Haku kesän ja syksyn 2020 tiimijaksoille on käynnissä

järvi, kaislikko, laituri ja vene kesäpäivänä

Music Against Drugs ry tarjoaa työko­kei­lu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuoril­le Ink-tiimis­sä ja haku tulevan kesän ja syksyn tiimei­hin on nyt käynnis­sä!

Tiimi­jak­soon sisäl­tyy yksilö- ja ryhmä­val­men­nus­ta, monipuo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toimin­taa sekä työelä­mä­val­miuk­sia vahvis­ta­vaa projek­ti­työs­ken­te­lyä nuori­so­joh­toi­sis­sa tiimeis­sä. Toimin­nan tavoit­tee­na on nuorten työelä­mä- ja opiske­lu­val­miuk­sien vahvis­ta­mi­nen ja kokonais­val­tai­sen hyvin­voin­nin tukemi­nen tiimi­muo­toi­sen toimin­nan kautta.

Haastat­te­lut Ink-tiimiin toteu­te­taan toistai­sek­si etäyh­teyk­sin. Hakulo­mak­keen lähet­tä­mi­sen jälkeen jokai­seen hakijaan otetaan henki­lö­koh­tai­ses­ti yhteyt­tä ja ohjeis­te­taan etähaas­tat­te­lun toteu­tuk­ses­ta. Täytä hakulo­ma­ke, niin olemme sinuun yhtey­des­sä ja keskus­tel­laan toiveis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tarkem­min.

Lisätie­toa Ink-tiimi­toi­min­nas­ta ja linkin hakulo­mak­kel­le löydät täältä.

Seuraa­vien tiimi­jak­so­jen ajankoh­dat:

Kesän tiimi­jak­so: 15.6.–7.8.2020
Syksyn tiimi­jak­so: 7.9.–18.12.2020

Tiimi­haun osalta yhteyt­tä voi ottaa tiimi­val­men­ta­jaam­me Sanna Huovi­laan: 050 411 1672, sanna.huovila@riemufinland.fi

Tietoa Ink-tiimi­toi­min­nas­ta löytyy myös esittees­täm­me.

Tiedote 13.3.2020: Music Against Drugs ry:ssä siirry­tään toistai­sek­si etätyös­ken­te­lyyn