Avainsana: inktiimi

 • Kevään Ink-tii­mi aloit­taa etä­nä ja lyhen­ne­tyl­lä vii­kol­la

  Kevään Ink-tii­mi aloit­taa etä­nä ja lyhen­ne­tyl­lä vii­kol­la

  Poik­keus­o­lot vaa­ti­vat taval­li­ses­ta poik­kea­via toi­mia. Näin ollen kevät­kau­den 2021 Ink-tii­mi start­taa hel­mi­kuun 1. päi­vä­nä koro­na-rajoi­tuk­siin sovel­le­tus­sa muo­dos­sa. Taval­li­ses­ti tii­mi kokoon­tuu päi­vit­täin Jyväs­ky­läs­sä Mata­ran­ka­dul­la, mut­ta koro­na-rajoi­tus­ten takia toi­min­ta toteu­te­taan aina­kin ensim­mäi­sen kuu­kau­den ajan etä­nä. Samal­la vii­koit­tais­ten tii­mi­päi­vien mää­rä vähen­ne­tään vii­des­tä nel­jään. Etä­työs­ken­te­ly tuo aina muka­naan omat haas­teen­sa, mut­ta onnek­si enää ei olla ihan uuden äärel­lä. Vuo­si…

  Lue lisää

 • TII­MI­LEI­RI syk­sy 2020: skräp­päys­tä, tai­det­ta ja tuk­ki­hu­ma­laa

  TII­MI­LEI­RI syk­sy 2020: skräp­päys­tä, tai­det­ta ja tuk­ki­hu­ma­laa

  Vaik­ka poik­keuk­sel­li­set olot ovat­kin koe­tel­leet syk­syn Ink-tii­mi­läi­siä, niin saim­me vie­tet­tyä haus­kat kak­si lei­ri­päi­vää Juh­la­ta­lo Maja­kos­kel­la Ruok­keel­la. Puit­teet oli­vat lois­ta­vat, isol­la pihal­la mah­tui hyvin tem­mel­tää (myös muka­na ollut lei­ri­koi­ra) ja kaik­ki oli­vat kii­tol­li­sia val­miis­ta ruo­ka­pöy­däs­tä.  Lei­rin toi­min­ta oli moni­puo­lis­ta, sil­lä jokai­nen ryh­mä oli saa­nut suun­ni­tel­la ohjel­maa lei­ril­le. Ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min kans­sa etsim­me lähiym­pä­ris­tös­tä eri­lai­sia syk­syn ele­ment­te­jä…

  Lue lisää