Music Against Drugs ry hakee val­men­ta­jaa

Ryhmä nuoria Music Against Drugs ry:n toimistolla.

 

Haem­me inno­va­tii­vi­seen ja kas­va­vaan orga­ni­saa­tioom­me toiminnanohjaajaa/valmentajaa Jyväs­ky­lään.

Olet­ko leik­ki­vä tii­mi­pe­laa­ja, joka innos­tuu ja jol­la on kyky innos­taa mui­ta? Näet­kö elä­mäs­sä ja ihmi­sis­sä mah­dol­li­suuk­sia? Onko into­hi­mo­si kokeil­la ja kek­siä luo­val­la otteel­la? Onko tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen ja nii­den jär­jes­tel­mäl­li­nen tavoit­te­lu sinul­le luon­tais­ta? Jos tun­nis­tit itse­si, saa­tat olla juu­ri etsi­mäm­me hen­ki­lö!

Music Against Drugs ry hakee toiminnanohjaajaa/valmentajaa pai­kal­li­seen Nuor­ten inklusii­vi­nen tii­mi­mal­li ‑kehit­tä­mis­hank­kee­seen (2015–2018), jon­ka tavoit­tee­na on edis­tää 18–29-vuotiaiden nuor­ten työ­elä­mä­osal­li­suut­ta. Kehit­tä­mis­han­ke on osa Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön avus­tus­kes­kus STEAn Paik­ka auki ‑avus­tus­oh­jel­maa.

 

Toiminnanohjaajan/valmentajan työ­teh­tä­viin kuu­lu­vat muun muas­sa seu­raa­vat teh­tä­vät:

 • nuor­ten tavoit­teel­li­nen yksi­lö­val­men­nus (sis. nuor­ten haas­tat­te­lut, työ­hön ja opis­ke­lui­hin val­men­nus, ter­vey­den ja hyvin­voin­nin tuke­mi­nen, rapor­toin­ti)
 • nuor­ten tavoit­teel­li­nen ryh­mä­val­men­nus (Hyvä olo ‑tuo­kiot, tee­ma­na mm. ehkäi­se­vä mie­len­ter­veys­työ)
 • nuor­ten tii­mien ja nuo­ri­so­joh­tois­ten pro­jek­tien men­to­roin­ti
 • yhteis­ten viik­ko­toi­min­to­jen toi­min­na­noh­jaus (sis. mm. aamus­tar­tit ja vie­rai­lut)
 • nuor­ten pereh­dy­tys toi­min­ta­mal­liin, jär­jes­töön ja ehkäi­se­vään päih­de­työ­hön
 • tii­mi­toi­min­nan esit­te­ly nuo­ril­le ja vie­ras­ryh­mil­le sekä eri ver­kos­toi­hin osal­lis­tu­mi­nen sovi­tus­ti
 • työyh­tei­sön ja tii­mi­mal­lin eri käy­tän­tei­den kehit­tä­mi­nen yhteis­työs­sä työn­te­ki­jöi­den ja tii­mi­har­joit­te­li­joi­den kans­sa
 • oman työn rapor­toin­ti

 

Teh­tä­vään vaa­dit­ta­vat edel­ly­tyk­set:

 • sovel­tu­va kou­lu­tus
 • hyvät vuo­ro­vai­ku­tus- ja tii­mi­työ­tai­dot
 • kyky innos­taa ja kan­nus­taa yksi­löi­tä ja ryh­miä
 • oma-aloit­tei­suus, kehit­tä­vä ja tavoit­teel­li­nen työ­ote

 

Lisäk­si teh­tä­vään valit­ta­van hen­ki­lön eduk­si kat­so­taan:

 • työ­ko­ke­mus nuor­ten yksi­lö- ja ryh­mä­oh­jaa­mi­ses­ta tai ‑val­men­nuk­ses­ta, eri­tyi­ses­ti työ­elä­mä­val­men­nuk­ses­ta
 • työ­ko­ke­mus pro­jek­ti­työs­tä
 • osaa­mi­nen ehkäi­se­väs­tä päih­de- ja mie­len­ter­veys­työs­tä ja muis­ta ter­vey­den ja hyvin­voin­nin tee­mois­ta
 • toiminnallisten/elämyksellisten mene­tel­mien osaa­mi­nen, esim. taide‑, musiikki‑, draama‑, luon­to- tai lii­kun­ta­me­ne­tel­mät
 • digi­taa­li­nen vies­tin­tä- ja vuo­ro­vai­ku­tus­osaa­mi­nen

 

Työ saat­taa sisäl­tää myös ilta- ja vii­kon­lop­pu­työ­tä sekä satun­nais­ta mat­kus­tus­ta Suo­mes­sa.

Hakuai­ka päät­tyy 19.3.2017 klo 23:59. Jat­koon vali­tut kut­su­taan haas­tat­te­lui­hin 21.3.2017. Valin­ta­haas­tat­te­lut jär­jes­te­tään 23.3.2017 Music Against Drugs ry:n toi­mis­tol­la osoit­tees­sa Väi­nön­ka­tu 6, 2. krs, 40100 Jyväs­ky­lä. Valin­nas­ta ilmoi­te­taan 24.3.2017.

Työ­paik­kaan hae­taan lomak­keel­la, joka löy­tyy osoit­tees­ta: www.riemufinland.fi/toiminnanohjaaja_valmentaja_rekry2017

Lisäk­si sinun tulee kuva­ta max. minuu­tin kes­tä­vä video, jos­sa esit­te­let itse­si ja ker­rot, mik­si juu­ri sinä oli­sit oikea hen­ki­lö teh­tä­vään. Videon tulee olla leik­kaa­ma­ton ja voit kuva­ta sen vaik­ka kän­ny­käl­lä­si. Videot tulee lada­ta wetransfer.com-palveluun (www.wetransfer.com). Video­ta liit­täes­sä­si Friend´s email-koh­taan tulee lait­taa säh­kö­pos­tio­soit­teek­si rekrytointi@riemufinland.fi, Your email-koh­taan tulee lait­taa oma säh­kö­pos­tio­soit­tee­si sekä vies­ti­kent­tään tulee kir­joit­taa oma nime­si ‑esit­te­ly­vi­deo.

 

Lisä­tie­to­ja voit kysel­lä pro­jek­ti­pääl­lik­kö Sari Auh­to­lal­ta nume­ros­ta 050 343 8190 ma 13.3.2017 klo 14–15 ja to 16.3. klo 8–9. Lisä­tie­to­ja ei anne­ta säh­kö­pos­tit­se.

Työ­ai­ka: osa-aika­työ, 30 h/vko

Palk­kaus: Sosi­aa­lia­lan jär­jes­tö­jä kos­ke­van TES:n vaa­ti­vuus­ryh­mä 4:n mukai­nen

Työn kes­to: Työ­suh­de alkaa sopi­muk­sen mukaan mah­dol­li­sim­man pian. Mää­rä­ai­kai­nen sopi­mus 15.1.2018 saak­ka. 4 kk koe­ai­ka.

TES: Sosi­aa­lia­lan jär­jes­tö­jä kos­ke­va työ­eh­to­so­pi­mus

Teh­tä­vään vali­tun on toi­mi­tet­ta­va ennen työn alka­mis­ta las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vien rikos­taus­tan sel­vit­tä­mi­ses­tä anne­tun lain 6 §:n 2.