Ohjaajaharjoittelija Henriikka esittäytyy

Music Against Drugs ry:n omaohjaajaharjoittelija Henriikka.

Moikka!

Olen Henriik­ka, pian 28-vuotias terveys­kas­va­tuk­sen opiske­li­ja Jyväs­ky­län yliopis­tos­ta Liikun­ta­tie­teel­li­ses­tä tiede­kun­nas­ta. Tulin Music Against Drugs ry:n ohjaa­ja­har­joit­te­li­jak­si, eli olen työhar­joit­te­lus­sa ohjaa­mas­sa Ink-tiimi­läi­siä, erityi­ses­ti YMA-tiimis­sä. Harjoit­te­lu­ni kestää 3.6.–4.8. eli koko kesätii­min ajan. 

Työnku­vaa­ni kuuluu siis kesän Ink-tiimi­toi­min­nan suunnit­te­lu, toteu­tus ja arvioin­ti yhdessä Ink-tiimin työnte­ki­jöi­den kanssa. Kesän aikana vedän Hyvä Olo ‑valmen­nus­ta, joka käsit­te­lee terveyt­tä ja hyvin­voin­tia edistä­viä teemoja, kuten liikun­nan iloa ja ehkäi­se­vää päihde­työ­tä. Lisäksi ohjaan teema­ryh­mää, jossa käsitel­lään tiimi­läis­ten omien toivei­den ja tarpei­den mukai­sia teemoja, kuten esimer­kik­si kaveri­suh­tei­ta tai terveel­lis­tä ravit­se­mus­ta. Yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin tiimis­sä toimin mento­ri­har­joit­te­li­ja­na yhdessä työnte­ki­jä­men­to­rin kanssa. Tulen mukaan myös Ink-tiimi­lei­ril­le ja järjes­tän siellä jotain mukavaa liikun­nal­lis­ta puuhaa kaikil­le. Lisäksi olen aina innokas itsekin oppimaan uusia somen käytön saloja, joten olen mukana autta­mas­sa tiimi­läi­siä somevies­tin­näs­sä niin paljon kuin mahdol­lis­ta. 

Tausta­ni on sopivan kirjava. Olen suorit­ta­nut kauan sitten (2010) lähihoi­ta­jao­pin­not mielen­ter­veys- ja päihde­työs­tä, mutta työelä­mä kuljet­ti­kin minua somaat­ti­sel­le puolel­le kuntou­tus­osas­tol­le sekä vanhus­ten­hoi­toon. Olen suorit­ta­nut myös koulu­te­tun hiero­jan tutkin­non sekä pilates-ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sen, ja ohjai­len­kin tänäkin päivänä erilai­sia selkäys­tä­väll­siä jumppia sivutoi­mi­sen toimi­ni­men turvin. 

Vapaal­la tykkään kokeil­la kaiken­lais­ta uutta ja touhuta kaikkea, kuten tanssia ja ulkoi­lua sekä lukea kirjoja. Tänä kesänä yritän viljel­lä vihan­nek­sia Viita­nie­men pelloil­la. Minulla on jatkuva matka­kuu­me, ja heti tämän harjoit­te­lun loput­tua lähden­kin Belgi­aan kieli­kurs­sil­le ranskan kieltä treenaa­maan. Au revoir tai jotain sinne päin! 

Henriik­ka Koivu­kos­ki