Osallistu kuvakilpailuun teemalla “RIEMU”! Kerro meille yhdellä kuvalla, miltä "riemu" sinun kuvaamana näyttää? Voit ottaa osaa kilpailuun joko teemaa ilmentävällä valokuvalla, piirroksella tai maalauksella, tyyli on vapaa! 

Kilpai­luun osallis­tu­neet kuvat  julkais­taan Riemu Finland ry:n Insta­gra­mis­sa kollaa­si­na ja netti­ää­nes­tyk­ses­sä kolme eniten tykkäyk­siä kerän­nyt­tä kuvaa palki­taan Polaroid-kameral­la. Kilpai­luun voivat osallis­tua kaikki Jyväs­ky­läs­sä asuvat tai koulua käyvät yläkou­lui­käi­set nuoret. Kuvakil­pai­lu järjes­te­tään osana Jyväs­ky­län Riemu-päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suut­ta.

KILPAILUN OSALLISTUMISOHJEET:

 • Kuvakil­pai­luun osallis­tu­jien yläikä­ra­ja on 16 vuotta ja kotikun­nan tai koulun­käyn­ti­kun­nan on oltava Jyväs­ky­lä.
 • Osallis­tu­jal­la on oltava lähet­tä­miin­sä kuviin täydet oikeu­det ja kuvien tulee olla osallis­tu­jan itsensä ottamia tai muutoin työstä­miä. Kilpai­luun voi osallis­tua enintään yhdellä kuvalla.
 • Kuvakil­pai­luun osallis­tu­nei­den teosten tulee olla hyvän maun mukai­sia, eikä niissä saa esiin­tyä esimer­kik­si rasis­mia, väkival­taa tai päihtei­tä. Riemu Finland ry:n arvoja ovat yhden­ver­tai­suus, yhtei­söl­li­syys ja ilo ja myös näitä arvoja on hyvä noudat­taa omassa teokses­saan. Riemu Finland ry hyväk­syy kilpai­luun teemaan sovel­tu­vien teosten osallis­tu­mi­nen ja voi hylätä tarvit­taes­sa kilpai­luun sopimat­to­mat teokset.
 • Kilpai­lun tuotos toimi­te­taan digitaa­li­ses­sa muodos­sa esim WhatsAp­pil­la tai sähkö­pos­til­la. Esimer­kik­si piirrok­ses­ta tai maalauk­ses­ta tulee siis toimit­taa valoku­va tai skannaus. Kerro kuvan lähet­tä­mi­sen yhtey­des­sä yhteys­tie­to­si: nimi, puhelin­nu­me­ro ja sähkö­pos­tio­soit­tee­si, joista sinut tavoit­taa.

  Lähetä kuvat halua­mal­la­si tavalla:
  WhatsApp: 050 445 6449 (Emma)
  Sähkö­pos­til­la osoit­tee­seen: emma.heinonen@riemufinland.fi


 • Järjes­tä­jä saa oikeu­det kuvien käyttöön markki­noin­nis­sa esimer­kik­si Riemu Finland ry:n verkko­si­vuil­la, sosiaa­li­sen median kanavis­sa sekä paino­tuot­teis­sa.

Kannus­tam­me kilpai­li­joi­ta kampan­joi­maan myös oman teoksen­sa puoles­ta ja pyytä­mään ystävi­ään äänes­tä­mään kuvaan­sa.

Ilmoit­tau­du mukaan kuvakil­pai­luun 3.3. mennes­sä alla olevas­ta painik­kees­ta. Onnea kilpai­luun! 

YHTEIS­TYÖS­SÄ: