MIELELLÄ MESSIIN! ‑kampanjassa podcasteja, liveohjelmaa ja somehaaste

Nuorten kevään kampan­ja etenee hyvää vauhtia ja viime viikol­la kampan­ja sai oman sloga­nin ja visuaa­li­sen ilmeen. Mielel­lä Messiin! ‑kampan­jal­la nuoret halua­vat karis­taa mielen­ter­vey­teen liitet­tä­viä leimoja ja herät­tää keskus­te­lua aihee­seen usein liitet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta.

Asiaa mielen koukeroista

Kampan­jan sloga­nik­si valikoi­tui “Asiaa mielen kouke­rois­ta”, jota kuvas­taa myös kampan­ja­ryh­mään kuulu­van nuoren kynästä synty­nyt upea muste­ka­la-logo. Logolla nuoret halua­vat kuvas­taa kampan­jan teeman monia ulottu­vuuk­sia ja rohkais­ta tuomaan erilai­sia kokemuk­sia ja tunte­muk­sia esille. Tuntei­ta saa olla, tuntei­ta saa näyttää ja niistä saa puhua.

Luvassa podcasteja, liveohjelmaa ja sisältöä somessa!

Kampan­jan tiimoil­ta on kevään aikana luvassa teeman käsit­te­lyyn osallis­ta­va somehaas­te ja aihetta eri näkökul­mis­ta käsit­te­le­viä podcas­te­ja. Lisäksi luvassa on toimin­nal­lis­ta tekemis­tä livenä Jyväs­ky­län Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­mas­sa Veturi­tal­leil­la 29.4.2022. Iltata­pah­tu­ma on suunnat­tu kaikil­le yli 13-vuotiail­le nuoril­le. Terve­tu­loa!