Music Against Drugs ry:n toiminta etätyöskentelyn aikana

Music Against Drugs ry:ssä on siirryt­ty toistai­sek­si etätyös­ken­te­lyyn. Kysees­sä on korona­vi­ruk­ses­ta johtuva varotoi­men­pi­de, jolla pyrimme osaltam­me siihen, että korona­vi­ruk­sen leviä­mis­tä voitai­siin hidas­taa, eikä tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä kuormit­tui­si liikaa. Korona­vi­ruk­seen liittyen seuraam­me aktii­vi­ses­ti viran­omais­tie­do­tus­ta ja nouda­tam­me toimin­nas­sam­me viran­omais­ten antamia ohjeita. Muutok­sis­ta toimin­nas­sam­me
tiedo­tam­me sekä verkko­si­vuil­lam­me että sosiaa­li­sen median kanavis­sam­me.

Music Agains Drugs ry:n työnte­ki­jät ovat normaa­liin tapaan tavoi­tet­ta­vis­sa puheli­mit­se, sähkö­pos­tit­se ja Faceboo­kin kautta etätyös­ken­te­lyn aikana. Katso yhteys­tie­dot täältä.


Rekrytointihaastattelut etätyöskentelyn aikana

Tiimi­val­men­ta­jan äitiys­lo­ma­si­jai­suu­den rekry­toin­ti­haas­tat­te­lut järjes­te­tään etäyh­teyk­sin
21.–22.4.2020. Haastat­te­lui­hin kutsut­ta­via ohjeis­te­taan haastat­te­lui­den toteu­tuk­seen liittyen ennen haastat­te­lua henki­lö­koh­tai­ses­ti. Työpaik­kail­moi­tuk­sen löydät täältä.


Ink-tiimitoiminta ja haku tuleviin tiimeihin

Tällä hetkel­lä yhdis­tyk­sem­me muun toimin­nan tavoin myös Ink-tiimi­toi­min­taa toteu­te­taan toistai­sek­si verkos­sa etäyh­teyk­sin. Tiimi­toi­min­taa järjes­te­tään samoin sisäl­löin kuin aiemmin ja normaa­liin tapaan maanan­tais­ta perjan­tai­hin klo 9–15.

Myös haku Ink-tiimiin on normaa­liin tapaan käynnis­sä, mutta haastat­te­lut tiimei­hin järjes­te­tään etäyh­teyk­sin. Hakulo­mak­keen lähet­tä­mi­sen jälkeen jokai­seen hakijaan otetaan henki­lö­koh­tai­ses­ti yhteyt­tä ja ohjeis­te­taan etähaas­tat­te­lun toteu­tuk­ses­ta. Täytä hakulo­ma­ke, niin olemme sinuun yhtey­des­sä ja keskus­tel­laan toiveis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tarkem­min.
Lisätie­to­ja Ink-tiimi­toi­min­nas­ta ja linkin hakulo­mak­keel­le löydät täältä.Yhteisöllistä toimintaa Discordissa

Music Against Drugs ry:llä on käytös­sä ISGee-peliyh­tei­sön Discord-serveri, jonka kautta järjes­täm­me yhtei­söl­lis­tä toimin­taa nuoril­le. Serve­ril­lä voi keskus­tel­la muiden nuorten kanssa, etsiä peliseu­raa, olla yhtey­des­sä työnte­ki­jöi­hin sekä ottaa osaa yhtei­seen toimin­taan.

Discor­dis­sa tapah­tu­vaa toimin­taa kehite­tään parhail­laan vapaa­eh­tois­nuor­ten ja työnte­ki­jöi­den yhteis­työ­nä ja tarkem­mis­ta toimin­ta­si­säl­löis­tä sekä ajankoh­dis­ta tiedo­te­taan Discor­din lisäksi verkko­si­vuil­lam­me sekä sosiaa­li­sen median kanavis­sam­me.

Discord-serve­ril­lem­me pääset tästä linkis­tä.


Tiedote 13.3.2020: Music Against Drugs ry:ssä siirry­tään toistai­sek­si etätyös­ken­te­lyyn