Avainsana: yhdenvertaisuus

 • Kar­tal­le kult­tuu­ris­ta ‑kam­pan­ja kan­nus­taa nuo­ria kult­tu­ri­toi­min­taan

  Kar­tal­le kult­tuu­ris­ta ‑kam­pan­ja kan­nus­taa nuo­ria kult­tu­ri­toi­min­taan

  Syk­syn 2023 kam­pan­ja on start­taa­mas­sa! Ink-tii­min nuo­ret ovat valin­neet kam­pan­jan aiheek­si kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin ja sen tutum­mak­si tuo­mi­sen nuo­ril­le. Tie­dät­kö sinä, mitä kaik­kia kult­tuu­ri­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gis­sa­si on? Mikä kult­tuu­ri­toi­min­ta on juu­ri sinun jut­tusi ja miten se edis­tää kult­tuu­ri­hy­vin­voin­tia­si? Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti tar­koit­taa sitä, että kult­tuu­rin har­ras­ta­mi­sel­la on posi­tii­vi­nen vai­ku­tus ter­vey­del­lem­me. Kult­tuu­ria voi olla esi­mer­kik­si tai­det­ta, musiik­kia, urhei­lua, ruo­kaa ja…

  Lue lisää

 • OSAL­LIS­TU TAI­DE­NÄYT­TE­LYYN OMAL­LA TEOK­SEL­LA­SI

  OSAL­LIS­TU TAI­DE­NÄYT­TE­LYYN OMAL­LA TEOK­SEL­LA­SI

  Digi-Inkin TAI­TO-ryh­mä hui­pen­tuu yhtei­seen tai­de­näyt­te­lyyn ja nyt myös sinul­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua omal­la teok­sel­la­si! Tapah­tu­ma on 16.9. klo 10–17 ja tapah­tu­ma­paik­ka­na toi­mii Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­lit. TAI­TO avaa tee­ma­näyt­te­lyyn osal­lis­tu­mi­sen myös ryh­män ulko­puo­li­sil­le nuo­ril­le. Syk­syn näyt­te­lyn tee­mak­si vali­koi­tui “mer­ki­tyk­sel­li­syys”. Jos siis tee­ma puhut­te­lee sinua ja tah­toi­sit saa­da näky­vyyt­tä tai­teel­le­si niin nyt on sii­hen oiva mah­dol­li­suus. Teos voi…

  Lue lisää

 • YHDIS­TYK­SEN UUDEK­SI NIMEK­SI ON VALIT­TU RIE­MU FIN­LAND RY

  YHDIS­TYK­SEN UUDEK­SI NIMEK­SI ON VALIT­TU RIE­MU FIN­LAND RY

  Yhdis­tyk­sem­me viral­li­nen nimi on vaih­tu­nut 07/2023 Rie­mu Fin­land ry:ksi. Uuden nimen valin­nas­sa huo­mioi­tiin eri koh­de­ryh­mien toi­veet ja nimi­ky­se­lyi­tä- ja tes­tauk­sia toteu­tet­tiin pit­kin kevät­tä. Yhdis­tyk­sen brän­di­uu­dis­tus jat­kuu syk­syl­lä uuden graa­fi­sen ilmeen luo­mi­sel­la ja koh­de­ryh­mä­tes­tauk­sil­la. Nimi- ja brän­di­uu­dis­tuk­ses­ta tie­do­te­taan laa­jem­min uudis­tuk­sen val­mis­tues­sa arviol­ta kevääl­lä 2024. Tähän asti uusi nimi on vies­tin­näs­sä käy­tös­sä lähin­nä viral­li­sis­sa yhteyk­sis­sä, kuten sopi­muk­sis­sa…

  Lue lisää

 • Haku syk­syn 2022 Ink-tii­miin on käyn­nis­sä

  Haku syk­syn 2022 Ink-tii­miin on käyn­nis­sä

  Music Against Drugs ry tar­jo­aa työ­ko­kei­lu- ja työs­sä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuo­ril­le Jyväs­ky­läs­sä ja haku tule­van syk­syn tii­mi­jak­sol­le on nyt käyn­nis­sä! Syk­syn tii­mi­jak­so jär­jes­te­tään 5.9.–16.12.2022 Tou­ru­lan toi­mis­tol­lam­me osoit­tees­sa: Mata­ran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä. Tii­mi­jak­soon sisäl­tyy yksi­lö- ja ryh­mä­val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toi­min­taa sekä työ­elä­mä­val­miuk­sia vah­vis­ta­vaa pro­jek­ti­työs­ken­te­lyä pie­nem­mis­sä tii­meis­sä. Syk­syn Ink-tii­mis­sä pää­set muun muas­sa: Tutus­tu­maan uusiin ihmi­siin ja…

  Lue lisää

 • INK-TII­MI ON TÄYN­NÄ ERI­LAI­SIA MAH­DOL­LI­SUUK­SIA

  INK-TII­MI ON TÄYN­NÄ ERI­LAI­SIA MAH­DOL­LI­SUUK­SIA

  Kevät on saa­pu­nut, kuten myös Music Against Drugs ry:n uudet Ink-tii­mi­läi­set! Music Against Drugs on saa­nut kevään Ink-tii­mi­jak­sol­le jäl­leen pal­jon lah­jak­kai­ta nuo­ria, joi­den yhteen hii­leen puhal­ta­mi­nen on jo itses­sään tai­det­ta. Kuten sanot­tu, yhdis­tys toi­mii mah­dol­lis­ta­ja­na nuor­ten haa­veil­le ja toi­veil­le. Oli­pa nuo­ren unel­ma­na har­joit­taa valo­ku­vaus­ta, mie­lei­sel­lä instru­men­til­la soit­ta­mis­ta tai oman video­pe­lin teke­mis­tä, sii­hen tar­jo­taan mah­dol­li­suus ja…

  Lue lisää

 • ESIT­TE­LYS­SÄ TET-HAR­JOIT­TE­LI­JAM­ME NES­TO­RI!

  ESIT­TE­LYS­SÄ TET-HAR­JOIT­TE­LI­JAM­ME NES­TO­RI!

  Nes­to­ri toi­mii yhdis­tyk­ses­säm­me TET-har­joit­te­li­ja­na 29.3.–8.4. ja hänen teh­tä­viin­sä sisäl­tyy muun muas­sa videoi­den suun­nit­te­lu ja kuvaa­mi­nen. Lue alta Nes­to­rin esit­te­ly! Mor­jes­ta! Mun nimi on Nes­to­ri, oon 17-vuo­tias ja suo­ri­tan täl­lä het­kel­lä TET-har­joit­te­lu­jak­soa tääl­lä. Mul­le elä­mäs­sä on tär­ke­ää olla läs­nä ja val­mis aut­ta­maan, kun sitä tar­vi­taan.  Mun ystä­vät sanoo ja uskon kyl­lä itek­kin, että oon tun­neä­ly­käs ja…

  Lue lisää

 • MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jas­sa PODCAS­TE­JA, LIVEOH­JEL­MAA ja SOME­HAAS­TE

  MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jas­sa PODCAS­TE­JA, LIVEOH­JEL­MAA ja SOME­HAAS­TE

  Nuor­ten kevään kam­pan­ja ete­nee hyvää vauh­tia ja vii­me vii­kol­la kam­pan­ja sai oman slo­ga­nin ja visu­aa­li­sen ilmeen. Mie­lel­lä Mes­siin! ‑kam­pan­jal­la nuo­ret halua­vat karis­taa mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua aihee­seen usein lii­tet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. Asi­aa mie­len kou­ke­rois­ta Kam­pan­jan slo­ga­nik­si vali­koi­tui “Asi­aa mie­len kou­ke­rois­ta”, jota kuvas­taa myös kam­pan­ja­ryh­mään kuu­lu­van nuo­ren kynäs­tä syn­ty­nyt upea mus­te­ka­la-logo. Logol­la nuo­ret halua­vat kuvas­taa…

  Lue lisää

 • Anna ääne­si nuo­ril­le hyviä teko­ja ‑kam­pan­jas­sa

  Anna ääne­si nuo­ril­le hyviä teko­ja ‑kam­pan­jas­sa

  Music Against Drugs ry on muka­na Sääs­tö­pan­kin Hyviä Teko­ja ‑kam­pan­jas­sa. Hyviä teko­ja ‑kam­pan­jan kaut­ta haem­me tukea nuor­ten yhtei­söl­li­syyt­tä ja osal­li­suut­ta edis­tä­väl­le valo­ku­vaus­pro­jek­til­le, jon­ka aika­na nuo­ret pää­se­vät työs­ken­te­le­mään yhdes­sä vies­tin­nän ammat­ti­lai­sen kans­sa. Pro­jek­tin tavoit­tee­na on tuo­da nuo­ril­le voi­maut­ta­via koke­muk­sia ja tor­jua syr­jäy­ty­mis­tä sekä yksi­näi­syyt­tä. Voit antaa ääne­si nuor­ten pro­jek­til­le Sääs­tö­pan­kin kam­pan­ja­si­vul­la 28.3. men­nes­sä!Ääni meil­le on ääni…

  Lue lisää

 • MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jal­la halu­taan karis­taa lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä

  MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jal­la halu­taan karis­taa lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä

  Kevään 2022 nuor­ten kam­pan­ja kan­taa nimeä “Mie­lel­lä Mes­siin!”. Kam­pan­jal­la halu­taan vähen­tää mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua ennak­ko­luu­lois­ta. Music Against Drugs ry:n kevään nuor­ten kam­pan­ja on käyn­nis­ty­nyt ja kam­pan­jan aiheek­si on valit­tu “lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä” ja nimek­si äänes­tet­ty “Mie­lel­lä Mes­siin!”. Kam­pan­jal­la nuo­ret halua­vat karis­taa mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua aihee­seen usein lii­tet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. “Kam­pan­ja…

  Lue lisää

 • ONKO ENNAK­KO­LUU­LOT­TO­MUUS ASEN­NE­KY­SY­MYS?

  ONKO ENNAK­KO­LUU­LOT­TO­MUUS ASEN­NE­KY­SY­MYS?

  Nuo­ret yhdis­tä­vät voi­man­sa ja jää­dyt­tä­vät ennak­ko­luu­lot näyt­tä­mäl­lä kam­pan­jal­laan esi­merk­kiä, miten tois­ta on koh­del­ta­va! Music Against Drugs ry:n eri toi­min­toi­hin osal­lis­tu­vat nuo­ret toteut­ta­vat syk­syn aika­na Oo ku oot! ‑kam­pan­jaa. Tee­mak­si nuo­ret ovat valin­neet ennak­ko­luu­lot­to­muu­den ja he poh­ti­vat yhdes­sä eri­lai­suu­den hyväk­sy­mis­tä ja arvos­ta­mis­ta – sitä, kuin­ka jokai­sel­la on oikeus olla oma itsen­sä! “Aihe on tär­keä ja yhden­ver­tai­suus…

  Lue lisää

 • Tule pelaa­maan poru­kal­la vaik­ka Val­hei­mia tai The Hun­tia

  Tule pelaa­maan poru­kal­la vaik­ka Val­hei­mia tai The Hun­tia

  Olet­ko kiin­nos­tu­nut yhtei­söl­li­ses­tä pelaa­mi­ses­ta ja uusis­ta kave­reis­ta? Ahdis­taa­ko ehkä jat­ku­va koro­nae­ris­tys ja uutis­vir­to­jen nega­tii­vi­nen sisäl­tö?Oli­si­ko kiva tutus­tua uusiin asioi­hin ja löy­tää ihmi­siä, joi­den kans­sa viet­tää aikaa ver­kos­sa?Jos vas­ta­sit “KYL­LÄ” yhteen­kin näis­tä kysy­myk­sis­tä tule Music Against Drugs ry:n Discord-kana­val­le lau­an­tai­na kel­lo 16.00–19.00! Music Against Drugs ry jär­jes­tää lau­an­tai­sin toi­min­taa yhdis­tyk­sen Discor­dis­sa, Kes­ki­maa-ker­ho -kana­val­la. Tar­jol­la on vaih­tu­via…

  Lue lisää

 • Oran­ge Cas­set­te ‑strea­maus läh­ti hie­nos­ti käyn­tiin

  Oran­ge Cas­set­te ‑strea­maus läh­ti hie­nos­ti käyn­tiin

  Ensim­mäi­nen Oran­ge Cas­set­te ‑strea­maus jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon per­jan­tai­na 13.11. kol­men nuo­ren toi­mes­ta. Vaik­ka päi­vä­mää­rä oli pahaen­tei­nen ja ilmas­sa huo­mat­ta­va mää­rä jän­ni­tys­tä, hom­ma onnis­tui erin­omai­ses­ti. Nuo­ret pela­si­vat strea­mis­sa ret­ro­pe­le­jä kuten esi­mer­kik­si Nin­ten­don vuon­na 1992 lan­see­raa­maa Kir­byä. Jut­tua riit­ti koko kol­me­tun­ti­sen strea­mauk­sen ajan ja kes­kus­te­lua käy­tiin muka­vas­ti myös cha­tis­sa. Ensi per­jan­tai­na eli 20.11. kana­va auke­aa taas nel­jäl­tä ilta­päi­väl­lä. Täl­lä…

  Lue lisää

 • PER­JAN­TAI ON STRII­MAUS­PÄI­VÄ

  PER­JAN­TAI ON STRII­MAUS­PÄI­VÄ

  Mar­ras­kuus­sa alka­vat nuor­ten toteut­ta­mat per­jan­tai­strii­mit! Strii­maus­ta aloi­te­taan osa­na Digi-Inkiä ja sii­tä on tar­koi­tus tul­la sään­nöl­li­ses­ti jär­jes­tet­tä­vää toi­min­taa. Strii­mit ovat per­jan­tai-iltai­sin ja luvas­sa on mm. eri­lais­ten pelien tes­taus­ta, ret­ro­pe­le­jä, poru­kal­la pelat­ta­via pele­jä, lau­ta­pe­lai­lua ja mah­dol­li­ses­ti irl-sisäl­töä! Ensim­mäi­nen strii­mi jär­jes­te­tään per­jan­tai­na 13.11.2020 noin klo 17.00 ja sii­tä eteen­päin joka viik­ko samal­la mei­nin­gil­lä jou­lu­kuun lop­pu­puo­lel­le. Tule mukaan seu­raa­maan,…

  Lue lisää

 • TII­MI­LEI­RI syk­sy 2020: skräp­päys­tä, tai­det­ta ja tuk­ki­hu­ma­laa

  TII­MI­LEI­RI syk­sy 2020: skräp­päys­tä, tai­det­ta ja tuk­ki­hu­ma­laa

  Vaik­ka poik­keuk­sel­li­set olot ovat­kin koe­tel­leet syk­syn Ink-tii­mi­läi­siä, niin saim­me vie­tet­tyä haus­kat kak­si lei­ri­päi­vää Juh­la­ta­lo Maja­kos­kel­la Ruok­keel­la. Puit­teet oli­vat lois­ta­vat, isol­la pihal­la mah­tui hyvin tem­mel­tää (myös muka­na ollut lei­ri­koi­ra) ja kaik­ki oli­vat kii­tol­li­sia val­miis­ta ruo­ka­pöy­däs­tä.  Lei­rin toi­min­ta oli moni­puo­lis­ta, sil­lä jokai­nen ryh­mä oli saa­nut suun­ni­tel­la ohjel­maa lei­ril­le. Ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min kans­sa etsim­me lähiym­pä­ris­tös­tä eri­lai­sia syk­syn ele­ment­te­jä…

  Lue lisää

 • Peli­tii­mis­sä kehi­te­tään visu­aa­lis­ta novel­lia

  Peli­tii­mis­sä kehi­te­tään visu­aa­lis­ta novel­lia

  Hei kai­kil­le!Olem­me tämän syk­syn Inkin-tii­mi­jak­son peli­tii­mi. Suun­nit­te­lem­me ja tuo­tam­me eri­lai­sia peliai­hei­sia pro­jek­te­ja. Osal­lis­tum­me kaik­ki Music Against Drugs ry:n jär­jes­tö­toi­min­taan. Saam­me toteut­taa eri­lai­sia hyvin­voin­ti- ja peli­tee­mai­sia teh­tä­viä ja ope­tel­la tii­mi­työs­ken­te­lyä, pro­jek­ti-työn­te­koa.Seu­raa­vak­si esit­te­lem­me tii­min jäse­net. Kai­kil­le esi­tet­tiin seu­raa­vat kysy­myk­set: Esit­te­ly: Kuka olet? Harrastuksia/ mie­len­kiin­non koh­tei­ta? Pelaa­mi­nen: mitä pelejä/ miten pelaat? Mik­si pää­tit läh­teä mukaan ink-tii­mi toi­min­taan? Omat…

  Lue lisää

 • “Mele­ko­sen mys­ti­nen Media- ja vies­tin­tä­tii­mi”

  “Mele­ko­sen mys­ti­nen Media- ja vies­tin­tä­tii­mi”

  Ehtoo­ta! Täs­sä ois syk­syn 2020 mele­ko­sen mys­ti­nen media- ja vies­tin­tä­tii­mi! Aloi­tim­me tii­mi­har­joit­te­lum­me 7.9.2020. Mei­dän teh­tä­väm­me on tuot­taa eri­lais­ta media­si­säl­töä; muok­kaam­me kuvia, teem­me vlo­gi- ja blo­gi­si­säl­töä sekä printti‑, mai­nos- ja esi­te­ma­te­ri­aa­le­ja. Olem­me aktii­vi­sia myös somen puo­lel­la, käy tsek­kaa­mas­sa ins­ta­gram. 😉

  Lue lisää

 • Tänään mie­len pääl­lä: Mie­len­ter­veys­ky­se­ly nuo­ril­ta nuo­ril­le

  Tänään mie­len pääl­lä: Mie­len­ter­veys­ky­se­ly nuo­ril­ta nuo­ril­le

  Täs­sä on kyse­ly liit­tyen Music Against Drugs ry:n Ink-tii­min yhteis­kun­nal­li­sen mark­ki­noin­nin syk­syn 2020 kam­pan­jaan, jon­ka tee­ma­na on mie­len hyvin­voin­ti. Kyse­lyn koh­de­ryh­mä on 15–29-vuotiaat, kes­ki­suo­ma­lai­set nuo­ret aikui­set. Kyse­ly on avoin­na 21.9– 2.10. 2020 ja vas­tauk­set tal­len­tu­vat ano­nyy­mis­ti. Kyse­lyyn vas­taa­mi­nen vie noin vii­si minuut­tia arvo­kas­ta aikaa­si. Kyse­lyn lopuk­si voit halu­tes­sa­si osal­lis­tua arvon­taan. Vas­taa kyse­lyyn tämän lin­kin kaut­ta:…

  Lue lisää