Music Against Drugs ‑kesä­lei­ri 12.–14.6.2015

Aloi­tan aivan alus­ta, eli auto­mat­kas­ta. En kyl­lä tie­dä miten pojat jak­soi­vat mei­dän tyt­tö­jen jut­tu­ja, melua ja kika­tus­ta. Haus­ka mat­ka oli 🙂 Juu­tuim­me mäkeen­kin ja osan piti kävel­lä­mä­ki ylös.

kuvak2

Lei­ri­paik­ka itses­sään oli tosi kau­nis, vaik­ka hyt­ty­siä oli­kin pal­jon. Pai­kal­la oli kol­me mök­kiä, jois­ta käy­tim­me kah­ta, kak­si ves­saa, ja puu­va­ja. Per­jan­tai­na pai­kal­le pääs­tyäm­me me tytöt val­ta­sim­me toi­sen mökin ja pojat meni­vät sau­na­mök­kiin. Tyh­jen­sim­me kas­seis­ta ruo­at jää­kaap­pin (joten­ku­ten mah­tui­vat).kuvak5

Sit­ten me tytöt pää­tim­me toteut­taa auto­mat­kal­la kek­si­mäm­me idean, joten sot­kim­me naa­mam­me mei­keil­lä ja tupee­ra­sim­me hiuk­sem­me ja menim­me otta­maan kuvia jois­ta tuli kyl­lä hie­no­ja. Sil­lä välin kun me otim­me kuvia pojat sau­noi­vat ja uivat. Kun pojat oli­vat tul­leet pois sau­nas­ta oli tyt­tö­jen vuo­ro, itse en saa­nut uida enkä sau­noa ettei haa­va­ni tuleh­tui­si, mut­ta vesi oli kyl­mää kun sii­nä jal­ko­ja­ni liot­te­lin.

Illal­la pais­toim­me mak­ka­raa nuo­tiol­la haus­kaa oli. Sovim­me myös että kym­me­nel­tä oisi herä­tys, joten minä herä­sin sii­hen kun muut tytöt (pait­si kris­ta, joka nuk­ku kans­sa) rymis­ti­vät sisäl­le herät­tä­mään mei­dät.

kuvak1Lau­an­tai aamu­päi­väl­lä kaik­ki vai loi­koi­li­vat lai­tu­ril­la ja Rii­kas­ta otet­tiin hie­no­ja ja samal­la hän kävi uimas­sa.
Päi­vem­mäl­lä autoim­me Miroa teke­mään stra­te­go-kort­te­ja. Ruo­ak­si oli kas­vis­keit­toa joka oli erit­täin hyvää. Sit­ten satoi, kävim­me otta­mas­sa kuvia sau­na­mä­kil­lä.

Sit­ten oli Miron näyttö,joka onnis­tui hyvin, vaik­kei maas­to sopi­nut­kaan stra­te­gon pelaa­mi­seen. Sit­ten teh­tiin let­tu­ja ja tytöt (pait­si minä ja Riik­ka) meni­vät uimaan. Me Rii­kan kans­sa men­tiin nuo­tiol­le ja sit­ten takai­sin ylös. Illal­la pais­tet­tiin taas mak­ka­raa ja otet­tiin kuvia.

Sun­nun­tai­na oli­kin sit­ten pak­kaus­ta ja läh­tö. Lei­ri oli kyl aivan mah­ta­va 🙂

- Emp­pukuvak4