Music Against Drugs ry:n näke­mys ehkäi­se­vän työn kehit­tä­mi­ses­tä ja ehkäi­se­vän työn riit­tä­vien resurs­sien var­mis­ta­mi­ses­ta

Music Against Drugs ry näkee ehkäi­se­vän työn kehit­tä­mi­ses­sä sosi­aa­li­sen vah­vis­ta­mi­sen ja osal­li­suu­den edis­tä­mi­sen erit­täin oleel­li­sik­si kei­nok­si sekä ennal­taeh­käis­tä päih­tei­den käyt­töä että mini­moi­da mui­ta yksi­löä syr­jäyt­tä­viä teki­jöi­tä. Näke­myk­sem­me mukaan sosi­aa­li­sen vah­vis­ta­mi­sen tulee olla kes­kiös­sä kai­kis­sa eri las­ten ja nuor­ten toi­min­taym­pä­ris­töis­sä (päi­vä­ko­dit, perus­kou­lu, har­ras­tus­toi­min­tym­pä­ris­töt jne.), ja tämä edel­lyt­tää kaut­ta lin­jan panos­ta­mis­ta sii­hen, että ymmär­rys sosi­aa­li­sen vah­vis­ta­mi­sen ja osal­li­suu­den edis­tä­mi­sen käsit­teis­tä ja kei­nois­ta vah­vis­tuu las­ten ja nuor­ten paris­sa työs­ken­te­le­vien ammat­ti­lais­ten kes­kuu­des­sa. Kiin­nit­tä­mäl­lä huo­mio­ta sosi­aa­li­seen vah­vis­ta­mi­seen sekä osal­li­suu­teen kan­sa­lai­syh­teis­kun­tam­me kai­kil­la tasoil­la, tue­taan samal­la ter­veen, hyvin­voi­van ja oikeu­den­mu­kai­sen Suo­men raken­tu­mis­ta. Tämän kaut­ta voi­daan saman­ai­kai­ses­ti sekä ennal­taeh­käis­tä kal­liik­si tule­vien kor­jaa­vien kus­tan­nus­ten kas­vua että tukea kan­sal­lis­ta kil­pai­lu­ky­kyäm­me jat­ku­vas­ti kiris­ty­väs­sä glo­baa­lis­sa kil­pai­lus­sa.

Jot­ta sosio­eko­no­mis­ten ter­vey­se­ro­jen kas­vua oli­si mah­dol­lis­ta ehkäis­tä ja tukea edel­lä mai­nit­tua visio­ta ter­vees­tä, yhden­ver­tai­ses­ta ja oikeu­den­mu­kai­ses­ta Suo­mes­ta, näem­me ennal­taeh­käi­se­vän työn riit­tä­vän resurs­soin­nin ensiar­voi­sen tär­keä­nä. Ennen kaik­kea kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le tar­koi­te­tuil­le uni­ver­saa­leil­le pal­ve­luil­le (neu­vo­la­pal­ve­lut, perus­kou­lu jne.) tulee taa­ta riit­tä­vät resurs­sit. Panos­ta­mi­nen esi­mer­kik­si kou­lu­ter­vey­den­huol­toon ja kou­lu­tuk­sel­li­seen tasa-arvoon ennal­taeh­käi­see kou­lu­tuk­sel­lis­ta syr­jäy­ty­mis­tä ja työs­tä syr­jäy­ty­mis­tä sekä tukee tätä kaut­ta yhden­ver­tai­suu­den ja oikeu­den­mu­kai­suu­den toteu­tu­mis­ta ja vah­vis­taa niin ikään myös kan­sal­lis­ta kil­pai­lu­ky­kyäm­me. Uni­ver­saa­lien pal­ve­lui­den riit­tä­vän resurs­soin­nin ohel­la myös lain­sää­dän­nös­sä tulee mie­les­täm­me huo­mioi­da kan­sa­lais­ten yhden­ver­tai­suus taval­la, joka takaa kai­kil­le yksi­löil­le yhden­ver­tai­sen koh­te­lun lain edes­sä. Eri­tyi­sen tär­kei­tä nämä edel­lä mai­ni­tut asiat ovat kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le yksi­löil­le. Ter­vey­den tasa-arvon toteu­tu­mi­sek­si tämän päi­vän Suo­mes­sa tulee mie­les­täm­me lisäk­si huo­mioi­da myös kaik­kien las­ten ja nuor­ten mah­dol­li­suu­det liik­kua, har­ras­taa, syö­dä ter­veel­li­ses­ti ja tätä kaut­ta edis­tää omaa ter­veyt­tään ilman, että edel­lä mai­nit­tu­jen kus­tan­nuk­set muo­dos­tai­si­vat osal­le väes­tös­täm­me syr­jäyt­tä­vän teki­jän.

Tur­vaa­mal­la ehkäi­se­vien pal­ve­lui­den riit­tä­vät resurs­sit tue­taan eri­tyi­sen tuen tar­pees­sa ole­vien tun­nis­ta­mis­ta mah­dol­li­sim­man var­hain. Tämän myö­tä voi­daan kehit­tää koh­de­ryh­mä­läh­töi­siä var­hai­sen tuen toi­min­ta­mal­le­ja sekä edis­tää var­hai­sen tuen hyvien käy­tän­tei­den juur­tu­mis­ta osak­si kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le suun­nat­tu­ja pal­ve­lu­jär­jes­tel­miä. Kos­ka osal­li­suus on tär­keä hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä tuot­ta­va teki­jä, näem­me koh­de­ryh­mä­läh­töi­syy­den erit­täin tär­keä­nä osa­na kaik­kien ter­vey­den edis­tä­mi­sen toi­men­pi­tei­den kehit­tä­mis­tä. Täs­sä tapauk­ses­sa on siis oleel­lis­ta tun­nis­taa ja huo­mioi­da eri­lais­ten koh­de­ryh­mien eri­lai­set tar­peet ja edis­tää näi­den koh­de­ryh­mien osal­li­suut­ta myös toi­men­pi­tei­den suun­nit­te­lus­sa ja kehit­tä­mis­työs­sä.

Näke­myk­sem­me mukaan tule­vai­suu­des­sa ehkäi­se­vän työn ja yli­pää­tään kaik­kien ter­vey­de­ne­dis­tä­mi­sen toi­men­pi­tei­den kehit­tä­mi­ses­sä tulee edel­lä mai­nit­tu­jen seik­ko­jen ohel­la lisäk­si huo­mioi­da myös nii­den laa­dun ja vai­kut­ta­vuu­den arvioin­nin kehit­tä­mi­nen. Tie­to sii­tä, mil­lai­nen toi­min­ta on laa­du­kas­ta ja vai­kut­ta­vaa, aut­taa ohjaa­maan rajal­li­sia resurs­se­ja tehok­kaim­mal­la mah­dol­li­sel­la taval­la kan­sa­lais­tem­me ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä tule­vai­suu­des­sa.

Music Against Drugs ry