Up With People 27.11.2016

nuoria ja työntekijöitä

Lunta on alkanut sataa taas ja sitä tulee oikein pyryt­tä­mäl­lä. Sunnun­tai­aa­mu ja saat nukkua pitkään. Ai niin, parin tunnin päästä pitää lähteä katso­maan musikaa­lia! Vai pitäi­si­kö jäädä sängyn pohjal­le rentou­tu­maan? Alkuo­do­tuk­set musikaa­liin eivät olleet kummoi­set, ehkä meihin suoma­lai­siin ei välttä­mät­tä pure superop­ti­mis­ti­suus ja teemana maail­man pelas­ta­mi­nen. Mutta itsekin musikaa­li­se­na ihmise­nä olen aina kiinnos­tu­nut mahdol­li­suu­des­ta päästä seuraa­maan livemusiik­kia.

Musikaa­li on Pavil­jon­gin audito­rios­sa ja väkeä on paljon: koului­käi­siä lapsia, nuoria, sekä työikäi­siä. Vastaan­ot­to on hieno, musikaa­lin näytte­li­jät ottavat katso­jat vastaan jo heti aulassa ja tunnel­ma on kansain­vä­li­nen. Meitä Music Against Drugs ry:stä ja Ink-tiimis­tä kiva porukka ja viemme­kin melkein koko rivin audito­rion reunas­sa.

Heti se alkaa, nimit­täin iloinen musiik­ki, laulu ja mukaan­sa­tem­paa­vuus. Voiko tähän asennoi­tua? Maail­mas­sa kuohuu, terrori-iskut muistut­ta­vat itses­tään viikoit­tain, politiik­kaa kysee­na­lais­te­taan ja ulkona todel­la­kin on kylmä ja tuulis­ta. Ilman alkuläm­mit­te­lyä pitäisi heti osata olla iloinen! Musikaa­li kertoo Up with Peoplen histo­rias­ta aina 60-luvulta nykypäi­vään asti ja juoni alkaa raken­tua mukavas­ti laulu toisen­sa jälkeen.

Kaikki esiin­ty­jät ovat nuoria, samani­käi­siä kuin minä. Laulut on englan­nik­si, näytte­li­jät ovat todella kansain­vä­li­siä ympäri maail­maa, suurin osa Yhdys­val­lois­ta. Poruk­kaan on saatu suoma­lai­nen Roosa Rovanie­mel­tä, joka juontaa osioita suomek­si. Eri vuosi­kym­me­net kerro­taan hienos­ti! Ajankoh­tais­ten asioi­den ympäril­le kootaan vuosi­kym­men­ten tunne­tuim­pia lauluja, joista on tehty älyttö­män hyviä versioi­ta! Miten nämä nuoret ovatkaan näin lahjak­kai­ta? Milloin he ovat pysty­neet harjoit­te­le­maan? Paljon iloisia lauluja, mutta kurkis­tus myös ei niin iloisiin tapah­tu­miin nykypäi­vä­nä ja halutaan muistaa pakolai­sia, sekä väkival­lan uhreja.

Nuorten joukos­sa on super­lah­jak­kuuk­sia! Hienoa tanssi­ko­reo­gra­fi­aa, lava on usein täynnä ihmisiä ja kaikki osaavat laulaa upeasti. Bändi osaa soittaa joka laulun, joita oli muuten kymme­niä. Lopuksi tulee Apulan­taa, mitä ihmettä! Yhdys­val­ta­lai­nen laulaja osaa suoma­lai­set sanat ulkoa ja muut laula­vat mukana. Mahta­vaa!

Kyllä­hän tuosta jäi hyvä mieli. Aika hienoa, että innos­ta­mi­nen maail­man­rau­han puolus­ta­mi­seen voidaan tehdä musii­kin ja tanssin keinoin. Lisää tällais­ta, suosit­te­len kaikil­le! Suoma­lai­sel­le mielel­le tekee hyvää hypätä välillä ilois­ten laulu­jen maail­maan. Up with People rekryää parhail­laan myös uusia nuoria poruk­kaan­sa.

Kiitos Jyväs­ky­län Energia lipuis­ta!

- Lotta