Osallistu kuvakilpailuun teemalla “RIEMU”! Kerro meille yhdellä kuvalla, miltä "riemu" sinun kuvaamana näyttää? Voit ottaa osaa kilpailuun joko teemaa ilmentävällä valokuvalla, piirroksella tai maalauksella, tyyli on vapaa! 

Kil­pai­luun osal­lis­tu­neet kuvat  jul­kais­taan Rie­mu Fin­land ry:n Ins­ta­gra­mis­sa kol­laa­si­na ja net­ti­ää­nes­tyk­ses­sä kol­me eni­ten tyk­käyk­siä kerän­nyt­tä kuvaa pal­ki­taan Pola­roid-kame­ral­la. Kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua kaik­ki Jyväs­ky­läs­sä asu­vat tai kou­lua käy­vät ylä­kou­lui­käi­set nuo­ret. Kuva­kil­pai­lu jär­jes­te­tään osa­na Jyväs­ky­län Rie­mu-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suut­ta.

KIL­PAI­LUN OSAL­LIS­TU­MIS­OH­JEET:

 • Kuva­kil­pai­luun osal­lis­tu­jien yläi­kä­ra­ja on 16 vuot­ta ja koti­kun­nan tai kou­lun­käyn­ti­kun­nan on olta­va Jyväs­ky­lä.
 • Osal­lis­tu­jal­la on olta­va lähet­tä­miin­sä kuviin täy­det oikeu­det ja kuvien tulee olla osal­lis­tu­jan itsen­sä otta­mia tai muu­toin työs­tä­miä. Kil­pai­luun voi osal­lis­tua enin­tään yhdel­lä kuval­la.
 • Kuva­kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­den teos­ten tulee olla hyvän maun mukai­sia, eikä niis­sä saa esiin­tyä esi­mer­kik­si rasis­mia, väki­val­taa tai päih­tei­tä. Rie­mu Fin­land ry:n arvo­ja ovat yhden­ver­tai­suus, yhtei­söl­li­syys ja ilo ja myös näi­tä arvo­ja on hyvä nou­dat­taa omas­sa teok­ses­saan. Rie­mu Fin­land ry hyväk­syy kil­pai­luun tee­maan sovel­tu­vien teos­ten osal­lis­tu­mi­nen ja voi hylä­tä tar­vit­taes­sa kil­pai­luun sopi­mat­to­mat teok­set.
 • Kil­pai­lun tuo­tos toi­mi­te­taan digi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa esim What­sAp­pil­la tai säh­kö­pos­til­la. Esi­mer­kik­si piir­rok­ses­ta tai maa­lauk­ses­ta tulee siis toi­mit­taa valo­ku­va tai skan­naus. Ker­ro kuvan lähet­tä­mi­sen yhtey­des­sä yhteys­tie­to­si: nimi, puhe­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soit­tee­si, jois­ta sinut tavoit­taa.

  Lähe­tä kuvat halua­mal­la­si taval­la:
  What­sApp: 050 445 6449 (Emma)
  Säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen: emma.heinonen@riemufinland.fi


 • Jär­jes­tä­jä saa oikeu­det kuvien käyt­töön mark­ki­noin­nis­sa esi­mer­kik­si Rie­mu Fin­land ry:n verk­ko­si­vuil­la, sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa sekä pai­no­tuot­teis­sa.

Kan­nus­tam­me kil­pai­li­joi­ta kam­pan­joi­maan myös oman teok­sen­sa puo­les­ta ja pyy­tä­mään ystä­vi­ään tyk­kää­mään ja jaka­maaan kuvaa eteen­päin!

Ilmoit­tau­du mukaan kuva­kil­pai­luun 3.3. men­nes­sä alla ole­vas­ta pai­nik­kees­ta. Onnea kil­pai­luun! 

YHTEIS­TYÖS­SÄ: