Music Against Drugs ry hakee projektikoordinaattoria Jyväskylään

Music Against Drugs ry on valta­kun­nal­li­ses­ti lasten ja nuorten terveyt­tä, sosiaa­lis­ta hyvin­voin­tia ja osalli­suut­ta edistä­vä sekä paikal­lis­ta­sol­la Jyväs­ky­läs­sä nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta edistä­vä ehkäi­se­vän päihde­työn järjes­tö.

Haemme innova­tii­vi­seen ja kasva­vaan organi­saa­tioom­me

Projek­ti­koor­di­naat­to­ria

Ovatko lanit, eSports, MOBAt, CS GO, Discord, Twitch jne. tuttuja sinulle? Jos edellä maini­tut eivät olleet täysin tunte­mat­to­mia asioita, saatat olla juuri etsimäm­me henkilö! Haemme projek­ti­koor­di­naat­to­ria kehit­tä­mään erityi­ses­ti verkko­pe­laa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den nuorten terveyt­tä, sosiaa­lis­ta hyvin­voin­tia sekä osallis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä ennal­taeh­käi­se­mään ja vähen­tä­mään pelaa­mi­ses­ta synty­viä haitto­ja. Kaksi­vuo­ti­nen kehit­tä­mis­pro­jek­ti toteu­te­taan sosiaa­li- ja terveys­mi­nis­te­riön tuella.

Projek­ti­koor­di­naat­to­rin työteh­tä­viin kuulu­vat muun muassa seuraa­vat tehtä­vät:

 • hankkeen toteut­ta­mi­nen nuori­so­läh­töi­ses­ti
 • hankkeen toimin­to­jen suunnit­te­lu, koordi­noin­ti ja toteu­tus
 • hankkeen sidos­ryh­mä­työs­ken­te­ly
 • hankkeen arvioin­ti, kehit­tä­mi­nen ja rapor­toin­ti
 • vapaa­eh­tois­ten, työhar­joit­te­li­joi­den sekä oppiso­pi­mus­opis­ke­li­jan ohjaa­mi­nen

Tehtä­vään valit­ta­van henki­lön eduksi katso­taan:

 • sovel­tu­va koulu­tus
 • kokemus nuorten ja nuorten aikuis­ten kanssa työsken­te­lys­tä
 • kokemus ohjaus­työs­tä
 • oma-aloit­tei­suus sekä kehit­tä­vä ja tavoit­teel­li­nen työote
 • hyvät vuoro­vai­ku­tus­tai­dot
 • työko­ke­mus tai harras­tu­nei­suus verkko­pe­laa­mi­ses­ta ja ‑ympäris­töis­tä

Työ sisäl­tää myös ilta- ja viikon­lop­pu­työ­tä sekä satun­nais­ta matkus­tus­ta Suomes­sa.

Palkka­toi­ve: Palkka­toi­ve tulee esittää hakemuk­sen yhtey­des­sä.

Hakuai­ka päättyy 5.2.2017 klo 23:59. Valin­ta­haas­tat­te­lut järjes­te­tään 20.2.2017 Music Against Drugs ry:n toimis­tol­la osoit­tees­sa Väinön­ka­tu 6, 2. krs, 40100 Jyväs­ky­lä. Jatkoon valitut kutsu­taan haastat­te­lui­hin viikol­la 7 ja valin­nas­ta ilmoi­te­taan viikol­la 8.

Työpaik­kaan haetaan lomak­keel­la, joka löytyy osoit­tees­ta: http://riemufinland.fi/uudistus/projektikoordinaattori_rekry

Lisätie­to­ja voit kysellä hallin­to­pääl­lik­kö Juho-Heikki Korho­sel­ta numeros­ta 044 344 8039 ma 17.1.2017 klo 10–11 ja ti 24.1.2017 klo 15–16 sekä kehit­tä­mis­pääl­lik­kö Joni Söder­ma­nil­ta 050 439 0505 1.2.2017 klo 13–14. Lisätie­to­ja ei anneta sähkö­pos­tit­se.

Työaika: kokoai­ka­työ, 38 h/vko.

Palkkaus: Palkka­toi­ve tulee esittää hakemuk­sen yhtey­des­sä.

Työn kesto: Työsuh­de alkaa 8.3.2017 tai sopimuk­sen mukaan. Kahden vuoden määrä­ai­kai­nen työso­pi­mus, jossa nouda­te­taan 4 kk:n koeai­kaa.

TES: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jä koskeva työeh­to­so­pi­mus

Tehtä­vään valitun on toimi­tet­ta­va ennen työn alkamis­ta lasten kanssa työsken­te­le­vien rikos­taus­tan selvit­tä­mi­ses­tä annetun lain 6 §:n 2.