Music Against Drugs ry hakee valmentajaa

Ryhmä nuoria Music Against Drugs ry:n toimistolla.

 

Haemme innova­tii­vi­seen ja kasva­vaan organi­saa­tioom­me toiminnanohjaajaa/valmentajaa Jyväs­ky­lään.

Oletko leikki­vä tiimi­pe­laa­ja, joka innos­tuu ja jolla on kyky innos­taa muita? Näetkö elämäs­sä ja ihmisis­sä mahdol­li­suuk­sia? Onko intohi­mo­si kokeil­la ja keksiä luoval­la otteel­la? Onko tavoit­tei­den asetta­mi­nen ja niiden järjes­tel­mäl­li­nen tavoit­te­lu sinulle luontais­ta? Jos tunnis­tit itsesi, saatat olla juuri etsimäm­me henkilö!

Music Against Drugs ry hakee toiminnanohjaajaa/valmentajaa paikal­li­seen Nuorten inklusii­vi­nen tiimi­mal­li ‑kehit­tä­mis­hank­kee­seen (2015–2018), jonka tavoit­tee­na on edistää 18–29-vuotiaiden nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta. Kehit­tä­mis­han­ke on osa Sosiaa­li- ja terveys­mi­nis­te­riön avustus­kes­kus STEAn Paikka auki ‑avustus­oh­jel­maa.

 

Toiminnanohjaajan/valmentajan työteh­tä­viin kuulu­vat muun muassa seuraa­vat tehtä­vät:

 • nuorten tavoit­teel­li­nen yksilö­val­men­nus (sis. nuorten haastat­te­lut, työhön ja opiske­lui­hin valmen­nus, tervey­den ja hyvin­voin­nin tukemi­nen, rapor­toin­ti)
 • nuorten tavoit­teel­li­nen ryhmä­val­men­nus (Hyvä olo ‑tuokiot, teemana mm. ehkäi­se­vä mielen­ter­veys­työ)
 • nuorten tiimien ja nuori­so­joh­tois­ten projek­tien mento­roin­ti
 • yhteis­ten viikko­toi­min­to­jen toimin­na­noh­jaus (sis. mm. aamus­tar­tit ja vierai­lut)
 • nuorten pereh­dy­tys toimin­ta­mal­liin, järjes­töön ja ehkäi­se­vään päihde­työ­hön
 • tiimi­toi­min­nan esitte­ly nuoril­le ja vieras­ryh­mil­le sekä eri verkos­toi­hin osallis­tu­mi­nen sovitus­ti
 • työyh­tei­sön ja tiimi­mal­lin eri käytän­tei­den kehit­tä­mi­nen yhteis­työs­sä työnte­ki­jöi­den ja tiimi­har­joit­te­li­joi­den kanssa
 • oman työn rapor­toin­ti

 

Tehtä­vään vaadit­ta­vat edelly­tyk­set:

 • sovel­tu­va koulu­tus
 • hyvät vuoro­vai­ku­tus- ja tiimi­työ­tai­dot
 • kyky innos­taa ja kannus­taa yksilöi­tä ja ryhmiä
 • oma-aloit­tei­suus, kehit­tä­vä ja tavoit­teel­li­nen työote

 

Lisäksi tehtä­vään valit­ta­van henki­lön eduksi katso­taan:

 • työko­ke­mus nuorten yksilö- ja ryhmä­oh­jaa­mi­ses­ta tai ‑valmen­nuk­ses­ta, erityi­ses­ti työelä­mä­val­men­nuk­ses­ta
 • työko­ke­mus projek­ti­työs­tä
 • osaami­nen ehkäi­se­väs­tä päihde- ja mielen­ter­veys­työs­tä ja muista tervey­den ja hyvin­voin­nin teemois­ta
 • toiminnallisten/elämyksellisten menetel­mien osaami­nen, esim. taide‑, musiikki‑, draama‑, luonto- tai liikun­ta­me­ne­tel­mät
 • digitaa­li­nen viestin­tä- ja vuoro­vai­ku­tus­osaa­mi­nen

 

Työ saattaa sisäl­tää myös ilta- ja viikon­lop­pu­työ­tä sekä satun­nais­ta matkus­tus­ta Suomes­sa.

Hakuai­ka päättyy 19.3.2017 klo 23:59. Jatkoon valitut kutsu­taan haastat­te­lui­hin 21.3.2017. Valin­ta­haas­tat­te­lut järjes­te­tään 23.3.2017 Music Against Drugs ry:n toimis­tol­la osoit­tees­sa Väinön­ka­tu 6, 2. krs, 40100 Jyväs­ky­lä. Valin­nas­ta ilmoi­te­taan 24.3.2017.

Työpaik­kaan haetaan lomak­keel­la, joka löytyy osoit­tees­ta: www.riemufinland.fi/toiminnanohjaaja_valmentaja_rekry2017

Lisäksi sinun tulee kuvata max. minuu­tin kestävä video, jossa esitte­let itsesi ja kerrot, miksi juuri sinä olisit oikea henkilö tehtä­vään. Videon tulee olla leikkaa­ma­ton ja voit kuvata sen vaikka känny­käl­lä­si. Videot tulee ladata wetransfer.com-palveluun (www.wetransfer.com). Videota liittäes­sä­si Friend´s email-kohtaan tulee laittaa sähkö­pos­tio­soit­teek­si rekrytointi@riemufinland.fi, Your email-kohtaan tulee laittaa oma sähkö­pos­tio­soit­tee­si sekä viesti­kent­tään tulee kirjoit­taa oma nimesi ‑esitte­ly­vi­deo.

 

Lisätie­to­ja voit kysellä projek­ti­pääl­lik­kö Sari Auhto­lal­ta numeros­ta 050 343 8190 ma 13.3.2017 klo 14–15 ja to 16.3. klo 8–9. Lisätie­to­ja ei anneta sähkö­pos­tit­se.

Työaika: osa-aikatyö, 30 h/vko

Palkkaus: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jä koske­van TES:n vaati­vuus­ryh­mä 4:n mukai­nen

Työn kesto: Työsuh­de alkaa sopimuk­sen mukaan mahdol­li­sim­man pian. Määrä­ai­kai­nen sopimus 15.1.2018 saakka. 4 kk koeaika.

TES: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jä koskeva työeh­to­so­pi­mus

Tehtä­vään valitun on toimi­tet­ta­va ennen työn alkamis­ta lasten kanssa työsken­te­le­vien rikos­taus­tan selvit­tä­mi­ses­tä annetun lain 6 §:n 2.