Music Against Drugs ry:lle avustusta lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen yhteensä 501 105 euroa vuodelle 2017

 

Raha-automaat­tiyh­dis­tys on tänään esittä­nyt myönnet­tä­väk­si Music Against Drugs ry:lle avustus­ta yhteen uuteen projek­tiin, kahden nuoren palkkaa­mi­seen järjes­tön yleis­hyö­dyl­li­siin tehtä­viin sekä jo käynnis­sä olevien hankkei­den jatka­mi­seen yhteen­sä 501 105 euroa vuodel­le 2017.

Uusi projek­tia­vus­tus (84 191 euroa) tullaan kohdis­ta­maan 13–29-vuotiaiden verkko­pe­laa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin ja osalli­suu­den edistä­mi­seen sekä digitaa­li­ses­ta pelaa­mi­ses­ta synty­vien haitto­jen ennal­taeh­käi­syyn ja vähen­tä­mi­seen.

Lisäksi nyt esite­tyl­lä avustuk­sel­la jatke­taan vuonna 2015 käynnis­tet­tyä nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta vahvis­ta­vaa Inklusii­vi­nen tiimi­mal­li ‑kehit­tä­mis­han­ket­ta (2015–2018), jonka aikana järjes­tö tarjoaa eri taustois­ta tulevil­le 18–29-vuotiaille nuoril­le tiimi­har­joit­te­lu­jak­so­ja Ink-tiimis­sä. Ink-tiimin toimin­nan lisäksi tänään esite­tyl­lä avustuk­sel­la jatke­taan Music Against Drugs ‑päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­den kehit­tä­mis­pro­jek­tia. Tuleva­na vuonna päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­des­ta pääse­vät osalli­sek­si jyväs­ky­lä­läi­set nuoret, sillä kokonai­suus tullaan toteut­ta­maan Jyväs­ky­läs­sä.

“Kiitäm­me Raha-automaat­tiyh­dis­tys­tä siitä, että saamme järjes­tö­nä jatkaa työtäm­me lasten ja nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin ja osalli­suu­den edistä­mi­sek­si entistä laajem­min vuonna 2017”, iloit­see Music Against Drugs ry:n toimin­nan­joh­ta­ja Sampo-Ilmari Tuhka­leh­to.

LISÄTIE­DOT:
Reeta Nitovuo­ri, Music Against Drugs ry:n viestin­nän suunnit­te­li­ja
puh. 050 345 6350, reeta.nitovuori@riemufinland.fi

Music Against Drugs ry on valta­kun­nal­li­ses­ti lasten ja nuorten terveyt­tä, sosiaa­lis­ta hyvin­voin­tia, osalli­suut­ta sekä paikal­lis­ta­sol­la nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta edistä­vä ehkäi­se­vän päihde­työn järjes­tö, joka on perus­tet­tu vuonna 2010. Lisätie­to­ja esittees­tä: https://issuu.com/musicagainstdrugsry/docs/yleisesite__music_against_drugs_ry