Avainsana: nuorilta nuorille

 • Kar­tal­le kult­tuu­ris­ta ‑kam­pan­ja kan­nus­taa nuo­ria kult­tu­ri­toi­min­taan

  Kar­tal­le kult­tuu­ris­ta ‑kam­pan­ja kan­nus­taa nuo­ria kult­tu­ri­toi­min­taan

  Syk­syn 2023 kam­pan­ja on start­taa­mas­sa! Ink-tii­min nuo­ret ovat valin­neet kam­pan­jan aiheek­si kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin ja sen tutum­mak­si tuo­mi­sen nuo­ril­le. Tie­dät­kö sinä, mitä kaik­kia kult­tuu­ri­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gis­sa­si on? Mikä kult­tuu­ri­toi­min­ta on juu­ri sinun jut­tusi ja miten se edis­tää kult­tuu­ri­hy­vin­voin­tia­si? Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti tar­koit­taa sitä, että kult­tuu­rin har­ras­ta­mi­sel­la on posi­tii­vi­nen vai­ku­tus ter­vey­del­lem­me. Kult­tuu­ria voi olla esi­mer­kik­si tai­det­ta, musiik­kia, urhei­lua, ruo­kaa ja…

  Lue lisää

 • HAE INK-TII­MIIN

  HAE INK-TII­MIIN

  Ink-tii­mi on mak­su­ton tii­mi­jak­so, jos­sa työs­ken­te­let yhdes­sä tois­ten nuor­ten kans­sa ja toteu­tat eri­lai­sia omia ja yhdes­sä kehi­tet­ty­jä pro­jek­te­ja esim. pelaa­mi­sen, musii­kin, valo­ku­vauk­sen, strii­mauk­sen, yhteis­kun­nal­li­sen mark­ki­noin­nin ja ohjaa­mi­sen saroil­la. Hakeak­se­si Ink-tii­miin et tar­vit­se val­miik­si mitään tiet­tyä osaa­mis­ta, vaan me pereh­dy­täm­me sinut tii­mis­sä toi­mi­mi­seen jak­son aika­na. Ink-tii­mis­sä kaik­ki ovat yhden­ver­tai­sia ja hyväk­syt­ty­jä! Me tar­joam­me sinul­le Ink-tii­mis­sä mah­dol­li­suu­den:…

  Lue lisää

 • LÄH­DE­TÄÄN PORU­KAL­LA KALAAN JA KALAS­TA KAVE­RI!

  LÄH­DE­TÄÄN PORU­KAL­LA KALAAN JA KALAS­TA KAVE­RI!

  Lai­na­tak­se­ni Robin Pac­ka­le­nia, “meil­lä on hyvä jen­gi koos­sa taas” ja kam­pan­jan toteu­tus on jäl­leen alka­nut! Eri­lai­sia tee­mo­ja poh­dit­tiin ja pyö­ri­tel­tiin pal­jon, mut­ta täl­lä ker­taa aiheek­si vali­koi­tui nuor­ten aikuis­ten yksi­näi­syys.  Kaik­ki läh­ti kysy­myk­ses­tä, mis­tä voi nuo­ri aikui­nen hank­kia kave­rei­ta, jos ei ole töis­sä tai kou­lus­sa. Eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ryh­mäy­ty­mi­seen on niin Jyväs­ky­läs­sä kuin ver­kos­sa­kin aivan mah­dot­to­man pal­jon,…

  Lue lisää

 • Haku syk­syn 2022 Ink-tii­miin on käyn­nis­sä

  Haku syk­syn 2022 Ink-tii­miin on käyn­nis­sä

  Music Against Drugs ry tar­jo­aa työ­ko­kei­lu- ja työs­sä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuo­ril­le Jyväs­ky­läs­sä ja haku tule­van syk­syn tii­mi­jak­sol­le on nyt käyn­nis­sä! Syk­syn tii­mi­jak­so jär­jes­te­tään 5.9.–16.12.2022 Tou­ru­lan toi­mis­tol­lam­me osoit­tees­sa: Mata­ran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä. Tii­mi­jak­soon sisäl­tyy yksi­lö- ja ryh­mä­val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toi­min­taa sekä työ­elä­mä­val­miuk­sia vah­vis­ta­vaa pro­jek­ti­työs­ken­te­lyä pie­nem­mis­sä tii­meis­sä. Syk­syn Ink-tii­mis­sä pää­set muun muas­sa: Tutus­tu­maan uusiin ihmi­siin ja…

  Lue lisää

 • MIE­LEN KOU­KE­ROT ‑VIN­KIT!

  MIE­LEN KOU­KE­ROT ‑VIN­KIT!

  Moi. Tun­tuu­ko sus­ta, että on han­ka­laa yllä­pi­tää omaa hyvin­voin­tia? Tai et tie­dä mitä teki­sit tai mikä voi­si olla muka­vaa? Olet­ko hukan­nut voi­ma­va­ra­si vai tun­tuu­ko vain lii­an haas­ta­val­ta edes aja­tel­la teke­vä­si jotain? Se on täy­sin ymmär­ret­tä­vää. Jo se, että huo­maat oman jak­sa­mi­se­si, mihin se riit­tää ja mihin ei, on jo voi­ma­va­ra. Halusim­me teh­dä lis­tauk­sen asiois­ta eri­lai­siin…

  Lue lisää

 • OLE SE KUKA OLET, ANTEEK­SI PYY­TE­LE­MÄT­TÄ

  OLE SE KUKA OLET, ANTEEK­SI PYY­TE­LE­MÄT­TÄ

  Moik­ku. “Nefer­Ne­fer­Ne­fer, miten elä­mä voi­te­taan?” kuu­lui sanat bii­sis­tä, kun aloin tätä teks­tiä kir­joit­ta­maan. Juu­ri sopi­va koh­ta, joka sai ajat­te­le­maan. Tar­vit­see­ko elä­mää var­si­nai­ses­ti voit­taa? Onko edes voit­ta­mi­ses­ta kyse? Ei minun mie­les­tä. Mie­len­ter­vey­den haas­teet tai niin sano­tus­ti “ongel­mat” ovat arki­päi­vää, mut­ta mones­ti herää sil­ti aja­tus: “onko tämä vie­lä­kin, tänä päi­vä­nä, vuon­na 2022, näin iso tabu?” Ja kyl­lä,…

  Lue lisää

 • MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jas­sa PODCAS­TE­JA, LIVEOH­JEL­MAA ja SOME­HAAS­TE

  MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jas­sa PODCAS­TE­JA, LIVEOH­JEL­MAA ja SOME­HAAS­TE

  Nuor­ten kevään kam­pan­ja ete­nee hyvää vauh­tia ja vii­me vii­kol­la kam­pan­ja sai oman slo­ga­nin ja visu­aa­li­sen ilmeen. Mie­lel­lä Mes­siin! ‑kam­pan­jal­la nuo­ret halua­vat karis­taa mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua aihee­seen usein lii­tet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. Asi­aa mie­len kou­ke­rois­ta Kam­pan­jan slo­ga­nik­si vali­koi­tui “Asi­aa mie­len kou­ke­rois­ta”, jota kuvas­taa myös kam­pan­ja­ryh­mään kuu­lu­van nuo­ren kynäs­tä syn­ty­nyt upea mus­te­ka­la-logo. Logol­la nuo­ret halua­vat kuvas­taa…

  Lue lisää

 • MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jal­la halu­taan karis­taa lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä

  MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jal­la halu­taan karis­taa lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä

  Kevään 2022 nuor­ten kam­pan­ja kan­taa nimeä “Mie­lel­lä Mes­siin!”. Kam­pan­jal­la halu­taan vähen­tää mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua ennak­ko­luu­lois­ta. Music Against Drugs ry:n kevään nuor­ten kam­pan­ja on käyn­nis­ty­nyt ja kam­pan­jan aiheek­si on valit­tu “lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä” ja nimek­si äänes­tet­ty “Mie­lel­lä Mes­siin!”. Kam­pan­jal­la nuo­ret halua­vat karis­taa mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua aihee­seen usein lii­tet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. “Kam­pan­ja…

  Lue lisää

 • Oo ku oot! – Some­tem­paus ja strea­me­ja

  Oo ku oot! – Some­tem­paus ja strea­me­ja

  Nuor­ten toteut­ta­ma kam­pan­ja ennak­ko­luu­lois­ta pyö­räh­tää käyn­tiin 8.11. ja tuo kana­vil­le kes­kus­te­lua mm. ste­reo­ty­piois­ta ja keho­po­si­tii­vi­suu­des­ta. Music Against Drugs ry:n eri toi­min­toi­hin osal­lis­tu­vat nuo­ret ovat ideoi­neet yhdes­sä kam­pan­jan, joka ottaa strea­mien ja some­kan­pan­jan kaut­ta kan­taa ennak­ko­luu­loi­hin. Oo ku oot! ‑kam­pan­jan stream-päi­vät on nyt lyö­ty luk­koon. Jokai­sel­la strea­mil­la on oma tee­man­sa, joka kos­kee taval­la tai toi­sel­la tasa-arvoa…

  Lue lisää

 • ONKO ENNAK­KO­LUU­LOT­TO­MUUS ASEN­NE­KY­SY­MYS?

  ONKO ENNAK­KO­LUU­LOT­TO­MUUS ASEN­NE­KY­SY­MYS?

  Nuo­ret yhdis­tä­vät voi­man­sa ja jää­dyt­tä­vät ennak­ko­luu­lot näyt­tä­mäl­lä kam­pan­jal­laan esi­merk­kiä, miten tois­ta on koh­del­ta­va! Music Against Drugs ry:n eri toi­min­toi­hin osal­lis­tu­vat nuo­ret toteut­ta­vat syk­syn aika­na Oo ku oot! ‑kam­pan­jaa. Tee­mak­si nuo­ret ovat valin­neet ennak­ko­luu­lot­to­muu­den ja he poh­ti­vat yhdes­sä eri­lai­suu­den hyväk­sy­mis­tä ja arvos­ta­mis­ta – sitä, kuin­ka jokai­sel­la on oikeus olla oma itsen­sä! “Aihe on tär­keä ja yhden­ver­tai­suus…

  Lue lisää

 • Oran­ge Cas­set­te ‑strea­mit ovat tääl­lä taas

  Oran­ge Cas­set­te ‑strea­mit ovat tääl­lä taas

  Syk­syl­lä 2020 jouk­ko yhdis­tyk­sen Digi-Ink toi­min­taan osal­lis­tu­via nuo­ria ideoi ja toteut­ti per­jan­tai­sin Oran­ge Cas­set­te ‑peli­strea­me­ja Twitch:ssä. Nyt he otta­vat taas kana­van hal­tuun­sa. Ensim­mäi­nen stream on luvas­sa per­jan­tai­na 2.7. noin kel­lo vii­den jäl­keen. Tule mukaan seu­raa­maan, kom­men­toi­maan tai anta­maan vaik­ka peli­toi­vei­ta. Tule­vis­ta strea­meis­ta ja tar­kem­mis­ta kel­lon­ajois­ta ilmoi­tel­laan some­ka­na­vil­lam­me (IG ja FB). Oran­ge Cas­set­te ‑kana­van löy­dät osoit­tees­ta…

  Lue lisää

 • Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Mitä tapah­tuu minul­le, kun kaik­ki kei­kat on perut­tu!

  Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Mitä tapah­tuu minul­le, kun kaik­ki kei­kat on perut­tu!

  Oli vuo­den 2020 maa­lis­kuu kun kaik­ki tapah­tui ja olin ollut vii­mei­sel­lä kei­kal­la Keru­bis­sa. Tar­koi­tus oli läh­teä Hel­sin­kiin kat­so­maan seu­raa­vaa keik­kaa, mut­ta kaik­ki perut­tiin sil­tä kuul­ta ja kukaan ei tien­nyt mihin tämä virus pys­tyy.Olin ssi­nä vai­hees­sa nuo­ri­so­vers­taal­la teke­mäs­sä työ­har­joit­te­lua, kun virus tuli kaik­kien elä­mään ja pila­si kai­ken. Onnek­si minul­la oli jon­kin­lai­nen suun­ni­tel­ma jat­kos­ta kos­ka halusin jat­kaa…

  Lue lisää

 • Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Elä­mä ei ole­kaan itses­tään sel­vää, sitä pitää arvos­taa

  Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Elä­mä ei ole­kaan itses­tään sel­vää, sitä pitää arvos­taa

  Rei­lu vuo­si sit­ten, kun uuti­set koro­nas­ta levi­si­vät ja rajoi­tus­toi­met alkoi­vat, tilan­teen todel­li­suut­ta oli joten­kin vai­kea hah­mot­taa. Ajat­te­lin aluk­si, ettei tämä ole muu­ta­maa kuu­kaut­ta kum­mem­pi rutis­tus ja sit­ten pääs­tään nor­maa­liin elä­mään. Toi­sin kui­ten­kin kävi. Ennen koro­naa minul­la oli hyvin aktii­vi­nen sosi­aa­li­nen elä­mä kodin ulko­puo­lel­la. Teh­tiin ystä­vien kans­sa mitä iki­nä kek­sim­me­kään ajan kulut­ta­mi­sek­si yhdes­sä. Kun se kaik­ki…

  Lue lisää

 • Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Joko tämä on jo ohi?

  Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Joko tämä on jo ohi?

  “Kun koro­na alkoi, tun­tui, ettei tämä voi olla tot­ta. Luo­jan kii­tos, sain olla muka­na yhdes­sä teat­te­ri­pro­jek­tis­sa lop­puun asti. Tie­tys­ti koro­na pila­si mei­dän karon­kan, jota ei kos­kaan saa­tu. Kesäk­si en viit­si­nyt läh­teä mukaan uuteen teat­te­ri pro­jek­tiin ja halusin­kin luo­pua täs­tä teat­te­ri­ryh­mäs­tä. Tot­ta­kai tilan­ne mie­ti­tyt­ti, mut­ta alkuun ei osan­nut pelä­tä asi­aa tai lii­ak­si miet­tiä. Lähin­nä vain eli…

  Lue lisää

 • Nuo­ret strea­maa­vat koro­naa him­meäk­si

  Nuo­ret strea­maa­vat koro­naa him­meäk­si

  Kun kaik­ki kiva on kiel­let­ty, vai onko? Eri puo­lil­ta Suo­mea tule­vat nuo­ret kes­kus­te­le­vat Digi-Ink toi­min­taan kuu­lu­vas­sa #him­men­nä­ko­ro­na ‑kam­pan­jas­sa mm. har­ras­tuk­sis­ta ja hyvin­voin­nis­ta, yksi­näi­syy­des­tä ja koro­na­jak­sa­mi­ses­ta sekä etäi­lyn muka­naan tuo­mis­ta haas­teis­ta – mik­sei mah­dol­li­suuk­sis­ta­kin. Nuor­ten kes­kus­te­lus­sa on muka­na Music Against Drugs ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Sam­po. Strea­maus tapah­tuu Oran­ge Cas­set­te twitch-kana­val­lam­me: https://www.twitch.tv/orangecassette Jokai­sel­la strea­mil­la on oma aiheen­sa. Anna…

  Lue lisää

 • Vlo­gi: Emma­nue­lin päi­vä INK-tii­min etä­työs­ken­te­lys­sä

  Vlo­gi: Emma­nue­lin päi­vä INK-tii­min etä­työs­ken­te­lys­sä

  Olen Emma­nuel Kan­da, tulin kon­gos­ta. Työs­ken­te­len Media ryh­mäs­sä Ink­tii­mis­sa. Olen kiin­nos­tu­nut täs­tä alas­ta kos­ka mä tykän se ja haluai­sin lisä­tä tie­toa media koke­muk­ses­sa. Se on kiva työs­ken­te­lee tämän alal­la. Kat­so ohes­ta kuin­ka sujuu Emma­nue­lin päi­vä INK-tii­min etä­työs­ken­te­lys­sä. ps. Kevään tii­mi­ha­ku on nyt auki. Täy­tä haku­lo­ma­ke, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja kes­kus­tel­laan toi­veis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tar­kem­min. Jos…

  Lue lisää

 • PER­JAN­TAI ON STRII­MAUS­PÄI­VÄ

  PER­JAN­TAI ON STRII­MAUS­PÄI­VÄ

  Mar­ras­kuus­sa alka­vat nuor­ten toteut­ta­mat per­jan­tai­strii­mit! Strii­maus­ta aloi­te­taan osa­na Digi-Inkiä ja sii­tä on tar­koi­tus tul­la sään­nöl­li­ses­ti jär­jes­tet­tä­vää toi­min­taa. Strii­mit ovat per­jan­tai-iltai­sin ja luvas­sa on mm. eri­lais­ten pelien tes­taus­ta, ret­ro­pe­le­jä, poru­kal­la pelat­ta­via pele­jä, lau­ta­pe­lai­lua ja mah­dol­li­ses­ti irl-sisäl­töä! Ensim­mäi­nen strii­mi jär­jes­te­tään per­jan­tai­na 13.11.2020 noin klo 17.00 ja sii­tä eteen­päin joka viik­ko samal­la mei­nin­gil­lä jou­lu­kuun lop­pu­puo­lel­le. Tule mukaan seu­raa­maan,…

  Lue lisää