Avainsana: yhteisöllisyys

 • Kar­tal­le kult­tuu­ris­ta ‑kam­pan­ja kan­nus­taa nuo­ria kult­tu­ri­toi­min­taan

  Kar­tal­le kult­tuu­ris­ta ‑kam­pan­ja kan­nus­taa nuo­ria kult­tu­ri­toi­min­taan

  Syk­syn 2023 kam­pan­ja on start­taa­mas­sa! Ink-tii­min nuo­ret ovat valin­neet kam­pan­jan aiheek­si kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin ja sen tutum­mak­si tuo­mi­sen nuo­ril­le. Tie­dät­kö sinä, mitä kaik­kia kult­tuu­ri­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gis­sa­si on? Mikä kult­tuu­ri­toi­min­ta on juu­ri sinun jut­tusi ja miten se edis­tää kult­tuu­ri­hy­vin­voin­tia­si? Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti tar­koit­taa sitä, että kult­tuu­rin har­ras­ta­mi­sel­la on posi­tii­vi­nen vai­ku­tus ter­vey­del­lem­me. Kult­tuu­ria voi olla esi­mer­kik­si tai­det­ta, musiik­kia, urhei­lua, ruo­kaa ja…

  Lue lisää

 • TÄÄ ON SE MERK­KI

  TÄÄ ON SE MERK­KI

  Kuvas­sa Ink-tii­min nuo­ria ja yhdis­tyk­sen hen­ki­lö­kun­taa jär­jes­tä­mäs­sä Music Against Drugs ‑ilta­ta­pah­tu­maa syk­syl­lä 2022. Kuva: Juho Virin­kos­ki “Mus­ta nyt ei aina­kaan ole tulos­sa mitään hie­noa kas­vu­ta­ri­naa”, ajat­te­lin tus­kas­tu­nee­naensim­mäi­se­nä päi­vä­nä­ni Ink-tii­mi­läi­se­nä. En tien­nyt mitä oli tulos­sa, enkä var­si­nai­ses­ti edes, että mihin olin tul­lut. Tie­sin vain, että kysees­sä oli työ­ko­kei­lu­jak­so ja valit­ta­va­na oli­si joko bän­di­tii­mi, peli­tii­mi, ohjaus- ja…

  Lue lisää

 • LÄH­DE­TÄÄN PORU­KAL­LA KALAAN JA KALAS­TA KAVE­RI!

  LÄH­DE­TÄÄN PORU­KAL­LA KALAAN JA KALAS­TA KAVE­RI!

  Lai­na­tak­se­ni Robin Pac­ka­le­nia, “meil­lä on hyvä jen­gi koos­sa taas” ja kam­pan­jan toteu­tus on jäl­leen alka­nut! Eri­lai­sia tee­mo­ja poh­dit­tiin ja pyö­ri­tel­tiin pal­jon, mut­ta täl­lä ker­taa aiheek­si vali­koi­tui nuor­ten aikuis­ten yksi­näi­syys.  Kaik­ki läh­ti kysy­myk­ses­tä, mis­tä voi nuo­ri aikui­nen hank­kia kave­rei­ta, jos ei ole töis­sä tai kou­lus­sa. Eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ryh­mäy­ty­mi­seen on niin Jyväs­ky­läs­sä kuin ver­kos­sa­kin aivan mah­dot­to­man pal­jon,…

  Lue lisää

 • INK-TII­MI ON TÄYN­NÄ ERI­LAI­SIA MAH­DOL­LI­SUUK­SIA

  INK-TII­MI ON TÄYN­NÄ ERI­LAI­SIA MAH­DOL­LI­SUUK­SIA

  Kevät on saa­pu­nut, kuten myös Music Against Drugs ry:n uudet Ink-tii­mi­läi­set! Music Against Drugs on saa­nut kevään Ink-tii­mi­jak­sol­le jäl­leen pal­jon lah­jak­kai­ta nuo­ria, joi­den yhteen hii­leen puhal­ta­mi­nen on jo itses­sään tai­det­ta. Kuten sanot­tu, yhdis­tys toi­mii mah­dol­lis­ta­ja­na nuor­ten haa­veil­le ja toi­veil­le. Oli­pa nuo­ren unel­ma­na har­joit­taa valo­ku­vaus­ta, mie­lei­sel­lä instru­men­til­la soit­ta­mis­ta tai oman video­pe­lin teke­mis­tä, sii­hen tar­jo­taan mah­dol­li­suus ja…

  Lue lisää

 • ESIT­TE­LYS­SÄ TET-HAR­JOIT­TE­LI­JAM­ME NES­TO­RI!

  ESIT­TE­LYS­SÄ TET-HAR­JOIT­TE­LI­JAM­ME NES­TO­RI!

  Nes­to­ri toi­mii yhdis­tyk­ses­säm­me TET-har­joit­te­li­ja­na 29.3.–8.4. ja hänen teh­tä­viin­sä sisäl­tyy muun muas­sa videoi­den suun­nit­te­lu ja kuvaa­mi­nen. Lue alta Nes­to­rin esit­te­ly! Mor­jes­ta! Mun nimi on Nes­to­ri, oon 17-vuo­tias ja suo­ri­tan täl­lä het­kel­lä TET-har­joit­te­lu­jak­soa tääl­lä. Mul­le elä­mäs­sä on tär­ke­ää olla läs­nä ja val­mis aut­ta­maan, kun sitä tar­vi­taan.  Mun ystä­vät sanoo ja uskon kyl­lä itek­kin, että oon tun­neä­ly­käs ja…

  Lue lisää

 • MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jas­sa PODCAS­TE­JA, LIVEOH­JEL­MAA ja SOME­HAAS­TE

  MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jas­sa PODCAS­TE­JA, LIVEOH­JEL­MAA ja SOME­HAAS­TE

  Nuor­ten kevään kam­pan­ja ete­nee hyvää vauh­tia ja vii­me vii­kol­la kam­pan­ja sai oman slo­ga­nin ja visu­aa­li­sen ilmeen. Mie­lel­lä Mes­siin! ‑kam­pan­jal­la nuo­ret halua­vat karis­taa mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua aihee­seen usein lii­tet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. Asi­aa mie­len kou­ke­rois­ta Kam­pan­jan slo­ga­nik­si vali­koi­tui “Asi­aa mie­len kou­ke­rois­ta”, jota kuvas­taa myös kam­pan­ja­ryh­mään kuu­lu­van nuo­ren kynäs­tä syn­ty­nyt upea mus­te­ka­la-logo. Logol­la nuo­ret halua­vat kuvas­taa…

  Lue lisää

 • Anna ääne­si nuo­ril­le hyviä teko­ja ‑kam­pan­jas­sa

  Anna ääne­si nuo­ril­le hyviä teko­ja ‑kam­pan­jas­sa

  Music Against Drugs ry on muka­na Sääs­tö­pan­kin Hyviä Teko­ja ‑kam­pan­jas­sa. Hyviä teko­ja ‑kam­pan­jan kaut­ta haem­me tukea nuor­ten yhtei­söl­li­syyt­tä ja osal­li­suut­ta edis­tä­väl­le valo­ku­vaus­pro­jek­til­le, jon­ka aika­na nuo­ret pää­se­vät työs­ken­te­le­mään yhdes­sä vies­tin­nän ammat­ti­lai­sen kans­sa. Pro­jek­tin tavoit­tee­na on tuo­da nuo­ril­le voi­maut­ta­via koke­muk­sia ja tor­jua syr­jäy­ty­mis­tä sekä yksi­näi­syyt­tä. Voit antaa ääne­si nuor­ten pro­jek­til­le Sääs­tö­pan­kin kam­pan­ja­si­vul­la 28.3. men­nes­sä!Ääni meil­le on ääni…

  Lue lisää

 • MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jal­la halu­taan karis­taa lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä

  MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jal­la halu­taan karis­taa lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä

  Kevään 2022 nuor­ten kam­pan­ja kan­taa nimeä “Mie­lel­lä Mes­siin!”. Kam­pan­jal­la halu­taan vähen­tää mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua ennak­ko­luu­lois­ta. Music Against Drugs ry:n kevään nuor­ten kam­pan­ja on käyn­nis­ty­nyt ja kam­pan­jan aiheek­si on valit­tu “lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä” ja nimek­si äänes­tet­ty “Mie­lel­lä Mes­siin!”. Kam­pan­jal­la nuo­ret halua­vat karis­taa mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua aihee­seen usein lii­tet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. “Kam­pan­ja…

  Lue lisää

 • Oo ku oot! – Some­tem­paus ja strea­me­ja

  Oo ku oot! – Some­tem­paus ja strea­me­ja

  Nuor­ten toteut­ta­ma kam­pan­ja ennak­ko­luu­lois­ta pyö­räh­tää käyn­tiin 8.11. ja tuo kana­vil­le kes­kus­te­lua mm. ste­reo­ty­piois­ta ja keho­po­si­tii­vi­suu­des­ta. Music Against Drugs ry:n eri toi­min­toi­hin osal­lis­tu­vat nuo­ret ovat ideoi­neet yhdes­sä kam­pan­jan, joka ottaa strea­mien ja some­kan­pan­jan kaut­ta kan­taa ennak­ko­luu­loi­hin. Oo ku oot! ‑kam­pan­jan stream-päi­vät on nyt lyö­ty luk­koon. Jokai­sel­la strea­mil­la on oma tee­man­sa, joka kos­kee taval­la tai toi­sel­la tasa-arvoa…

  Lue lisää

 • ONKO ENNAK­KO­LUU­LOT­TO­MUUS ASEN­NE­KY­SY­MYS?

  ONKO ENNAK­KO­LUU­LOT­TO­MUUS ASEN­NE­KY­SY­MYS?

  Nuo­ret yhdis­tä­vät voi­man­sa ja jää­dyt­tä­vät ennak­ko­luu­lot näyt­tä­mäl­lä kam­pan­jal­laan esi­merk­kiä, miten tois­ta on koh­del­ta­va! Music Against Drugs ry:n eri toi­min­toi­hin osal­lis­tu­vat nuo­ret toteut­ta­vat syk­syn aika­na Oo ku oot! ‑kam­pan­jaa. Tee­mak­si nuo­ret ovat valin­neet ennak­ko­luu­lot­to­muu­den ja he poh­ti­vat yhdes­sä eri­lai­suu­den hyväk­sy­mis­tä ja arvos­ta­mis­ta – sitä, kuin­ka jokai­sel­la on oikeus olla oma itsen­sä! “Aihe on tär­keä ja yhden­ver­tai­suus…

  Lue lisää

 • Digi-Ink: vii­koit­tai­sia verk­ko­val­men­nuk­sia hyvin­voin­nis­ta, opin­nois­ta ja työ­elä­mä­tai­dois­ta

  Digi-Ink: vii­koit­tai­sia verk­ko­val­men­nuk­sia hyvin­voin­nis­ta, opin­nois­ta ja työ­elä­mä­tai­dois­ta

  Pilot­ti­han­ke Digi-Ink pyö­rii nyt lyhyil­lä, kai­kil­le Suo­men nuo­ril­le tar­koi­te­tuil­la ryh­mil­lä, jois­sa pureu­du­taan ter­vey­den ja hyvin­voin­nin, työ­elä­mä­tai­to­jen ja opis­ke­lu­asioi­den yti­miin. 2020 star­tan­nut han­ke aloit­ti usei­ta viik­ko­ja kes­tä­neil­lä val­men­nuk­sil­la, mut­ta Digi-Inkiä luot­saa­va Eerik huo­ma­si nopeas­ti, että kai­va­tum­pia ovat itse asias­sa lyhyet val­men­nuk­set, jot­ka eivät sido osal­lis­tu­jaa pit­käk­si aikaa vaan ovat valit­ta­vis­sa omien tar­pei­den ja kiin­nos­tuk­sen aihei­den mukaan.…

  Lue lisää

 • Tule pelaa­maan poru­kal­la vaik­ka Val­hei­mia tai The Hun­tia

  Tule pelaa­maan poru­kal­la vaik­ka Val­hei­mia tai The Hun­tia

  Olet­ko kiin­nos­tu­nut yhtei­söl­li­ses­tä pelaa­mi­ses­ta ja uusis­ta kave­reis­ta? Ahdis­taa­ko ehkä jat­ku­va koro­nae­ris­tys ja uutis­vir­to­jen nega­tii­vi­nen sisäl­tö?Oli­si­ko kiva tutus­tua uusiin asioi­hin ja löy­tää ihmi­siä, joi­den kans­sa viet­tää aikaa ver­kos­sa?Jos vas­ta­sit “KYL­LÄ” yhteen­kin näis­tä kysy­myk­sis­tä tule Music Against Drugs ry:n Discord-kana­val­le lau­an­tai­na kel­lo 16.00–19.00! Music Against Drugs ry jär­jes­tää lau­an­tai­sin toi­min­taa yhdis­tyk­sen Discor­dis­sa, Kes­ki­maa-ker­ho -kana­val­la. Tar­jol­la on vaih­tu­via…

  Lue lisää

 • Vlo­gi: Iiron päi­vä media- ja bän­di­tii­mis­sä

  Vlo­gi: Iiron päi­vä media- ja bän­di­tii­mis­sä

  Iiro osal­lis­tui Ink-tii­miin syk­syl­lä 2020 ja kos­ka tar­jol­la oli niin mon­ta hän­tä kiin­nos­ta­vaa sisäl­tö­ko­ko­nai­suut­ta, hän valit­si niis­tä kak­si. Ohei­sel­ta videol­ta näet mitä kaik­kea Iiron/Ilpon INK-päi­vään mah­tuu. Näet Iiron videon klik­kaa­mal­la alla ole­vaa link­kiä: ps. Kevään tii­mi­ha­ku on nyt auki. Täy­tä haku­lo­ma­ke täs­tä, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja kes­kus­tel­laan toi­veis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tar­kem­min. Jos sinul­le tulee kysy­myk­siä…

  Lue lisää

 • Oran­ge Cas­set­te ‑strea­maus läh­ti hie­nos­ti käyn­tiin

  Oran­ge Cas­set­te ‑strea­maus läh­ti hie­nos­ti käyn­tiin

  Ensim­mäi­nen Oran­ge Cas­set­te ‑strea­maus jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon per­jan­tai­na 13.11. kol­men nuo­ren toi­mes­ta. Vaik­ka päi­vä­mää­rä oli pahaen­tei­nen ja ilmas­sa huo­mat­ta­va mää­rä jän­ni­tys­tä, hom­ma onnis­tui erin­omai­ses­ti. Nuo­ret pela­si­vat strea­mis­sa ret­ro­pe­le­jä kuten esi­mer­kik­si Nin­ten­don vuon­na 1992 lan­see­raa­maa Kir­byä. Jut­tua riit­ti koko kol­me­tun­ti­sen strea­mauk­sen ajan ja kes­kus­te­lua käy­tiin muka­vas­ti myös cha­tis­sa. Ensi per­jan­tai­na eli 20.11. kana­va auke­aa taas nel­jäl­tä ilta­päi­väl­lä. Täl­lä…

  Lue lisää

 • PER­JAN­TAI ON STRII­MAUS­PÄI­VÄ

  PER­JAN­TAI ON STRII­MAUS­PÄI­VÄ

  Mar­ras­kuus­sa alka­vat nuor­ten toteut­ta­mat per­jan­tai­strii­mit! Strii­maus­ta aloi­te­taan osa­na Digi-Inkiä ja sii­tä on tar­koi­tus tul­la sään­nöl­li­ses­ti jär­jes­tet­tä­vää toi­min­taa. Strii­mit ovat per­jan­tai-iltai­sin ja luvas­sa on mm. eri­lais­ten pelien tes­taus­ta, ret­ro­pe­le­jä, poru­kal­la pelat­ta­via pele­jä, lau­ta­pe­lai­lua ja mah­dol­li­ses­ti irl-sisäl­töä! Ensim­mäi­nen strii­mi jär­jes­te­tään per­jan­tai­na 13.11.2020 noin klo 17.00 ja sii­tä eteen­päin joka viik­ko samal­la mei­nin­gil­lä jou­lu­kuun lop­pu­puo­lel­le. Tule mukaan seu­raa­maan,…

  Lue lisää

 • Peli­tii­mis­sä kehi­te­tään visu­aa­lis­ta novel­lia

  Peli­tii­mis­sä kehi­te­tään visu­aa­lis­ta novel­lia

  Hei kai­kil­le!Olem­me tämän syk­syn Inkin-tii­mi­jak­son peli­tii­mi. Suun­nit­te­lem­me ja tuo­tam­me eri­lai­sia peliai­hei­sia pro­jek­te­ja. Osal­lis­tum­me kaik­ki Music Against Drugs ry:n jär­jes­tö­toi­min­taan. Saam­me toteut­taa eri­lai­sia hyvin­voin­ti- ja peli­tee­mai­sia teh­tä­viä ja ope­tel­la tii­mi­työs­ken­te­lyä, pro­jek­ti-työn­te­koa.Seu­raa­vak­si esit­te­lem­me tii­min jäse­net. Kai­kil­le esi­tet­tiin seu­raa­vat kysy­myk­set: Esit­te­ly: Kuka olet? Harrastuksia/ mie­len­kiin­non koh­tei­ta? Pelaa­mi­nen: mitä pelejä/ miten pelaat? Mik­si pää­tit läh­teä mukaan ink-tii­mi toi­min­taan? Omat…

  Lue lisää

 • “Mele­ko­sen mys­ti­nen Media- ja vies­tin­tä­tii­mi”

  “Mele­ko­sen mys­ti­nen Media- ja vies­tin­tä­tii­mi”

  Ehtoo­ta! Täs­sä ois syk­syn 2020 mele­ko­sen mys­ti­nen media- ja vies­tin­tä­tii­mi! Aloi­tim­me tii­mi­har­joit­te­lum­me 7.9.2020. Mei­dän teh­tä­väm­me on tuot­taa eri­lais­ta media­si­säl­töä; muok­kaam­me kuvia, teem­me vlo­gi- ja blo­gi­si­säl­töä sekä printti‑, mai­nos- ja esi­te­ma­te­ri­aa­le­ja. Olem­me aktii­vi­sia myös somen puo­lel­la, käy tsek­kaa­mas­sa ins­ta­gram. 😉

  Lue lisää

 • Tänään mie­len pääl­lä: Mie­len­ter­veys­ky­se­ly nuo­ril­ta nuo­ril­le

  Tänään mie­len pääl­lä: Mie­len­ter­veys­ky­se­ly nuo­ril­ta nuo­ril­le

  Täs­sä on kyse­ly liit­tyen Music Against Drugs ry:n Ink-tii­min yhteis­kun­nal­li­sen mark­ki­noin­nin syk­syn 2020 kam­pan­jaan, jon­ka tee­ma­na on mie­len hyvin­voin­ti. Kyse­lyn koh­de­ryh­mä on 15–29-vuotiaat, kes­ki­suo­ma­lai­set nuo­ret aikui­set. Kyse­ly on avoin­na 21.9– 2.10. 2020 ja vas­tauk­set tal­len­tu­vat ano­nyy­mis­ti. Kyse­lyyn vas­taa­mi­nen vie noin vii­si minuut­tia arvo­kas­ta aikaa­si. Kyse­lyn lopuk­si voit halu­tes­sa­si osal­lis­tua arvon­taan. Vas­taa kyse­lyyn tämän lin­kin kaut­ta:…

  Lue lisää

 • “On tär­ke­ää osa­ta sanoa ei”

  “On tär­ke­ää osa­ta sanoa ei”

  Osal­lis­tuin kak­si­päi­väi­sel­le mie­len­ter­vey­den ensia­vun perus­kurs­sil­le, MTEA1, joka on Mie­li ry:n suun­nit­te­le­ma koko­nai­suus. Kurs­sil­la käsi­tel­tiin laa­jas­ti eri­lai­sia mie­len­ter­vey­den osa-aluei­ta niin arki­sem­mis­ta elä­män­hal­lin­taan sekä ihmis­suh­tei­siin liit­ty­vis­tä aiheis­ta krii­sei­hin sekä itse­mur­haa suun­nit­te­le­van hen­ki­lön aut­ta­mi­seen. Teim­me eri­lai­sia mukaan­sa­tem­paa­via toi­min­nal­li­sia har­joi­tuk­sia ja aiheet sai­vat aikaan pal­jon kes­kus­te­lua osal­lis­tu­jien kes­ken. Kukin sai osal­lis­tua kes­kus­te­luun tai olla osal­lis­tu­mat­ta, mikä­li esi­mer­kik­si aihea­lue oli…

  Lue lisää