Linja-autollinen ryhmäpainetta

 

Tulipa mielee­ni, kun kuulin yhtenä päivänä bussis­sa kolmen nuoren keskus­te­le­van päihteis­tä. Yleensä en kuunte­le vento­vie­rai­den puheita, eivätkä ne niin kiinnos­ta­kaan, mutta nyt kuunte­lin ja sujuvas­ti kuunte­lin­kin. Tosin vain niin, ettei­vät puhujat huoman­neet höröllä olevia korvia­ni. Keskus­te­lun edetes­sä ymmär­sin, kuinka valta­vas­sa ryhmä­pai­nees­sa nuoret oikeas­ti elävät.

Nuorten jutel­les­sa kävi selkeäs­ti ilmi kysei­sen kolmi­kon mieli­pi­teet. Kaksi heistä olivat hyvin­kin innois­saan ja kolmas oli vaisum­pi. Jopa niin vaisu, että nämä kaksi muuta keskus­te­luun osallis­tu­nut­ta­kin sen huoma­si­vat. Innok­kaam­mat nuoret jutte­li­vat muun muassa kokei­le­mis­taan alkoho­li­juo­mis­ta ja mielen­kiin­nos­taan huumausai­nei­siin. Välillä he koitti­vat tivata kolman­nel­ta, miksi hän ei juo ja siinä lomassa sanoi­vat häntä jo tylsäk­si­kin. Päihtei­den käyttöä he perus­te­li­vat sillä, että kaikkea pitää kokeil­la ja kuolin­vuo­teel­la kadut­tai­si kuiten­kin, jos ei olisi elänyt nuoruut­ta villis­ti.

Hiljai­sim­mal­la kaveril­la oli selväs­ti eriävä mieli­pi­de. Hän koitti roikkua keskus­te­lus­sa mukana, mutta hänestä oli selväs­ti luetta­vis­sa toisen­lai­nen aate. Matkan jatkues­sa hän kuiten­kin alkoi pikku­hil­jaa myönty­mään toisten puhei­siin. Jossain vaihees­sa hän sanoi jo, että olisi kiva kokeil­la esimer­kik­si alkoho­lia, vaikka tuo lausah­dus selväs­ti särähti myös hänen omaan korvaan­sa. Jos hänen päänsä päällä olisi ollut ajatus­kupla, siitä olisi aivan varmas­ti nähnyt ajatuk­sen “pitää­hän minun kun nuokin…enhän minä tahdo se porukan tylsi­mys olla”.

On kovin surul­lis­ta, että ryhmä­pai­ne on noin järkyt­tä­vän suuri. Vielä­kin surul­li­sem­mak­si asian tekee se, että monesti tuo paljon puhuttu kuului­sa paine kohdis­tuu juuri­kin päihde­ko­kei­lui­hin ja tupak­ka­tuot­tei­siin, jotka eivät ole hyväksi kehit­ty­väl­le Homo sapien­sil­le. Ei sen puoleen kyllä kehit­ty­neil­le­kään liiem­min. Joka tapauk­ses­sa, haital­li­sia ne olisi­vat tämän­kin kirjoi­tuk­sen päähen­ki­löil­le.

On varmas­ti olemas­sa tutki­muk­sia nuorten ryhmä­pai­neen syistä. Niitä en ala tähän nyt avaamaan, mutta heitän ilmoil­le vielä jotain omaa pohdin­taa paineen synty­mi­ses­tä. Tämä laumas­sa elämi­nen on varmas­ti monelta osin varsin hyvä asia ja toimiva ratkai­su, mutta kun yhtälön heite­tään muutama kokei­lun­ha­lui­nen ja itsevar­ma yksilö sekä joku ujohko tapaus, niin johan alkaa näyttää huonol­ta. Jos porukan “pomo” sanoo, että päihteet on jees niin onhan ne silloin, eikös? Ei kannata alkaa viljel­lä vasta­lausei­ta tai muuten saa naurut päin naamaa ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa onkin enää vain porukan ex-jäsen. Jos ei tuota loppu­tu­le­maa halua niin päihtei­den on oltava ok, sanoi oma mieli mitä sanoi. Pikai­sel­la pohdin­nal­la tällai­nen tilanne lienee hyvin yleinen.

En tiedä millai­nen osio kouluis­sa on nykyään päihde­kas­va­tuk­ses­ta, mutta mieles­tä­ni siellä pitäisi ehdot­to­mas­ti painot­taa, että kieltäy­ty­mi­nen on hyvä asia jos haluaa niin tehdä, eikä se tee ihmises­tä tylsää tai ilonpi­laa­jaa. Tuntuu, että tuollai­sis­sa asiois­sa toisen mieli­pi­det­tä ei arvos­te­ta, vaikka vaikut­taa­kin siltä että suvait­se­vai­suus on lisään­ty­nyt monissa asiois­sa melko paljon. Minusta tuokin on (tai ainakin pitäisi olla) erään­lais­ta suvait­se­vai­suut­ta, että hyväk­syt­täi­siin kaikkien oma mieli­pi­de myös päihtei­den käyttä­mi­sen osalta. Haluam­me­han elää omien valin­to­jen pohjal­ta ilman painei­ta miltään taholta, eikö niin?

 

Blogi­teks­tin kirjoit­ti Music Against Drugs ry:n toimis­toas­sis­tent­ti Satu Virtala.