MINNA ESITTÄYTYY

Moikka kaikil­le!

Olen 39-vuotias merko­no­mio­pis­ke­li­ja ja aloitin 26.8. seitse­män viikkoa kestä­vän, opintoi­hi­ni kuulu­van viimei­sen harkan Music Against Drugs ry:ssä. Tutkin­non osa, jota suori­tan, on henki­lös­tön tukipal­ve­lut, eli tulen tekemään aika monipuo­li­ses­ti kaiken­lai­sia hommia. Juhik­sen kanssa on mietit­ty, että esimer­kik­si Touru­joen yöhön liittyen on paljon tehtä­vää, josta saan hyvin näyttö­ma­te­ri­aa­lia kasaan. Toimis­toas­sis­tent­ti Saanan jäädes­sä hyvin ansai­tul­le lomalle, otan sitten kopin hänen tehtä­vis­tään.

Music Against Drugsil­le hain harjoit­te­luun siksi, että arvos­tan todella paljon sitä, mitä täällä tehdään nuorten tulevai­suu­den hyväksi ja halusin saada mahdol­li­suu­den nähdä toimin­taa lähem­pää. Kotoi­sin olen alunpe­rin Kuusa­mos­ta ja täällä Jyväs­ky­läs­sä olen asunut jo 17 vuotta, tosin välillä kävin hetken käänty­mäs­sä Keski-Euroo­pas­sa. Pohjoi­nen vetää minua puoleen­sa ja niinpä haavee­na­ni onkin jossain vaihees­sa päästä asumaan kokonai­sek­si vuodek­si aivan pohjoi­seen ja sekä nähdä että kokea vuode­nai­ko­jen vaihtu­mi­set ja niiden vaiku­tuk­set paikal­li­seen luontoon. Vuoden jälkeen sitten voisi katsoa tilan­net­ta uudes­taan ja päättää, jääkö pohjoi­seen vai palaako eteläm­mäs.

Vapaa-aika menee kolmen lapsen ja koiran kanssa puuhail­les­sa kaiken­lais­ta. Paljon ollaan ulkona ja retkeil­lään lähiluon­nos­sa. Luonto on minulle tosi tärkeä ja rakas voima­va­ra ja tykkään­kin ladata siellä akkuja aina kun mahdol­lis­ta.
Mahdol­li­suuk­sien mukaan nappaan koiran mukaan ja lähde­tään pidem­mil­le metsä­ret­kil­le ja silloin kello jää kotiin ja mennään fiilik­sen mukaan. Luonnon lisäksi olen kiinnos­tu­nut henki­ses­tä kasvus­ta ja itsensä johta­mi­ses­ta ja kehit­ty­mi­ses­tä ihmise­nä. Pidän ihmis­ten kohtaa­mi­ses­ta ja olen kiinnos­tu­nut kuule­maan heidän tarinoi­taan ja uskon, että jokai­nen kohtaa­mam­me ihminen on opetta­ja­na täällä. Jokai­ses­ta kohtaa­mi­ses­ta voi oppia jotain.

Olen tosi kiitol­li­nen, että saan olla osana huippua tiimiä tämän pienen hetken ajan!

Minna Malinen