Tiimiharjoittelija-blogi, Saara Kontio (viikko 35)

Heippa,

minä olen Music Against Drugs ry:n nuorten inklusii­vi­sen tiimi­mal­li ‑kehit­tä­mis­hank­keen tiimi­har­joit­te­li­ja Saara. Valmis­tuin sosio­no­mik­si helmi­kuus­sa 2015. Opinto­je­ni loppu­puo­lel­la kiinnos­tuin järjes­tö­työs­tä ja järjes­tö­ken­täl­lä työsken­te­lys­tä. Lähdin mukaan Music Against Drugs ry:n tiimi­har­joit­te­luun, koska koen sen olevan hyvä mahdol­li­suus kerryt­tää työko­ke­mus­ta. Harjoit­te­lu­jak­so­ni alkoi elokuun puoles­sa välissä ja kestää marras­kuun loppuun saakka.

Tiimi­har­joit­te­lun toinen viikko on hurah­ta­nut nopeas­ti ja pajat ovat lähte­neet hyvin käyntiin. Tiimi­läi­siä on tullut lisää ja kokonai­suu­des­saan meitä on seitse­män tällä hetkel­lä. Tunnel­ma toimis­tol­la on iloinen ja rento. On mahta­vaa, miten tiimi­har­joit­te­lun kautta saman katon alle on kokoon­tu­nut osaamis­ta niin monesta eri aihea­lu­ees­ta. Työhy­vin­voin­ti on toimis­tol­la isossa roolis­sa ja viikot­tais­ten urhei­lu­tuo­kioi­den lisäksi työnte­ki­jät ja tiimi­läi­set pitävät yhtei­siä levyraa­te­ja melkein päivit­täin. Ainakin allekir­joit­ta­nut on innois­saan tällai­ses­ta työpäi­vän piris­tyk­ses­tä 🙂

Music Against Drugs ry:n tiimi­har­joit­te­lus­sa on viisi tiimiä; sosiaa­li­nen markki­noin­ti, tapah­tu­mat / media, kahvio, agentti ja tutki­mus. Jokai­ses­sa tiimis­sä on tiimi­läi­sis­tä valittu vetäjä, joka hallin­noi pajan kokonai­suut­ta ja jakaa työteh­tä­viä muille pajassa olevil­le tiimi­läi­sil­le. Minä olen päässyt ilokse­ni sosiaa­li­nen markki­noin­ti ‑tiimin vetäjäk­si.

Sosiaa­li­nen markki­noin­ti oli minulle tunte­ma­ton käsite ennen harjoit­te­lua. Ylipää­tään markki­noin­ti on ollut minulle hyvin kaukai­nen toimin­ta- ja työsken­te­ly­mal­li. Kampan­jan myötä olen tutus­tu­nut sosiaa­li­seen markki­noin­tiin ja sen kuusi­vai­hei­seen suunnit­te­lu­pro­ses­siin. Sosiaa­li­nen markki­noin­ti tähtää käyttäy­ty­mi­sen muutta­mi­seen. Erona kaupal­li­seen markki­noin­tiin sosiaa­li­sen markki­noin­nin ensisi­jai­nen tavoite on hyöty yksilöl­le tai yhteis­kun­nal­le rahal­li­sen tuoton sijaan. Muutok­seen suunna­taan sosiaa­li­sen markki­noin­nin kuusi­vai­hei­sen suunnit­te­lu­pro­ses­sin myötä.

Kampan­ja on lähte­nyt vauhdil­la käyntiin ja tavoite tarken­tuu yhteis­työs­sä yhteis­työ­kump­pa­nei­den kanssa. Projek­tin alkuun kuuluu paljon tiedon­ha­kua ja teemaan pereh­ty­mis­tä, jonka jälkeen alkaa kampan­jan määrit­te­ly ja suunnit­te­lu. Odotan mielen­kiin­nol­la minkä­lai­sek­si kampan­ja sisäl­löl­tään muodos­tuu ja minkä­lai­nen loppu­tu­los on. On myös kiinnos­ta­vaa nähdä kuinka asentei­siin vaikut­ta­mi­nen onnis­tuu ja onko kampan­jal­la pidem­pi­kan­tois­ta hyötyä kohde­tyh­mäl­le.

Music Against Drugs ry:n sosiaa­li­sen markki­noin­nin kampan­ja on loista­va mahdol­li­suus päästä tutus­tu­maan ja oppimaan uutta. Kampan­jan vetäjä­nä toimies­sa­ni pääsen seuraa­maan läheltä miten projek­ti tehdään alusta loppuun. On hienoa päästä osaksi Music Against Drugs ry:n kehit­tä­mis­han­ket­ta ja sitä kautta muodos­tu­nut­ta tiimiä.

Saara Kontio