Ohjaa­ja­har­joit­te­li­ja Hen­riik­ka esit­täy­tyy

Music Against Drugs ry:n omaohjaajaharjoittelija Henriikka.

Moik­ka!

Olen Hen­riik­ka, pian 28-vuo­tias ter­veys­kas­va­tuk­sen opis­ke­li­ja Jyväs­ky­län yli­opis­tos­ta Lii­kun­ta­tie­teel­li­ses­tä tie­de­kun­nas­ta. Tulin Music Against Drugs ry:n ohjaa­ja­har­joit­te­li­jak­si, eli olen työ­har­joit­te­lus­sa ohjaa­mas­sa Ink-tii­mi­läi­siä, eri­tyi­ses­ti YMA-tii­mis­sä. Har­joit­te­lu­ni kes­tää 3.6.–4.8. eli koko kesä­tii­min ajan. 

Työn­ku­vaa­ni kuu­luu siis kesän Ink-tii­mi­toi­min­nan suun­nit­te­lu, toteu­tus ja arvioin­ti yhdes­sä Ink-tii­min työn­te­ki­jöi­den kans­sa. Kesän aika­na vedän Hyvä Olo ‑val­men­nus­ta, joka käsit­te­lee ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia edis­tä­viä tee­mo­ja, kuten lii­kun­nan iloa ja ehkäi­se­vää päih­de­työ­tä. Lisäk­si ohjaan tee­ma­ryh­mää, jos­sa käsi­tel­lään tii­mi­läis­ten omien toi­vei­den ja tar­pei­den mukai­sia tee­mo­ja, kuten esi­mer­kik­si kave­ri­suh­tei­ta tai ter­veel­lis­tä ravit­se­mus­ta. Yhteis­kun­nal­li­sen mark­ki­noin­nin tii­mis­sä toi­min men­to­ri­har­joit­te­li­ja­na yhdes­sä työn­te­ki­jä­men­to­rin kans­sa. Tulen mukaan myös Ink-tii­mi­lei­ril­le ja jär­jes­tän siel­lä jotain muka­vaa lii­kun­nal­lis­ta puu­haa kai­kil­le. Lisäk­si olen aina inno­kas itse­kin oppi­maan uusia somen käy­tön salo­ja, joten olen muka­na aut­ta­mas­sa tii­mi­läi­siä some­vies­tin­näs­sä niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta. 

Taus­ta­ni on sopi­van kir­ja­va. Olen suo­rit­ta­nut kau­an sit­ten (2010) lähi­hoi­ta­jao­pin­not mie­len­ter­veys- ja päih­de­työs­tä, mut­ta työ­elä­mä kul­jet­ti­kin minua somaat­ti­sel­le puo­lel­le kun­tou­tus­osas­tol­le sekä van­hus­ten­hoi­toon. Olen suo­rit­ta­nut myös kou­lu­te­tun hie­ro­jan tut­kin­non sekä pila­tes-ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sen, ja ohjai­len­kin tänä­kin päi­vä­nä eri­lai­sia sel­käys­tä­väll­siä jump­pia sivu­toi­mi­sen toi­mi­ni­men tur­vin. 

Vapaal­la tyk­kään kokeil­la kai­ken­lais­ta uut­ta ja tou­hu­ta kaik­kea, kuten tans­sia ja ulkoi­lua sekä lukea kir­jo­ja. Tänä kesä­nä yri­tän vil­jel­lä vihan­nek­sia Vii­ta­nie­men pel­loil­la. Minul­la on jat­ku­va mat­ka­kuu­me, ja heti tämän har­joit­te­lun loput­tua läh­den­kin Bel­gi­aan kie­li­kurs­sil­le rans­kan kiel­tä tree­naa­maan. Au revoir tai jotain sin­ne päin! 

Hen­riik­ka Koi­vu­kos­ki