Tiimiharjoittelija-blogi, Miia Oksanen (viikko 39)

HipHei!

Tämä on kolmas viikko­ni harjoit­te­lus­sa täällä. Aika on menny toooosi nopeas­ti. Olen kovasti tykän­nyt työsken­nel­lä täällä. On mukavaa ja tehokas­ta tehdä töitä ihmis­ten kanssa jotka tulevat eri aloilta ja eri lähtö­koh­dis­ta. Asiat saavat monia eri näkökul­mia. Ilmoil­la on paljon HYVIÄ ideoita. Ihmiset täällä ovat mukavia ja koen, että kaikil­la on hyvä olla täällä. 

Tällä viikol­la olen päässyt tutus­tu­maan monikult­tuu­ri­seen nuori­so­työ­hön. Olen myös ollut yhtey­des­sä eri medioi­hin ja selvi­tel­lyt, että lähet­tä­mäm­me tiedote on tavoit­ta­nut heidät. Olen suunni­tel­lut mm. tulevaa leiriä joka on tarkoi­tet­tu meille tiimi­läi­sil­le. Omat työteh­tä­vä­ni leirillä(kin) liitty­vät luonnol­li­ses­ti ohjauk­seen. Roopen kanssa olemme pohti­neet millais­ta toimin­taa mahdol­li­ses­ti järjes­täi­sim­me agenteil­le. Suunni­tel­mia on paljon, mutta niistä pitää vielä hioa toimiva paketti, jotta mahdol­li­sim­man moni nuoris­ta innos­tui­si ja osallis­tui­si suunnit­te­le­maam­me toimin­taan. 

Tänään perjan­tai­na 25.9. meillä onkin ohjel­mas­sa ruuan­lait­toa ja liikun­taa! Jihuu! Syömi­nen ja liikku­mi­nen on ihan parasta! Toivot­ta­vas­ti en syö liikaa, muuten käy köpelös­ti iltapäi­vän liikun­ta­tun­neil­la. Seuraa­va viikko onkin sitten taas koulua. Koulu­viik­koa­kin odotan innolla, sillä lähdem­me tutus­tu­maan muuta­miin eri paikkoi­hin joissa nuori­so­työ­tä tehdään. Koulu­mat­ka on pitkä, mutta se uusi tieto mitä sieltä taas tarttuu mukaan on kaiken sen ajami­sen arvois­ta.

Miia Oksanen