te­lys­tä ja kohtaa­mi­ses­ta
 • oma-aloit­tei­suus, jousta­vuus sekä kehit­tä­vä ja tavoit­teel­li­nen työote
 • hyvät vuoro­vai­ku­tus­tai­dot
 • ymmär­rys pelikult­tuu­ris­ta joko työn ja/tai harras­tuk­sen kautta
 • tieto­tek­ni­nen osaami­nen

Työ sisäl­tää myös ilta- ja viikon­lop­pu­työ­tä sekä satun­nais­ta matkus­tus­ta Suomes­sa.

Työsuhde-edut: ergonomiset työpisteet, joustavat työajat, liikunnallistettu työympäristö ja mahdollisuus säännölliseen liikkumiseen työaikana, työterveyshuolto, säännölliset hyvinvointi- ja virkistäymispäivät, Oura-älysormus auttamaan sinua palautumisessa.

Haku tehtä­vään:

Hakuai­ka päättyy 27.6.2021 klo 23:59. Valin­ta­haas­tat­te­lut järjes­te­tään etäyh­teyk­sin 1.7.2021 ja 2.7.2021

Valin­nas­ta ilmoi­te­taan 5.7.2021. Työpaik­kaa haetaan oheisel­la lomak­keel­la 27.6.2021 klo 23:59 mennes­sä.

videonauhan ja puhelimen kuvakkeet.

Lisäksi voit halutes­sa­si kuvata max. minuu­tin kestä­vän videon, jossa esitte­let itseäsi ja kerrot, miksi juuri sinä olisit oikea henkilö tehtä­vään. Lähetä video hallin­to­pääl­li­köl­lem­me Juho-Heikki “Juhis” Korho­sel­le WhatsAp­pil­la tai iMessa­ge­na numeroon 044 344 8039 tai sähkö­pos­til­la osoit­tee­seen juho-heikki.korhonen@riemufinland.fi

Lisätie­to­ja voit kysellä puheli­mit­se kehit­tä­mis­pääl­lik­kö Joni Söder­ma­nil­ta numeros­ta +358 50 439 0505, TO 10.6.20201 klo 15:00 – 16:00, To 17.6.2021 klo 08:00 – 09:00, Ma 21.6.2021 klo 13:00 – 14:00

Työaika: Kokoai­ka­työ, 37,5mh/vko. Työ sisäl­tää myös ilta- ja viikon­lop­pu­työ­tä sekä satun­nais­ta matkus­ta­mis­ta Suomes­sa.

Palkkaus: Palkka­toi­ve tulee esittää hakemuk­sen yhtey­des­sä.

Työn kesto: Määrä­ai­kai­nen sopimus 06.2024 saakka. Työsuh­de alkaa 9.8.2021 tai sopimuk­sen mukaan.

Sopimuk­sen laatu: Määrä­ai­kai­nen

TES: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jä koskeva TES

Työnte­ko­paik­ka: Jyväs­ky­lä

Koeaika: 6 kk

Tehtä­vään valitun on ennen työsuh­teen alkamis­ta toimi­tet­ta­va voimas­sa oleva lasten kanssa työsken­te­le­vien rikos­taus­tan selvit­tä­mi­ses­tä annetun lain (5 6 §:n 2) mukai­nen rekis­te­rio­te.

Music Against Drugs ry on valta­kun­nal­li­ses­ti lasten ja nuorten terveyt­tä, sosiaa­lis­ta hyvin­voin­tia sekä yhteis­kun­nal­lis­ta osalli­suut­ta edistä­vä ehkäi­se­vän päihde­työn järjes­tö, joka on perus­tet­tu vuonna 2010.