Music Against Drugs ry:n näkemys ehkäisevän työn kehittämisestä ja ehkäisevän työn riittävien resurssien varmistamisesta

Music Against Drugs ry näkee ehkäi­se­vän työn kehit­tä­mi­ses­sä sosiaa­li­sen vahvis­ta­mi­sen ja osalli­suu­den edistä­mi­sen erittäin oleel­li­sik­si keinok­si sekä ennal­taeh­käis­tä päihtei­den käyttöä että minimoi­da muita yksilöä syrjäyt­tä­viä tekijöi­tä. Näkemyk­sem­me mukaan sosiaa­li­sen vahvis­ta­mi­sen tulee olla keskiös­sä kaikis­sa eri lasten ja nuorten toimin­taym­pä­ris­töis­sä (päivä­ko­dit, perus­kou­lu, harras­tus­toi­min­tym­pä­ris­töt jne.), ja tämä edellyt­tää kautta linjan panos­ta­mis­ta siihen, että ymmär­rys sosiaa­li­sen vahvis­ta­mi­sen ja osalli­suu­den edistä­mi­sen käsit­teis­tä ja keinois­ta vahvis­tuu lasten ja nuorten parissa työsken­te­le­vien ammat­ti­lais­ten keskuu­des­sa. Kiinnit­tä­mäl­lä huomio­ta sosiaa­li­seen vahvis­ta­mi­seen sekä osalli­suu­teen kansa­lai­syh­teis­kun­tam­me kaikil­la tasoil­la, tuetaan samalla terveen, hyvin­voi­van ja oikeu­den­mu­kai­sen Suomen raken­tu­mis­ta. Tämän kautta voidaan saman­ai­kai­ses­ti sekä ennal­taeh­käis­tä kalliik­si tulevien korjaa­vien kustan­nus­ten kasvua että tukea kansal­lis­ta kilpai­lu­ky­kyäm­me jatku­vas­ti kiris­ty­väs­sä globaa­lis­sa kilpai­lus­sa.

Jotta sosio­eko­no­mis­ten tervey­se­ro­jen kasvua olisi mahdol­lis­ta ehkäis­tä ja tukea edellä mainit­tua visiota tervees­tä, yhden­ver­tai­ses­ta ja oikeu­den­mu­kai­ses­ta Suomes­ta, näemme ennal­taeh­käi­se­vän työn riittä­vän resurs­soin­nin ensiar­voi­sen tärkeä­nä. Ennen kaikkea kaikil­le kansa­lai­sil­le tarkoi­te­tuil­le univer­saa­leil­le palve­luil­le (neuvo­la­pal­ve­lut, perus­kou­lu jne.) tulee taata riittä­vät resurs­sit. Panos­ta­mi­nen esimer­kik­si koulu­ter­vey­den­huol­toon ja koulu­tuk­sel­li­seen tasa-arvoon ennal­taeh­käi­see koulu­tuk­sel­lis­ta syrjäy­ty­mis­tä ja työstä syrjäy­ty­mis­tä sekä tukee tätä kautta yhden­ver­tai­suu­den ja oikeu­den­mu­kai­suu­den toteu­tu­mis­ta ja vahvis­taa niin ikään myös kansal­lis­ta kilpai­lu­ky­kyäm­me. Univer­saa­lien palve­lui­den riittä­vän resurs­soin­nin ohella myös lainsää­dän­nös­sä tulee mieles­täm­me huomioi­da kansa­lais­ten yhden­ver­tai­suus tavalla, joka takaa kaikil­le yksilöil­le yhden­ver­tai­sen kohte­lun lain edessä. Erityi­sen tärkei­tä nämä edellä maini­tut asiat ovat kaikkein heikoim­mas­sa asemas­sa olevil­le yksilöil­le. Tervey­den tasa-arvon toteu­tu­mi­sek­si tämän päivän Suomes­sa tulee mieles­täm­me lisäksi huomioi­da myös kaikkien lasten ja nuorten mahdol­li­suu­det liikkua, harras­taa, syödä terveel­li­ses­ti ja tätä kautta edistää omaa terveyt­tään ilman, että edellä mainit­tu­jen kustan­nuk­set muodos­tai­si­vat osalle väestös­täm­me syrjäyt­tä­vän tekijän.

Turvaa­mal­la ehkäi­se­vien palve­lui­den riittä­vät resurs­sit tuetaan erityi­sen tuen tarpees­sa olevien tunnis­ta­mis­ta mahdol­li­sim­man varhain. Tämän myötä voidaan kehit­tää kohde­ryh­mä­läh­töi­siä varhai­sen tuen toimin­ta­mal­le­ja sekä edistää varhai­sen tuen hyvien käytän­tei­den juurtu­mis­ta osaksi kaikil­le kansa­lai­sil­le suunnat­tu­ja palve­lu­jär­jes­tel­miä. Koska osalli­suus on tärkeä hyvin­voin­tia ja terveyt­tä tuotta­va tekijä, näemme kohde­ryh­mä­läh­töi­syy­den erittäin tärkeä­nä osana kaikkien tervey­den edistä­mi­sen toimen­pi­tei­den kehit­tä­mis­tä. Tässä tapauk­ses­sa on siis oleel­lis­ta tunnis­taa ja huomioi­da erilais­ten kohde­ryh­mien erilai­set tarpeet ja edistää näiden kohde­ryh­mien osalli­suut­ta myös toimen­pi­tei­den suunnit­te­lus­sa ja kehit­tä­mis­työs­sä.

Näkemyk­sem­me mukaan tulevai­suu­des­sa ehkäi­se­vän työn ja ylipää­tään kaikkien tervey­de­ne­dis­tä­mi­sen toimen­pi­tei­den kehit­tä­mi­ses­sä tulee edellä mainit­tu­jen seikko­jen ohella lisäksi huomioi­da myös niiden laadun ja vaikut­ta­vuu­den arvioin­nin kehit­tä­mi­nen. Tieto siitä, millai­nen toimin­ta on laadu­kas­ta ja vaikut­ta­vaa, auttaa ohjaa­maan rajal­li­sia resurs­se­ja tehok­kaim­mal­la mahdol­li­sel­la tavalla kansa­lais­tem­me tervey­den ja hyvin­voin­nin edistä­mi­ses­sä tulevai­suu­des­sa.

Music Against Drugs ry