Millainen olisi maailma ilman ehkäisevää päihdetyötä?

Nuoria soittajia Music Against Drugs -iltatapahtuman lavalla.

Viikol­la 45 vietet­tiin ehkäi­se­vän päihde­työn viikkoa. Monesti törmään itse ajatuk­seen, ettei ehkäi­se­väl­lä päihde­työl­lä ole enempää annet­ta­vaa, kuin pelotel­la äärita­pauk­sil­la huumei­den­käyt­tä­jis­tä ja kertoa faktoja, jotka kaikki tietä­vät entuu­des­taan. Mutta millai­nen oikeas­ti olisi maailma, jos ehkäi­se­vää päihde­työ­tä ei toteu­tet­tai­si?

Mitä jos vain kiellet­täi­siin koske­mas­ta huumei­siin ja se siinä, odotet­tai­siin vain hiljaa. Apua saisi vasta kun vahinko on jo tapah­tu­nut ja stigma palanut syvälle käyttä­jän statuk­seen, rikos­re­kis­te­riin ja potilas­tie­toi­hin. Lohdut­to­maan tilan­tee­seen joutu­neet olisi­vat kaman välit­tä­jien ja totaa­li­kiel­to-morali­soi­jien välissä, eikä kumpi­kaan suunta tuntui­si järin kutsu­val­ta. Päihde­kas­va­tus ilman nuorta lähei­ses­ti koske­vaa motii­via ei ole mieles­tä­ni kovin­kaan tehokas­ta. Jos nuoril­le tarjo­taan uhkaku­via eikä faktoi­hin perus­tu­vaa tietoa päihteis­tä, miten voidaan olettaa nuorten oman itsenäi­sen ajatte­lun kehit­ty­vän? Saati heidän tulevai­suu­des­sa ottavan vastuu­ta omista valin­nois­taan? Vaikka ehkäi­se­vä päihde­työ ei voi täysin estää nuorten päihtei­den­käyt­töä, laadu­kas päihde­kas­va­tus voi saada nuoren ottamaan huomioon, mikä vaiku­tus valin­noil­la on omaan tervey­teen ja hyvin­voin­tiin.

On tärkeää tarjota nuoril­le parem­paa tekemis­tä kuin vetää pää täyteen. Kunnal­li­sen nuori­so­työn ohella myös järjes­töis­sä tehtävä ehkäi­se­vä päihde­työ mahdol­lis­taa nuoril­le kohtaa­mis­paik­ko­ja ja harras­tuk­sia. Esimer­kik­si Music Against Drugsin toimis­ton torstai-iltamat ja joulu­kuu 10. järjes­tet­ty valta­kun­nal­li­sen bändi­kil­pai­lun finaa­li­ta­pah­tu­ma Veturi­tal­leil­la. Koska jokai­nen tarvit­see arjes­taan palau­tu­mi­seen rentou­tu­mis­kei­no­ja, siihen on oltava tarjol­la päihteet­tö­miä vaihtoeh­to­ja.

Sara Peuhku­ri, Ink-tiimi 3