Pinnalle!-kampanja puuttuu nuorten syrjäytymiseen

Mikä on Pinnalle!-kampanja?

Kevään Ink-tiimi­jak­son yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin tiimi on toteut­ta­mas­sa Pinnal­le! — kampan­jaa nuorten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­sek­si. Toteu­tet­ta­va­na on kokonai­suus, johon pyrimme osallis­ta­maan nuoria mahdol­li­sim­man paljon. Olemme teettä­neet nuoril­le kysely­tut­ki­mus­ta ilmiöön ja siihen vaikut­ta­viin tekijöi­hin liittyen sekä järjes­tä­neet työpa­jo­ja. Järjes­täm­me myös Insta­gra­mis­sa #Pinnal­le-somehaas­teen, jossa voit kertoa kuinka juuri sinä voit vähen­tää yksinäi­syyt­tä!

Kampan­jam­me huipen­tuu loppuse­mi­naa­riin, jonka pidämme Veturi­tal­leil­la Jyväs­ky­läs­sä torstai­na 11.4. klo 9–13. Loppuse­mi­naa­ris­sa tullaan kuule­maan nuorten puheen­vuo­ro­ja; kannus­tam­me kouluis­ta ja työpa­joil­ta nuoria mukaan toteut­ta­maan päivän sisäl­töä. Julkis­tam­me seminaa­ris­sa myös tutki­muk­sen sekä kampan­jan somehaas­teen tulok­sia. Seminaa­rin tarkoi­tus on saada nuorten ääni kuulu­viin sekä lisätä tietoi­suut­ta tämän hetki­ses­tä tilan­tees­ta alan toimi­joil­le ja kaikil­le asiasta kiinnos­tu­neil­le.

Ilmoit­tau­du mukaan loppuse­mi­naa­riin oheises­ta linkis­tä: https://forms.gle/DEHtaKBMBtLLwMAf7
Ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la myös loppuse­mi­naa­rin tarkem­pi aikatau­lu.

Tule mukaan – Sinulla on merki­tys­tä!

Ink-tiimin YMA-tiimi­läi­set