ONKO ENNAK­KO­LUU­LOT­TO­MUUS ASEN­NE­KY­SY­MYS?

Filmirullakuva nuorista metsässä ja teksti #ookuoot.

Nuo­ret yhdis­tä­vät voi­man­sa ja jää­dyt­tä­vät ennak­ko­luu­lot näyt­tä­mäl­lä kam­pan­jal­laan esi­merk­kiä, miten tois­ta on koh­del­ta­va!

Music Against Drugs ry:n eri toi­min­toi­hin osal­lis­tu­vat nuo­ret toteut­ta­vat syk­syn aika­na Oo ku oot! ‑kam­pan­jaa. Tee­mak­si nuo­ret ovat valin­neet ennak­ko­luu­lot­to­muu­den ja he poh­ti­vat yhdes­sä eri­lai­suu­den hyväk­sy­mis­tä ja arvos­ta­mis­ta – sitä, kuin­ka jokai­sel­la on oikeus olla oma itsen­sä!

“Aihe on tär­keä ja yhden­ver­tai­suus on myös yksi jär­jes­töm­me arvois­ta. Ennak­ko­luu­lot­to­muu­des­ta puhu­mi­nen voi muut­taa asen­tei­ta”, ker­too kam­pan­ja­toi­min­nas­sa muka­na ole­va Music Against Drugs ry:n pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri Eerik Nie­me­lä.

Nuo­ret halua­vat puut­tua ennak­ko­luu­loi­hin sil­lä jokai­sen meis­tä tuli­si saa­da olla oma itsen­sä. Music Against Drugs ry:ssä on aikai­sem­min­kin teh­ty eri­lai­sia kam­pan­joi­ta, mut­ta nyt työn alla on ensim­mäis­tä ker­taa kaik­kia toi­min­to­ja yhdis­tä­vää jut­tua.

“On todel­la kiva pääs­tä teke­mään kam­pan­jaa joka yhdis­tää mei­tä”, Eerik sanoo.

Nuo­ret äänes­ti­vät kam­pan­jan nimek­si Oo ku oot!

Oo ku oot! ‑kam­pan­jan tapah­tu­ma toteu­te­taan mar­ras­kuus­sa. Pysy muka­na ja seu­raa eri kana­viem­me kaut­ta, mil­lai­sek­si nuor­ten ideoi­ma kam­pan­ja muo­dos­tuu.

Tule mukaan kes­kus­te­luun! Seu­raa Ins­ta­gram-tiliäm­me ja osal­lis­tu kam­pan­ja­ky­se­lyi­him­me, joi­den kaut­ta pää­set itse­kin vai­kut­ta­maan sen sisäl­töön.

Eri­lai­suu­den hyväk­sy­mi­nen on tois­ten arvos­ta­mis­ta!