Music Against Drugs ry:ssä noudatetaan maskisuositusta

kahdeksan kättä

Music Against Drugs RY:ssä on palattu varovas­ti livekoh­taa­mis­ten aikaan. Näin syyskuus­sa käynnis­ty­nyt INK-tiimi toimii taas Mataran­ka­dul­la, samoin vapaa­eh­tois­ten Olohuo­ne-illat. Olemme kuiten­kin ottaneet perjan­tai­na 25.9.2020 käyttöön THL:n kasvo­mas­ki­suo­si­tuk­set.

Kasvo­mas­kia tulee nyt käyttää Music Against Drugs ry:n toimis­tol­la aina yleisis­sä tilois­sa (kuten käytä­vät, olohuo­ne, keittiö) sekä silloin kun toimis­tol­la ollaan toisen henki­lön kanssa samassa huonees­sa. Jos henkilö työsken­te­lee yksin huonees­saan ei kasvo­mak­sia tarvit­se käyttää.

INK-tiimi­läi­set ja Music Against Drugs ry:n vapaa­eh­tois­toi­min­taan osallis­tu­vat saavat veloi­tuk­set­ta maskit käyttöön­sä toimis­tol­la olon ajaksi. Kerta­käyt­töi­siä kasvo­mas­ke­ja on saata­vil­la toimis­ton sisään­tu­lon yhtey­des­sä. Kasvo­mas­ki­pis­teel­tä löyty­vät ohjeet kasvo­mas­kin pukemis­ta varten. Kasvo­mas­ki on kerta­käyt­töi­nen ja yhtä maskia voi pitää korkein­taan neljä tuntia. 

Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeut­taa kohtuut­to­mas­ti hengi­tys­tä tai henki­löl­lä on muita tervey­teen liitty­viä syitä, jotka estävät maskin käytön. Jokai­nen tervey­del­li­siin syihin perus­tu­va maskin käyttä­mät­tö­myys käsitel­lään hallin­to­pääl­lik­kö Juho-Heikki Korho­sen kanssa erikseen ja ratkais­taan tapaus­koh­tai­ses­ti. Osallis­tu­mi­nen yhdis­tyk­sen toimin­taan pyritään toteut­ta­maan rajoi­tuk­sis­ta huoli­mat­ta.

Turval­li­suus on meille tärkeää ja haluam­me olla osaltam­me estämäs­sä viiruk­sen leviä­mi­sen. Music Against Drugsin tilois­sa on huomioi­ta myös mm. kulkusuun­nat, henki­lö­mää­rät huoneis­sa ja tilojen toistu­va tuule­tus palave­rien jälkeen. Koros­tam­me toimin­nas­sam­me turvae­täi­syyk­sien noudat­ta­mis­ta ja käsien pesua. Sairaa­na paikan päälle ei saa tulla.

Yhdis­tyk­sen työnte­ki­jöil­lä on voimas­sa etätyö­suo­si­tus silloin kuin läsnä­olo Mataran­ka­dun tilois­sa ei ole välttä­mä­tön­tä.

Turval­li­suus­oh­jei­ta päivi­te­tään tilan­teen kehit­ty­mi­sen myötä.