ONKO ENNAKKOLUULOTTOMUUS ASENNEKYSYMYS?

Filmirullakuva nuorista metsässä ja teksti #ookuoot.

Nuoret yhdistävät voimansa ja jäädyttävät ennakkoluulot näyttämällä kampanjallaan esimerkkiä, miten toista on kohdeltava!

Music Against Drugs ry:n eri toimin­toi­hin osallis­tu­vat nuoret toteut­ta­vat syksyn aikana Oo ku oot! ‑kampan­jaa. Teemak­si nuoret ovat valin­neet ennak­ko­luu­lot­to­muu­den ja he pohti­vat yhdessä erilai­suu­den hyväk­sy­mis­tä ja arvos­ta­mis­ta – sitä, kuinka jokai­sel­la on oikeus olla oma itsensä!

“Aihe on tärkeä ja yhden­ver­tai­suus on myös yksi järjes­töm­me arvois­ta. Ennak­ko­luu­lot­to­muu­des­ta puhumi­nen voi muuttaa asentei­ta”, kertoo kampan­ja­toi­min­nas­sa mukana oleva Music Against Drugs ry:n projek­ti­koor­di­naat­to­ri Eerik Niemelä.

Nuoret halua­vat puuttua ennak­ko­luu­loi­hin sillä jokai­sen meistä tulisi saada olla oma itsensä. Music Against Drugs ry:ssä on aikai­sem­min­kin tehty erilai­sia kampan­joi­ta, mutta nyt työn alla on ensim­mäis­tä kertaa kaikkia toimin­to­ja yhdis­tä­vää juttua.

“On todella kiva päästä tekemään kampan­jaa joka yhdis­tää meitä”, Eerik sanoo.

Nuoret äänestivät kampanjan nimeksi Oo ku oot!

Oo ku oot! ‑kampan­jan tapah­tu­ma toteu­te­taan marras­kuus­sa. Pysy mukana ja seuraa eri kanaviem­me kautta, millai­sek­si nuorten ideoima kampan­ja muodos­tuu.

Tule mukaan keskus­te­luun! Seuraa Insta­gram-tiliäm­me ja osallis­tu kampan­ja­ky­se­lyi­him­me, joiden kautta pääset itsekin vaikut­ta­maan sen sisäl­töön.

Erilai­suu­den hyväk­sy­mi­nen on toisten arvos­ta­mis­ta!