Music Against Drugs ry hakee nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaa oppisopimuskoulutukseen

Music Against Drugs ry -logo

Haemme innova­tii­vi­seen ja kasva­vaan organi­saa­tioom­me

Nuoriso- ja vapaa-ajanoh­jaa­jaa
oppiso­pi­mus­kou­lu­tuk­seen

- Oletko alle 29-vuotias?
— Oletko kiinnos­tu­nut työsken­te­le­mään nuorten ja
maahan­muut­ta­ja­taus­tais­ten nuorten kanssa?
— Oletko innokas oppimaan uutta?
— Oletko oma-aloit­tei­nen?
— Oletko hyvä tyyppi?

Mikäli vastauk­se­si yllä mainit­tui­hin kysymyk­siin oli KYLLÄ, kannat­taa laittaa
hakemus­ta tulemaan.

Nuoriso- ja vapaa-ajanoh­jaa­jan tehtä­viin kuuluu Music Against Drugs ‑toimin­nan
tekemi­nen monikult­tuu­ri­sem­mak­si. Tavoit­tee­na on saada toimin­taam­me mukaan
lisää nuoria eri kieli- ja kulttuu­ri­taus­tois­ta sekä vähen­tää kieli- ja
kulttuu­ri­vä­hem­mis­töi­hin kuulu­vien nuorten kokemaa yksinäi­syyt­tä. Nuoret voivat
osallis­tua Music Against Drugs ‑toimin­taan omien kiinnos­tuk­sen kohtei­den­sa
mukaan.

Hakijal­ta edelly­te­tään:
— Hyvää suomen kielen taitoa (opinto­jen kannal­ta tärkeää)
— Alle 29-vuoden ikää työsuh­teen alkaes­sa

Hakijal­ta eduksi katso­taan:
— kokemus­ta Suomen lisäksi toises­ta kieli- ja kulttuu­riym­pä­ris­tös­tä
— kokemus nuorten ohjaa­mi­ses­ta esim. harras­tus­toi­min­nas­sa
— valmiit verkostot/kontaktit maahan­muut­ta­ja nuoriin Jyväs­ky­läs­sä

Työ sisäl­tää myös ilta- ja viikon­lop­pu­töi­tä.

Hakuai­ka päättyy 29.10.2017 klo 23:59. Jatkoon valitut kutsu­taan

haastat­te­lui­hin maanan­tai­na 30.10.2017. Valin­ta­haas­tat­te­lut järjes­te­tään
torstai­na 2.11.2017 Music Against Drugs ry:n toimis­tol­la osoit­tees­sa
Mataran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 JYVÄS­KY­LÄ.

Valin­nan jälkeen henkilö esitel­lään oppiso­pi­mus­kes­kuk­sel­le, joka tekee lopul­li­sen
päätök­sen oppiso­pi­mus­kou­lu­tuk­sen aloit­ta­mi­ses­ta.

Nuoriso- ja vapaa-ajanoh­jaa­jan paikkaa haetaan maksi­mis­saan yhden A4
pitui­sel­la avoimel­la hakemuk­sel­la sekä CV:llä. Hakemuk­set tulee toimit­taa
29.10.2017 klo 23:59 mennes­sä sähkö­pos­til­la osoit­tee­seen
juho-heikki.korhonen@riemufinland.fi.

Lisätie­to­ja: 
Music Against Drugs ry:n hallin­to­pääl­lik­kö
Juho-Heikki “Juhis” Korho­sel­ta numeros­ta
0443448039
ma 23.10.2017 klo 14.00–15.00
to 26.10.2017 klo 10:00–11:00.

Työsuh­de alkaa: 
15.11.2017 tai sopimuk­sen mukaan mahdol­li­sim­man pian

Työn kesto:
noin 2v 9kk

Työaika: 
38 h/vko

Palkka:
1 680 €/kk (Ensim­mäi­set 6 kk 85 % palkas­ta
työeh­to­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti)

TES:
Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jä koskeva työeh­to­so­pi­mus

Tehtä­vään valitun on toimi­tet­ta­va ennen työn alkamis­ta lasten
kanssa työsken­te­le­vien rikos­taus­tan selvit­tä­mi­ses­tä annetun lain
6 §:n 2.

Avoinna oleva paikka liittyy Paikka auki ‑avustus­oh­jel­maan, jota
rahoit­taa Sosiaa­li- ja terveys­jär­jes­tö­jen avustus­kes­kus (STEA)
Veikkauk­sen tuotoil­la.