Uusia tuulia hanketoiminnassa


Digi-Ink-kehittämishanke käynnistyy

Sosiaa­li- ja terveys­jär­jes­tö­jen avustus­kes­kus STEA on myöntä­nyt Music Against Drugs ry:lle avustuk­sen uuteen kolmi­vuo­ti­seen (2020–2022) kehit­tä­mis­hank­kee­seen, jonka tarkoi­tuk­se­na on tuottaa digitaa­li­nen toimin­ta­mal­li yhdis­tyk­ses­sä vuodes­ta 2015 lähtien toimi­neen Ink-tiimi­toi­min­nan pohjal­ta. Kehit­tä­mis­han­ke kulkee nimellä “Digi-Ink” ja sen tavoit­tee­na on 18–29-vuotiaiden nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin, yhteis­kun­nal­li­sen osalli­suu­den sekä työelä­mä- ja opiske­lu­val­miuk­sien vahvis­ta­mi­nen. Koska toimin­ta on digitaa­lis­ta, nuoril­la on mahdol­li­suus osallis­tua siihen valta­kun­nal­li­ses­ti, asuin­kun­nas­ta riippu­mat­ta.


ISGee-verkkopelihanke päättyy

Digitaa­li­ses­ta pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­neil­le nuoril­le vuosina 2017–2019 toimin­taa tarjon­nut ISGee-verkko­pe­li­han­ke ei saanut jatko­ra­hoi­tus­ta ja toimin­ta on katkol­la ainakin toistai­sek­si. Uusia rahoi­tus­vaih­toeh­to­ja kartoi­te­taan.

ISGee-verkko­pe­li­hank­keen tavoit­tee­na oli 18–29-vuotiaiden digitaa­li­ses­ta pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den nuorten hyvin­voin­nin edistä­mi­nen sosiaa­li­sen vahvis­ta­mi­sen keinoin. Kaiken kaikki­aan hankkeen kautta tavoi­tet­tiin yli 200 nuorta, joista aktii­vi­sem­min toimin­taan osallis­tui noin kahdek­san­kym­men­tä. Hankkeen loppu­haas­tat­te­lui­den perus­teel­la 83% toimin­taan osallis­tu­neis­ta nuoris­ta kertoi löytä­neen­sä ISGee-toimin­nan kautta uuden ystävän ja hankkeen myötä synty­nyt­tä ISGee-peliyh­tei­söä kuvat­tiin muun muassa “Yhtei­sök­si, johon voi palata milloin vain”.

Hankkeen tiimoil­ta järjes­tet­tiin mm. suosit­tu­ja lan-tapah­tu­mia sekä monen­lais­ta jatku­vaa ryhmä­toi­min­taa järjes­tön toimis­tol­la ja verkon välityk­sel­lä.
ISGee-hankkeen pohjal­ta synty­nyt kaikil­le nuoril­le avoin Olohuo­ne jatkaa toimin­taan­sa jatkos­sa­kin keski­viik­koi­sin. Lisätie­toa Olohuo­nees­ta löydät täältä.)