Tiimiharjoittelijoiden mediatiimi esillä Lasten terveyskäräjillä Helsingissä 1.12.

kaksi nuorta

Music Against Drugs ry:n media­tii­min Jesse Pirtti­maa ja Senni Sahila tekivät reissun Helsin­kiin Lasten terveys­kä­rä­jil­le 1.12.2015. Käräjil­lä käsitel­tiin nuorten hyvin­voin­nin edistä­mis­tä yleises­ti niin vanhem­man, koulun kuin tietys­ti nuorten­kin näkökul­mis­ta.

Nuorten näkökul­man osuudes­sa Aseman Lapset Friends-suunnit­te­li­ja/-koulut­ta­ja Minttu Oinonen ja Music Against Drugs ry:n tiimi­har­joit­te­li­ja Jesse Pirtti­maa kertoi­vat muun muassa siitä, miten vanhem­mat voivat pienil­lä­kin asioil­la vaikut­taa nuorten käyttäy­ty­mi­seen. Osuudes­sa esitel­tiin myös Music Against Drugs ry:n media­tii­min toteut­ta­ma video, jossa näytet­tiin nuorten miettei­tä suhtees­ta vanhem­piin­sa. Video­työ toteu­tet­tiin 16–19-vuotiaille nuoril­le suunna­tun kyselyn pohjal­ta. Näkökul­ma-osuuk­sien jälkeen käytiin myös panee­li­kes­kus­te­lua siitä, mikä nykyi­nen tilanne on nuorten kannal­ta ja mitä voitai­siin muuttaa. Tilai­suu­des­sa kuultiin kaiken kaikki­aan mielen­kiin­toi­sia kannan­ot­to­ja ja reissu oli hyvin miele­käs.

Lasten terveys­kä­rä­jil­lä esite­tyn videon voit katsoa täältä.
Senni Sahila, tiimi­har­joit­te­li­ja