• ISGee-peli­toi­min­ta

  ISGee-peli­­toi­­min­­ta

  Rie­mu Fin­land ry:n ISGee-verk­ko­pe­li­toi­min­nan tavoit­tee­na on 18–29-vuotiaiden, pelaa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­den nuor­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen ja hei­dän sosi­aa­li­nen vah­vis­ta­mi­nen. ISGee-toi­­min­­nal­­la pyri­tään lisää­mään ja vah­vis­ta­maan osal­lis­tu­jien sosi­aa­lis­ta ver­kos­toa ja…

  Lue lisää

 • Ink-tii­mi­toi­min­ta

  Ink-tii­­mi­­toi­­min­­ta

  Ink-tii­mi­toi­min­ta tar­jo­aa 18–29-vuotiaille nuo­ril­le tii­mi­har­joit­te­lu­jak­so­ja Jyväs­ky­läs­sä. Har­joit­te­lu­jak­so­jen kes­to ja sisäl­tö suun­nit­tel­laan nuor­ten omien tavoit­tei­den ja elä­män­ti­lan­tei­den mukai­ses­ti. Nuor­ten tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta ja tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mien sel­kiyt­tä­mis­tä tue­taan…

  Lue lisää

 • Rie­mu-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus

  Rie­­mu-päih­­de­­kas­­va­­tus­­ko­­ko­­nai­­suus

  Rie­mu-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus (ent. Music Against Drugs ‑koko­nai­suus) on ylä­kou­lui­käi­sil­le suun­nat­tu ehkäi­se­vän päih­de­työn koko­nai­suus, joka toteu­te­taan yhteis­työs­sä kun­tien kans­sa. Yksi Rie­mu-koko­nai­suus kes­tää kes­ki­mää­rin yhden luku­kau­den. Koko­nai­suu­teen kuu­luu…

  Lue lisää