Heitä hymy! ‑kampanjan taidenäyttelyn avajaisia vietettiin 26.4.

nuoria soittamassa

Heitä hymy! ‑kampan­jan  taide­näyt­te­lyn avajai­sia vietet­tiin Jyväs­ky­län Veturi­tal­lien Kisko-kahvi­las­sa tiistai­na 26.4. klo 18.00–19.30. Paikal­le saapui tiimin lisäksi parisen­kym­men­tä henki­löä. Ilta piti sisäl­lään maitta­via herkku­ja, elävää musiik­kia, sanatai­det­ta sekä miellyt­tä­viä puheen­vuo­ro­ja: Jyväs­ky­län Nuori­so­pal­ve­lui­den edusta­ja­na paikal­le saapui nuori­so­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Olli Lintu ja Music Against Drugs ry:ltä ääneen pääsi­vät sekä valmen­ta­jat Miio Seppä­nen ja Reeta Nitovuo­ri että sosiaa­li­sen markki­noin­nin tiimi­lii­de­ri, kampan­ja­pääl­lik­kö Sari Kämäräi­nen.

Hyvyys oli illan teemana vahvas­ti läsnä. Kampan­ja­bii­si ”LOL suomek­si” soi akusti­se­na kauniis­ti kahvi­lan avaris­sa tilois­sa. Taide­näyt­te­lyä odotet­tiin koko tiimin voimin useita viikko­ja, ja sen toivot­tiin olevan tietyn­lai­nen huipen­nus koko kevään kestä­neel­le projek­ti­työl­le. Sitä se oli. Heitä hymy! ‑kampan­jan viestin­tä­vas­taa­va­na tunsin iloa, ylpeyt­tä ja haikeut­ta. Meillä on koossa monipuo­li­nen, innova­tii­vi­nen ja omistau­tu­va tiimi, jonka yhteis­voi­maa tulen varmas­ti kaipaa­maan. Ilta oli lämmin­hen­ki­nen ja tiimin näköi­nen: ulkona satoi vettä, mutta onnis­tuim­me kaappaa­maan valoa sisäti­loi­hin. Siellä se hehkui, meidän keskel­läm­me ja meissä. Toisaal­ta kaikki ne huikai­se­vat taide­teok­set eivät olisi­kaan ansain­neet osakseen yhtään vähem­pää.

Aino Ikäval­ko

Taitei­li­jat: Joanna Nätti­nen, Emmi Palomä­ki, Aino Ikäval­ko, Krista Jäntti, Jasper Rekola, Kaspian Nurro, Elina Kautto