Haku kesän ja syksyn tiimijaksoille on käynnissä

Music Against Drugs ry tarjoaa työko­kei­lu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuoril­le Ink-tiimis­sä ja haku tulevan kesän ja syksyn tiimei­hin on nyt käynnis­sä. Noin 3,5 kuukau­den pitui­seen tiimi­jak­soon sisäl­tyy yksilö- ja ryhmä­val­men­nus­ta, monipuo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toimin­taa sekä työelä­mä­val­miuk­sia vahvis­ta­vaa projek­ti­työs­ken­te­lyä nuori­so­joh­toi­sis­sa tiimeis­sä. Toimin­nan tavoit­tee­na on nuorten työelä­mä- ja opiske­lu­val­miuk­sien vahvis­ta­mi­nen ja kokonais­val­tai­sen hyvin­voin­nin tukemi­nen tiimi­muo­toi­sen toimin­nan kautta.

Lisätie­toa Ink-tiimi­toi­min­nas­ta ja linkin hakulo­mak­kel­le löydät täältä.

Seuraa­vien tiimi­jak­so­jen ajankoh­dat:

Kesän tiimi­jak­so 10.6.–2.8.2019
Syksyn tiimi­jak­so alkaen 2.9.2019 noin 15 viikkoa.

Tiimi­haun osalta yhteyt­tä voi ottaa tiimi­val­men­ta­jaam­me Miia Matilai­seen: 050 411 1672, miia.matilainen@riemufinland.fi

Tietoa Ink-tiimi­toi­min­nas­ta löytyy myös esittees­täm­me.