Merit Kok­ko­nen pal­kit­tiin Mys­tee­ri Kuo­pion lah­ja­kor­til­la Music Against Drugs Säpi­nää ‑kil­pai­lus­sa 6.11.2015

Merit Kok­ko­nen on kuo­pio­lai­nen nuo­ri, joka toi­mii aktii­vi­ses­ti monen­lai­ses­sa har­ras­tus­toi­min­nas­sa. Vapaa-ajal­laan Merit osal­lis­tuu muun muas­sa kuo­ro­toi­min­taan, toi­mii eri­lai­sis­sa ohjaus­teh­tä­vis­sä ja tukiop­pi­laa­na. Merit valit­tiin Kuo­pion Music Against Drugs Säpi­nää ‑kil­pai­lun voit­ta­jak­si 6.11.2015. Pal­kin­nok­si kil­pai­lus­ta Merit sai Mys­tee­ri Kuo­pion lah­ja­kor­tin, jon­ka myö­tä hän pää­see kave­rei­den­sa kans­sa kokei­le­maan, miten ripeäs­ti mys­tee­rit rat­kea­vat Room Esca­pe ‑seik­kai­lus­sa.

Music Against Drugs Säpi­nää ‑kil­pai­lun voi­ton kun­niak­si esi­tim­me Meri­til­le kysy­myk­siä, ja pyy­sim­me hän­tä ker­to­maan hie­man fii­lik­sis­tään ja taus­tas­taan aktii­vi­se­na nuo­re­na.

Ker­ro vapaas­ti itses­tä­si.

“Hei olen Merit Kok­ko­nen. Olen 15-vuo­tias eli käyn yhdek­sän­net­tä luok­kaa. Lem­piai­nei­ta­ni kou­lus­sa ovat musiik­ki, koti­ta­lous ja matik­ka. Kou­lus­sa olen muka­na oppi­las­kun­nas­sa, liik­ku­vas­sa-kou­lus­sa ja olen tukiop­pi­las. Minä har­ras­tan kuo­roa, olen Pilot­ti-ker­hon ohjaa­ja ja ver­tai­soh­jaa­ja nuo­ri­so­ta­loil­la. Olin vii­me vii­kol­la muka­na myös kan­sain­vä­li­sel­lä lei­ril­lä, jos­sa oli muka­na Ita­lia­lai­sia, Slo­ve­nia­lai­sia ja Irlan­ti­lai­sia. Minä pidän eni­ten elä­mäs­sä­ni kave­reis­ta­ni, per­hees­tä­ni ja lau­la­mi­nen on ollut aina lähel­lä sydän­tä­ni. Olen nimit­täin jo pit­kään halun­nut olla lau­la­ja.”

Mil­loin ja mis­sä tilan­tees­sa kuu­lit, että sinut on ilmoi­tet­tu mukaan Säpi­nää-kil­pai­luun? Mil­tä tämä sinus­ta tuntui/millaisia fii­lik­siä herä­si?

“Tie­sin asias­ta jo sii­nä vai­hees­sa, kun minua oltiin ilmoit­ta­mas­sa mukaan. Olen ollut alus­ta asti todel­la innois­sa­ni Säpi­nää-kil­pai­lus­ta, ja hyvil­lä mie­lin läh­din sii­hen mukaan.”

Min­kä asioi­den uskot ole­van syy­nä sii­hen, että juu­ri sinut ilmoi­tet­tiin kisaan mukaan?

“Luu­li­sin, että minut ilmoi­tet­tiin mukaan aktii­vi­suu­te­ni takia, olen koko ajan jos­sain kun on niin pal­jon har­ras­tuk­sia.”

Miten kan­nus­tai­sit mui­ta nuo­ria mukaan eri­lai­seen har­ras­tus­toi­min­taan?

“Tosi moni nuo­ri var­maan luu­lee, että har­ras­tuk­sis­ta ei ole hyö­tyä, mut­ta asia­han ei ole niin. Har­ras­tuk­set tuo­vat pal­jon iloa, uusia koke­muk­sia ja kave­rei­ta elä­mää­si!”

Mitä eri­lai­seen har­ras­tus­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen voi mie­les­tä­si nuo­rel­le antaa?

“Hyviä kave­rei­ta, uusia koke­muk­sia ja pal­jon muu­ta. Minul­le esi­mer­kik­si kuo­ro on tuo­nut todel­la hyviä ystä­viä ja aina kun menen kuo­ro­har­joi­tuk­sis­ta­ni kotiin, niin olen tosi onnel­li­nen ja muu­ten­kin hyväl­lä tuu­lel­la. Sit­ten taas tukiop­pi­las toi­min­ta, ver­tai­soh­jaa­ja­na ole­mi­nen ja Pilot­ti-ker­hon ohjaus on jotain aivan usko­ma­ton­ta. Sii­nä täy­tyy oikeas­ti heit­täy­tyä, kun vedät jotain peliä, että saat muut­kin läh­te­mään sii­hen mukaan. Ja se kun onnis­tut sii­nä, että kaik­ki läh­tee mukaan. Sinul­le tulee niin onnis­tu­nut olo ja saat olla ylpeä itses­tä­si, se on jotain niin iha­naa!”

Miten Music Against Drugs ry:n toi­min­ta on näky­nyt vii­me viik­ko­jen aika­na Kuo­pion alu­eel­la?

“Aina­kin nuo­ri­so­ta­lot ja kou­lut ovat olleet täyn­nä Music Against Drugs julis­tei­ta. Mei­dän kou­lus­sa on ollut myös aihee­seen liit­ty­viä aamu­na­vauk­sia ja tukiop­pi­laat ovat jär­jes­tä­neet kai­ken­lai­sia pele­jä.”

Mitä Music Against Drugs tuo jär­jes­tö­nä mie­lee­si?

“Music Against Drugs jär­jes­tö on omas­ta mie­les­tä­ni todel­la kan­nus­ta­va nuo­ria koh­taan. Verk­ko­si­vut aina­kin anta­vat sel­lai­sen kuvan.”

Onnea vie­lä ker­ran voit­ta­jal­le!

Nuori ja mysteeri-lahjakortti.

Merit Kok­ko­nen pal­kit­tiin Music Against Drugs Säpi­nää ‑kil­pai­lus­sa Mys­tee­ri Kuo­pion lah­ja­kor­til­la.