Tii­mi­har­joit­te­li­joi­den media­tii­mi esil­lä Las­ten ter­veys­kä­rä­jil­lä Hel­sin­gis­sä 1.12.

kaksi nuorta

Music Against Drugs ry:n media­tii­min Jes­se Pirt­ti­maa ja Sen­ni Sahi­la teki­vät reis­sun Hel­sin­kiin Las­ten ter­veys­kä­rä­jil­le 1.12.2015. Kärä­jil­lä käsi­tel­tiin nuor­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mis­tä ylei­ses­ti niin van­hem­man, kou­lun kuin tie­tys­ti nuor­ten­kin näkö­kul­mis­ta.

Nuor­ten näkö­kul­man osuu­des­sa Ase­man Lap­set Friends-suun­nit­te­li­ja/-kou­lut­ta­ja Mint­tu Oino­nen ja Music Against Drugs ry:n tii­mi­har­joit­te­li­ja Jes­se Pirt­ti­maa ker­toi­vat muun muas­sa sii­tä, miten van­hem­mat voi­vat pie­nil­lä­kin asioil­la vai­kut­taa nuor­ten käyt­täy­ty­mi­seen. Osuu­des­sa esi­tel­tiin myös Music Against Drugs ry:n media­tii­min toteut­ta­ma video, jos­sa näy­tet­tiin nuor­ten miet­tei­tä suh­tees­ta van­hem­piin­sa. Video­työ toteu­tet­tiin 16–19-vuotiaille nuo­ril­le suun­na­tun kyse­lyn poh­jal­ta. Näkö­kul­ma-osuuk­sien jäl­keen käy­tiin myös panee­li­kes­kus­te­lua sii­tä, mikä nykyi­nen tilan­ne on nuor­ten kan­nal­ta ja mitä voi­tai­siin muut­taa. Tilai­suu­des­sa kuul­tiin kai­ken kaik­ki­aan mie­len­kiin­toi­sia kan­nan­ot­to­ja ja reis­su oli hyvin mie­le­käs.

Las­ten ter­veys­kä­rä­jil­lä esi­te­tyn videon voit kat­soa tääl­tä.
Sen­ni Sahi­la, tii­mi­har­joit­te­li­ja