Opas yhteiskunnallisen markkinoinnin hyödyntämisestä

TIEDOTE 6.6.2017

OPAS YHTEIS­KUN­NAL­LI­SEN MARKKI­NOIN­NIN HYÖDYN­TÄ­MI­SES­TÄ JÄRJES­TÖ­JEN KEHIT­TÄ­MIS­TYÖS­SÄ ON JULKAIS­TU

Ehkäi­se­vän päihde­työn järjes­tö­jen julkai­se­ma ånni-opas toimii kompas­si­na yhteis­kun­nal­li­sen (sosiaa­li­sen) markki­noin­nin matkal­la järjes­tö­jen projek­ti- ja kehit­tä­mis­työs­sä kooten yhteen ånni-hankkeen (2014–2017) eri vaiheet ja oival­luk­set.

ånni-hanke on ollut seitse­män ehkäi­se­vän päihde­työn järjes­tön ryhmä­mat­ka yhteis­kun­nal­li­seen markki­noin­tiin, jossa on sovel­let­tu lähes­ty­mis­ta­paa kolmen eri kieli- ja kulttuu­ri­vä­hem­mis­tön (ruotsin‑, venäjän- ja somalin­kie­li­set) parissa. Hankkeen päämää­rä­nä on ollut kulttuu­ri­sen­si­tii­vi­sen ja osalli­suut­ta edistä­vän ehkäi­se­vän päihde­työn toimin­ta­mal­lin kehit­tä­mi­nen 5.–6.-luokkalaisten päihde­kas­va­tuk­sen tueksi. Tulok­se­na syntyi­vät ”Jutel­tais­ko?” ja “ånni yhdessä” ‑toimin­ta­mal­lit.

Yhteis­kun­nal­li­nen markki­noin­ti menetel­mä­nä sopii hyvin järjes­töil­le, sillä siinä paneu­du­taan kohde­ryh­män käyttäy­ty­mi­sen ymmär­tä­mi­seen arjessa ja osallis­te­taan heitä muutos- ja kehit­tä­mis­työ­hön.

ånni-hankkeen projek­ti­pääl­lik­kö Leena Sipinen (EHYT ry) näkee menetel­män hyödyt:

”Tiedäm­me nyt, että on mentävä ihmis­ten luo ja kysyt­tä­vä heiltä itsel­tään, jos haluaa saada aikaan toimin­ta­mal­le­ja, joilla voidaan saavut­taa pysyviä käyttäy­ty­mis­muu­tok­sia.”

Moni järjes­tö on ånni-hankkeen aikana innos­tu­nut yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin menetel­män käyttä­mi­ses­tä omassa työssään, mutta käytän­nön toteu­tuk­seen on kaivat­tu enemmän tukea. ånni-oppaan tarkoi­tus on rohkais­ta järjes­tö­jä käyttä­mään menetel­mää ja sen työka­lu­ja kohde­ryh­mä­läh­töi­ses­sä kehit­tä­mis­työs­sään. Hankkeen aikana Music Against Drugs ry on edistä­nyt tiedon levit­tä­mis­tä menetel­mäs­tä järjes­tö­ken­tän eri toimi­joi­den parissa.

Music Against Drugs ry:n toimin­nan­joh­ta­ja Sampo–Ilmari Tuhka­leh­to suosit­te­lee menetel­män käyttöä muille­kin järjes­töil­le:

“Yhteis­kun­nal­li­nen markki­noin­ti on erinomai­nen toimin­ta­mal­li kohde­ryh­mä­läh­töi­seen työhön.”

Sampo–Ilmari Tuhka­leh­to esitte­lee opasta Päihde­päi­vil­lä EHYT ry:n pöydäl­lä seuraa­vas­ti tiistai­na 6.6.2017 klo 14.00 – 14.25 ja keski­viik­ko­na 7.6.2016 klo 14.30 – 14.45. Jaossa on oppaita kiinnos­tu­neil­le messu­kä­vi­jöil­le.

ånni-hankkeen toteut­ta­jat ovat EHYT ry, Helsin­gin NMKY, Koulu­tus Elämään säätiö, Music Against Drugs ry, Manner­hei­min Lasten­suo­je­lu­liit­to, Raittiu­den Ystävät ry ja Suomen Vanhem­pain­liit­to. Hanke on osa Sosiaa­li- ja terveys­mi­nis­te­riön avustus­kes­kus STEA:n rahoit­ta­maa Emma & Elias ‑avustus­oh­jel­maa (2012–2017), jonka päämää­rä­nä on edistää lasten ja heidän perhei­den­sä terveyt­tä ja sosiaa­lis­ta hyvin­voin­tia mm. vanhem­muut­ta tukemal­la ja vahvis­ta­mal­la.

Lisätie­dot:

Linkki oppaan digitaa­li­seen versioon:

https://issuu.com/anni52/docs/a__nni-opas_digiversio_2017

Oppaan voi tilata paperi­ver­sio­na: ehyt@ehyt.fi

Yhteys­tie­dot:

Sipinen Leena, projek­ti­pääl­lik­kö, ånni-hanke, EHYT ry

leena.sipinen@ehyt.fi

040 557 5057

Ali Bashe, aluetyön­te­ki­jä, ånni-hanke, EHYT ry

bashe.ali@ehyt.fi

050 407 7241

Joni Söder­man, kehit­tä­mis­pääl­lik­kö, Music Against Drugs ry

joni.soderman@riemufinland.fi

050 439 0505

www.ånni.fi

www.emmaelias.fi