Keski­-Suomeen avustusta nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen

TIEDOTE, 17.12.2015

 

Raha­-automaat­tiyh­dis­tys on tänään esittänyt myönnettäväksi Music Against Drugs ry:lle avustus­ta kahteen eri projek­tiin sekä yhden nuoren palkkaa­mi­seen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin kaikki­aan 3​90 000 eu​roa vuodel­le 2016. RAY:n esittämä resurs­si mahdol­lis­taa lasten ja nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin, inkluusion sekä osalli­suu­den ja työelämäosallisuuden edistämisen kehittämisen ja parem­man yhtei­sen huomi­sen raken­ta­mi­sen.

Esite­tyl­lä avustuk­sel­la on määrä edelleen kehittää valta­kun­nal­li­ses­ti yhteistyössä kuntien kanssa ympäri Suomea toteu­tet­ta­via Music Against Drugs ­päihdekasvatuskokonaisuuksia, joilla edistetään lasten ja nuorten terveyt­tä, sosiaa­lis­ta hyvin­voin­tia sekä osalli­suut­ta. Kehittämistyötä tehdään yhdessä yläkouluikäisten nuorten sekä heidän paris­saan työskentelevien ammat­ti­lais­ten kanssa, jonka myötä mahdol­lis­te­taan eri sidos­ryh­mien tasaver­tai­nen osalli­suus toimin­nan suunnit­te­luun, toteut­ta­mi­seen ja arvioin­tiin.

Kuluneen syksyn aikana kokonai­suus toteu­tet­tiin kolmes­sa eri kunnas­sa. Kaiken kaikki­aan tämän vuoden loppuun mennes­sä Music Against Drugs ­päihdekasvatuskokonaisuuksia on toteu­tet­tu 24 kertaa 31 kunnas­sa. Järjestö on jo aiemmin­kin tehnyt yhteistyötä myös Jyväskylän kaupun­gin kanssa, ja vuodel­le 2016 on kirjoi­tet­tu aieso­pi­mus yhteistyöstä.

“Luomal­la nuoril­le mahdol­li­suuk­sia osallis­tua ja tuntea itsensä osalli­sek­si yhteis­kun­nas­sa ennaltaehkäistään monia ongel­mia. Sen lisäksi, että osalli­suus ehkäisee syrjäytymistä, päihdekokeiluja ja mielen­ter­vey­son­gel­mia, se torjuu ekstre­mis­miä, radika­li­soi­tu­mis­ta ja muita väkivaltaisia lieveilmiöitä”,​järjestön toimin­nan­joh­ta­ja Sampo­Ilmari Tuhka­leh­to painot­taa.

Lisäksi nyt esite­tyl­lä avustuk­sel­la jatke­taan vuonna 2015 käynnistettyä nuorten työelämäosallisuutta vahvis­ta­vaa Inklusii­vi­nen tiimi­mal­li ­kehittämishanketta, jossa eri taustois­ta tulevat 16–29­vuotiaat nuoret toimi­vat yhdessä työelämävalmiuksiaan ja arjen­hal­lin­ta­tai­to­jaan vahvis­taen. Kuluva­na vuonna tiimi­mal­lis­sa on ollut mukana 16 nuorta ja tuleva­na vuonna nuoria tulee olemaan mukana arviol­ta noin 40. Inklusii­vi­sel­la työotteella pyritään vahvis­ta­maan yhden­ver­tai­suut­ta, torju­maan sosio­eko­no­mis­ten tervey­se­ro­jen kasvua ja edistämään moninai­suu­den hyväksymistä.

“Yhdis­tyk­se­nä haluam­me olla luomas­sa sellais­ta yhteis­kun­taa, jossa tulevat sukupol­vet voivat muistaa meidät sukupol­ve­na, joka välitti kaikis­ta solidaa­ri­ses­ti ketään ulkopuo­lel­le jättämättä. Kiitämme Raha­automaattiyhdistystä luotta­muk­ses­ta sekä kaikkia Music Against Drugsin toimin­nas­sa mukana olleita vapaa­eh­toi­sia, harjoit­te­li­joi­ta, yhteistyökumppaneita ja muita sidos­ryh­miä. Kaikki me yhdessä olemme luomas­sa pohjaa parem­mal­le, oikeu­den­mu­kai­sem­mal­le ja yhteisöllisemmälle huomiselle”,​Tuhkalehto jatkaa.

LISÄTIEDOT:

Sampo­Ilmari Tuhka­leh­to, Music Against Drugs ry:n toimin­nan­joh­ta­ja, puh. 045 277 3208, s​ampo­ilmari.tuhkalehto@riemufinland.fi