Hae meille assistentiksi!

käsiä ilmassa

Haemme kasva­vaan organi­saa­tioom­me

Assis­tent­tia liike­toi­min­nan perus­tut­kin­non oppiso­pi­mus­kou­lu­tuk­seen

Assis­ten­tin tehtä­viin kuulu­vat muun muassa talous­hal­lin­non avusta­vat tehtä­vät, kuten ostolas­ku­jen, käteis­kuit­tien ja matka­las­ku­jen käsit­te­ly, tapah­tu­ma­tuo­tan­nol­li­set tehtä­vät, puhelin- ja sähkö­pos­ti­työs­ken­te­ly, tarvi­ke­han­kin­nat sekä yleiset toimis­to­teh­tä­vät.

Oppiso­pi­mus­kou­lu­tus­ta suorit­ta­maan valitaan henkilö, joka on alle 30-vuotias ja/tai osatyö­ky­kyi­nen.

Hakijal­ta edelly­te­tään:

  • hyvää suomen kielen taitoa
  • motivaa­tioi­ta uuden oppimi­seen
  • vastuul­li­suut­ta ja huolel­li­suut­ta

Hakijal­ta eduksi katso­taan:

  • aiempi hyödyl­li­nen kokemus esim.  harras­tus- ja/tai yhdis­tys­toi­min­nas­ta
  • hyvät vuoro­vai­ku­tus­tai­dot
  • oma-aloit­tei­suus
  • tieto­tek­ni­set taidot

Työ voi sisäl­tää myös ilta- ja viikon­lop­pu­töi­tä.

Hakuai­ka päättyy sunnun­tai­na 19.8.2018 klo 23:59. Jatkoon valitut kutsu­taan haastat­te­lui­hin tiistai­na 21.8.2018. Valin­ta­haas­tat­te­lut järjes­te­tään perjan­tai­na 24.8.2018 Music Against Drugs ry:n toimis­tol­la osoit­tees­sa Mataran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 JYVÄS­KY­LÄ. Valituil­le henki­löil­le ilmoi­te­taan valin­nas­ta 29.8.2018 mennes­sä.

 

Valin­nan jälkeen henkilö esitel­lään oppiso­pi­mus­kes­kuk­sel­le, joka arvioi voidaan­ko henki­löl­le myöntää oikeus suorit­taa oikeus suorit­taa tutkin­to oppiso­pi­muk­sel­la. Tämän jälkeen voidaan tehdä lopul­li­nen päätös oppiso­pi­mus­kou­lu­tuk­sen aloit­ta­mi­ses­ta ja allekir­joit­taa työso­pi­mus.

Alle 30-vuoti­aan (ei osatyö­ky­kyi­sen) hakijan tulee olla työtön eikä hän voi olla päätoi­mi­nen opiske­li­ja. Lisäksi hänellä voi olla vain vähän tai ei lainkaan työko­ke­mus­ta.

Music Against Drugs ry toteut­taa rekry­toin­nis­sa positii­vi­sen eritys­koh­te­lun periaa­tet­ta. Positii­vis­ta erityis­koh­te­lua sovel­le­taan silloin, kun hakijoi­na on yhtä päteviä tai vähäi­sis­sä määrin toisis­taan ansioil­taan poikkea­via, joista toinen edustaa syrjin­nän vaaras­sa olevaa ryhmää. Hakijan osatyö­ky­kyi­syys voidaan huomio­da positii­vi­se­na eritys­koh­te­lu­na.

Assis­ten­tin paikkaa haetaan verkko­lo­mak­keel­la, joka löytyy osoit­tees­ta www.riemufinland.fi/assistentti_hakemus_2018. Hakemuk­set tulee toimit­taa 19.08.2018 klo 23:59 mennes­sä.

Lisätie­to­ja: Music Against Drugs ry:n hallin­to­pääl­lik­kö Juho-Heikki “Juhis” Korho­sel­ta numeros­ta 044 344 8039 keski­viik­ko­na 8.8.2018 klo 15:00–16:00 sekä keski­viik­ko­na 15.8.2018 klo 12:00–13:00.

Työsuh­de alkaa: 1.9.2018 tai sopimuk­sen mukaan mahdol­li­sim­man pian

Työn kesto: 1,5–3 vuotta riippuen henki­lön aiemmas­ta osaami­ses­ta

Työaika: 38 h/vko

Palkka: 1711,88 €/kk (Ensim­mäi­set 6 kk 85 % palkas­ta työeh­to­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti)

TES: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jä koskeva työeh­to­so­pi­mus

Tehtä­vään valitun on toimi­tet­ta­va ennen työn alkamis­ta lasten kanssa työsken­te­le­vien rikos­taus­tan selvit­tä­mi­ses­tä annetun lain 6 §:n 2.

Avoinna oleva paikka liittyy Paikka auki II ‑avustus­oh­jel­maan, jota rahoit­taa Sosiaa­li- ja terveys­jär­jes­tö­jen avustus­kes­kus (STEA) Veikkauk­sen tuotoil­la.