Vuoden 2023 syksyn Ink-tiimin nuoret ovat valin­neet kampan­jan aiheek­si kulttuu­ri­hy­vin­voin­nin ja sen tutum­mak­si tuomi­sen nuoril­le. Tiedät­kö sinä, mitä kaikkia kulttuu­ri­toi­min­nan mahdol­li­suuk­sia kaupun­gis­sa­si on? Mikä kulttuu­ri­toi­min­ta on juuri sinun juttusi ja miten se edistää kulttuu­ri­hy­vin­voin­tia­si?

Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti tarkoit­taa sitä, että kulttuu­rin harras­ta­mi­sel­la on positii­vi­nen vaiku­tus tervey­del­lem­me.

Kulttuu­ria voi olla esimer­kik­si taidet­ta, musiik­kia, urhei­lua, ruokaa ja sosiaa­li­sia kanssa­käy­mi­siä. Kampan­jan tavoit­tee­na on tuoda näkyviin Jyväs­ky­läs­sä olevia tapoja harras­taa kulttuu­ria, sekä koros­taa sen tärkeyt­tä osana meidän jokai­sen hyvin­voin­tia. 

Kulttuurikohteet

Kulttuu­ri­kes­kus Gloria

Monikult­tuu­ri­kes­kus Glorias­sa kokoon­tuu monikult­tuu­ri­sia ryhmiä, jotka voivat järjes­tää tapah­tu­mia, kursse­ja ja näytte­lyi­tä. Tilois­sa on myös järjes­tet­tyä tekemis­tä, mutta tilat ovat myös kaikil­le käytös­sä.
Osoite: Mataran­ka­tu 6 A 1, 40100 Jyväs­ky­lä

Nuorten taide­työ­pa­ja

Nuorten Taide­työ­pa­ja tarjoaa 15–29-vuotiaille nuoril­le työpa­jo­ja, joiden aikana pääset kokei­le­maan kaiken­lais­ta kulttuu­ri­toi­min­taa ja samalla harjoit­ta­maan hyvin­voin­ti- ja työelä­mä­tai­to­ja ja selkiyt­tä­mään joko opinto- tai työelä­mä­suun­ni­tel­mia. Työpa­joil­le voit hakea muun muassa työttö­mä­nä työnha­ki­ja­na tai kuntou­tu­ja­na.
Osoite: Mataran­ka­tu 6 A3, 40100 Jyväs­ky­lä

Riemu Finland

Riemu Finlan­din Ink-tiimis­sä pääset oppimaan uusia taitoja tiimi­jak­so­jen aikana, jotka ovat myös suunnat­tu 18–29-vuotiaille. Pääset Ink-tiimiin työko­kei­luun, koulun harjoi­tus­paik­ka­na tai vaikka­pa vapaa­eh­toi­se­na.
Osoite: Mataran­ka­tu 4, 40100 Jyväs­ky­lä

ISGee

ISGee on 18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tu peliyh­tei­sö, jonka tilai­suuk­sien aikana on mahdol­lis­ta kokeil­la kaiken­lai­sia konsoli- ja PC-pelejä, pelata lauta­pe­le­jä tai vain viettää aikaa saman­hen­kis­ten ihmis­ten kanssa.

Kulttuu­ri­pa­ja trombi

Kulttuu­ri­pa­ja Trombi tarjoaa maksu­ton­ta 18–35 vuotiail­le kohdis­tet­tua monipuo­lis­ta kulttuu­ril­lis­ta tekemis­tä ilman sitou­tu­mis­pak­koa. Tarjol­la on tukea mielesi hyvin­voin­tiin ja arkesi iloksi!
Osoite: Suvimäen Klubi­ta­lo, Rajaka­tu 41, 40200 JYVÄS­KY­LÄ

Veturi­tal­lit

Veturi­tal­leil­la on ohjat­tua ja avointa toimin­taa sekä tapah­tu­mia 13–29-vuotiaille nuoril­le. Talleil­la on muunmuas­sa musiik­ki­ta­pah­tu­mia ja avoin tila, jonka aikana voi vain oleskel­la.
Osoite: Veturi­tal­lit Jyväs­ky­lä, Veturi­tal­lin­ka­tu 6, 40100 Jyväs­ky­lä

Suomen Käsityön museo

Suomen Käsityön museo on helpos­ti lähes­tyt­tä­vä, kaikil­le ikäluo­kil­le sopiva ydinkes­kus­tas­sa toimiva museo. Se tarjoaa perus­näyt­te­lyi­den lisäksi vaihtu­via näytte­lyi­tä kertoen tarinaa suoma­lai­ses­ta käsityös­tä.
Osoite: Kauppa­ka­tu 25, 40100 Jyväs­ky­lä

Ilokivi

Ilokivi tarjoaa monipuo­li­ses­ti kulttuu­ria, esimer­kik­si musiik­kia, keikko­ja, eloku­via ja kaverei­den kanssa hengai­lua. Iloki­ves­tä löyty­vät mm. Ravin­to­la Ilokivi, Ilokivi Venue, Opinki­ven sauna, JYT, sekä mahdol­li­suus järjes­tää omia tilai­suuk­sia.
Osoite: Yliop­pi­las­ta­lo Ilokivi, Keskus­sai­raa­lan­tie 2, 40600 Jyväs­ky­lä

Galle­ria La Fiaba

Galle­ria La Fiaba on maksu­ton taide­näyt­te­ly, joka sijait­see kauppa­kes­kus Tawas­tis­sa. Näytte­lyi­tä voi käydä katso­mas­sa joka päivä.
Osoite: Kauppa­ka­tu 33–35, 40100 Jyväs­ky­lä, Kauppa­kes­kus Tawast Verson­rait­ti

Nuorten­ta­lo Katuta­so

Katuta­so on maksu­ton 18–30-vuotiaille suunnat­tu tila, jonne voi mennä hengai­le­maan, tekemään ruokaa, pelai­le­maan tai vaikka soitte­le­maan. Katuta­sol­la tehdään kävijöi­den halujen mukaan asioita, eikä siellä käynti vaadi minkään­lais­ta sitou­tu­mis­ta.
Osoite: Vapau­den­ka­tu 43L, 40100 Jyväs­ky­lä

Kartalle kulttuurista ‑kampanja somessa: