Avainsana: liikunta

  • Liikuntahaaste aktivoi nuoria aikuisia

    Liikuntahaaste aktivoi nuoria aikuisia

    Digi-inkin liikuntahaasteesta hienoja tuloksia Digi-Inkin liikun­ta­haas­tee­seen osallis­tu­nut jo kymme­niä nuoria, joiden elämäs­sä liikun­ta oli varsin pienes­sä roolis­sa ennen haastet­ta. Osallis­tu­jis­ta valtao­sa (80 %) kertoi liikku­van­sa alle tunnin verran viikos­sa.Haasteel­la pyritään tavoit­ta­maan ja motivoi­maan  ennen kaikkea liikun­ta­har­ras­tus­ta aloit­te­le­via nuoria aikui­sia, joiden liikku­mi­nen on vähen­ty­nyt esimer­kik­si vallit­se­van epide­mia­ti­lan­teen vuoksi. Nuoret liikku­vat haasteen aikana omaeh­toi­ses­ti yksin tai ystävän…

    Lue lisää