• ISGee-pelitoiminta

  ISGee-pelitoiminta

  Riemu Finland ry:n ISGee-verkko­pe­li­toi­min­nan tavoit­tee­na on 18–29-vuotiaiden, pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den nuorten hyvin­voin­nin edistä­mi­nen ja heidän sosiaa­li­nen vahvis­ta­mi­nen. ISGee-toimin­­nal­­la pyritään lisää­mään ja vahvis­ta­maan osallis­tu­jien sosiaa­lis­ta verkos­toa ja…

  Lue lisää

 • Ink-tiimitoiminta

  Ink-tiimitoiminta

  Ink-tiimi­toi­min­ta tarjoaa 18–29-vuotiaille nuoril­le tiimi­har­joit­te­lu­jak­so­ja Jyväs­ky­läs­sä. Harjoit­te­lu­jak­so­jen kesto ja sisältö suunnit­tel­laan nuorten omien tavoit­tei­den ja elämän­ti­lan­tei­den mukai­ses­ti. Nuorten tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta ja tulevai­suu­den suunni­tel­mien selkiyt­tä­mis­tä tuetaan…

  Lue lisää

 • Riemu-päihdekasvatuskokonaisuus

  Riemu-päihdekasvatuskokonaisuus

  Riemu-päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus (ent. Music Against Drugs ‑kokonai­suus) on yläkou­lui­käi­sil­le suunnat­tu ehkäi­se­vän päihde­työn kokonai­suus, joka toteu­te­taan yhteis­työs­sä kuntien kanssa. Yksi Riemu-kokonai­suus kestää keski­mää­rin yhden lukukau­den. Kokonai­suu­teen kuuluu…

  Lue lisää