Merit Kokkonen palkittiin Mysteeri Kuopion lahjakortilla Music Against Drugs Säpinää ‑kilpailussa 6.11.2015

Merit Kokko­nen on kuopio­lai­nen nuori, joka toimii aktii­vi­ses­ti monen­lai­ses­sa harras­tus­toi­min­nas­sa. Vapaa-ajallaan Merit osallis­tuu muun muassa kuoro­toi­min­taan, toimii erilai­sis­sa ohjaus­teh­tä­vis­sä ja tukiop­pi­laa­na. Merit valit­tiin Kuopion Music Against Drugs Säpinää ‑kilpai­lun voitta­jak­si 6.11.2015. Palkin­nok­si kilpai­lus­ta Merit sai Mystee­ri Kuopion lahja­kor­tin, jonka myötä hän pääsee kaverei­den­sa kanssa kokei­le­maan, miten ripeäs­ti mystee­rit ratkea­vat Room Escape ‑seikkai­lus­sa.

Music Against Drugs Säpinää ‑kilpai­lun voiton kunniak­si esitim­me Meritil­le kysymyk­siä, ja pyysim­me häntä kerto­maan hieman fiilik­sis­tään ja taustas­taan aktii­vi­se­na nuorena.

Kerro vapaas­ti itses­tä­si.

“Hei olen Merit Kokko­nen. Olen 15-vuotias eli käyn yhdek­sän­net­tä luokkaa. Lempiai­nei­ta­ni koulus­sa ovat musiik­ki, kotita­lous ja matikka. Koulus­sa olen mukana oppilas­kun­nas­sa, liikku­vas­sa-koulus­sa ja olen tukiop­pi­las. Minä harras­tan kuoroa, olen Pilotti-kerhon ohjaaja ja vertai­soh­jaa­ja nuori­so­ta­loil­la. Olin viime viikol­la mukana myös kansain­vä­li­sel­lä leiril­lä, jossa oli mukana Italia­lai­sia, Slove­nia­lai­sia ja Irlan­ti­lai­sia. Minä pidän eniten elämäs­sä­ni kavereis­ta­ni, perhees­tä­ni ja laula­mi­nen on ollut aina lähellä sydän­tä­ni. Olen nimit­täin jo pitkään halun­nut olla laulaja.”

Milloin ja missä tilan­tees­sa kuulit, että sinut on ilmoi­tet­tu mukaan Säpinää-kilpai­luun? Miltä tämä sinusta tuntui/millaisia fiilik­siä heräsi?

“Tiesin asiasta jo siinä vaihees­sa, kun minua oltiin ilmoit­ta­mas­sa mukaan. Olen ollut alusta asti todella innois­sa­ni Säpinää-kilpai­lus­ta, ja hyvillä mielin lähdin siihen mukaan.”

Minkä asioi­den uskot olevan syynä siihen, että juuri sinut ilmoi­tet­tiin kisaan mukaan?

“Luuli­sin, että minut ilmoi­tet­tiin mukaan aktii­vi­suu­te­ni takia, olen koko ajan jossain kun on niin paljon harras­tuk­sia.”

Miten kannus­tai­sit muita nuoria mukaan erilai­seen harras­tus­toi­min­taan?

“Tosi moni nuori varmaan luulee, että harras­tuk­sis­ta ei ole hyötyä, mutta asiahan ei ole niin. Harras­tuk­set tuovat paljon iloa, uusia kokemuk­sia ja kaverei­ta elämää­si!”

Mitä erilai­seen harras­tus­toi­min­taan osallis­tu­mi­nen voi mieles­tä­si nuorel­le antaa?

“Hyviä kaverei­ta, uusia kokemuk­sia ja paljon muuta. Minulle esimer­kik­si kuoro on tuonut todella hyviä ystäviä ja aina kun menen kuoro­har­joi­tuk­sis­ta­ni kotiin, niin olen tosi onnel­li­nen ja muuten­kin hyvällä tuulel­la. Sitten taas tukiop­pi­las toimin­ta, vertai­soh­jaa­ja­na olemi­nen ja Pilotti-kerhon ohjaus on jotain aivan uskoma­ton­ta. Siinä täytyy oikeas­ti heittäy­tyä, kun vedät jotain peliä, että saat muutkin lähte­mään siihen mukaan. Ja se kun onnis­tut siinä, että kaikki lähtee mukaan. Sinulle tulee niin onnis­tu­nut olo ja saat olla ylpeä itses­tä­si, se on jotain niin ihanaa!”

Miten Music Against Drugs ry:n toimin­ta on näkynyt viime viikko­jen aikana Kuopion alueel­la?

“Ainakin nuori­so­ta­lot ja koulut ovat olleet täynnä Music Against Drugs julis­tei­ta. Meidän koulus­sa on ollut myös aihee­seen liitty­viä aamuna­vauk­sia ja tukiop­pi­laat ovat järjes­tä­neet kaiken­lai­sia pelejä.”

Mitä Music Against Drugs tuo järjes­tö­nä mielee­si?

“Music Against Drugs järjes­tö on omasta mieles­tä­ni todella kannus­ta­va nuoria kohtaan. Verkko­si­vut ainakin antavat sellai­sen kuvan.”

Onnea vielä kerran voitta­jal­le!

Nuori ja mysteeri-lahjakortti.

Merit Kokko­nen palkit­tiin Music Against Drugs Säpinää ‑kilpai­lus­sa Mystee­ri Kuopion lahja­kor­til­la.