Avainsana: music against drugs

 • YHDIS­TYK­SEN UUDEK­SI NIMEK­SI ON VALIT­TU RIE­MU FIN­LAND RY

  YHDIS­TYK­SEN UUDEK­SI NIMEK­SI ON VALIT­TU RIE­MU FIN­LAND RY

  Yhdis­tyk­sem­me viral­li­nen nimi on vaih­tu­nut 07/2023 Rie­mu Fin­land ry:ksi. Uuden nimen valin­nas­sa huo­mioi­tiin eri koh­de­ryh­mien toi­veet ja nimi­ky­se­lyi­tä- ja tes­tauk­sia toteu­tet­tiin pit­kin kevät­tä. Yhdis­tyk­sen brän­di­uu­dis­tus jat­kuu syk­syl­lä uuden graa­fi­sen ilmeen luo­mi­sel­la ja koh­de­ryh­mä­tes­tauk­sil­la. Nimi- ja brän­di­uu­dis­tuk­ses­ta tie­do­te­taan laa­jem­min uudis­tuk­sen val­mis­tues­sa arviol­ta kevääl­lä 2024. Tähän asti uusi nimi on vies­tin­näs­sä käy­tös­sä lähin­nä viral­li­sis­sa yhteyk­sis­sä, kuten sopi­muk­sis­sa…

  Lue lisää

 • TÄÄ ON SE MERK­KI

  TÄÄ ON SE MERK­KI

  Kuvas­sa Ink-tii­min nuo­ria ja yhdis­tyk­sen hen­ki­lö­kun­taa jär­jes­tä­mäs­sä Music Against Drugs ‑ilta­ta­pah­tu­maa syk­syl­lä 2022. Kuva: Juho Virin­kos­ki “Mus­ta nyt ei aina­kaan ole tulos­sa mitään hie­noa kas­vu­ta­ri­naa”, ajat­te­lin tus­kas­tu­nee­naensim­mäi­se­nä päi­vä­nä­ni Ink-tii­mi­läi­se­nä. En tien­nyt mitä oli tulos­sa, enkä var­si­nai­ses­ti edes, että mihin olin tul­lut. Tie­sin vain, että kysees­sä oli työ­ko­kei­lu­jak­so ja valit­ta­va­na oli­si joko bän­di­tii­mi, peli­tii­mi, ohjaus- ja…

  Lue lisää

 • LÄH­DE­TÄÄN PORU­KAL­LA KALAAN JA KALAS­TA KAVE­RI!

  LÄH­DE­TÄÄN PORU­KAL­LA KALAAN JA KALAS­TA KAVE­RI!

  Lai­na­tak­se­ni Robin Pac­ka­le­nia, “meil­lä on hyvä jen­gi koos­sa taas” ja kam­pan­jan toteu­tus on jäl­leen alka­nut! Eri­lai­sia tee­mo­ja poh­dit­tiin ja pyö­ri­tel­tiin pal­jon, mut­ta täl­lä ker­taa aiheek­si vali­koi­tui nuor­ten aikuis­ten yksi­näi­syys.  Kaik­ki läh­ti kysy­myk­ses­tä, mis­tä voi nuo­ri aikui­nen hank­kia kave­rei­ta, jos ei ole töis­sä tai kou­lus­sa. Eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ryh­mäy­ty­mi­seen on niin Jyväs­ky­läs­sä kuin ver­kos­sa­kin aivan mah­dot­to­man pal­jon,…

  Lue lisää

 • Haku syk­syn 2022 Ink-tii­miin on käyn­nis­sä

  Haku syk­syn 2022 Ink-tii­miin on käyn­nis­sä

  Music Against Drugs ry tar­jo­aa työ­ko­kei­lu- ja työs­sä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuo­ril­le Jyväs­ky­läs­sä ja haku tule­van syk­syn tii­mi­jak­sol­le on nyt käyn­nis­sä! Syk­syn tii­mi­jak­so jär­jes­te­tään 5.9.–16.12.2022 Tou­ru­lan toi­mis­tol­lam­me osoit­tees­sa: Mata­ran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä. Tii­mi­jak­soon sisäl­tyy yksi­lö- ja ryh­mä­val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toi­min­taa sekä työ­elä­mä­val­miuk­sia vah­vis­ta­vaa pro­jek­ti­työs­ken­te­lyä pie­nem­mis­sä tii­meis­sä. Syk­syn Ink-tii­mis­sä pää­set muun muas­sa: Tutus­tu­maan uusiin ihmi­siin ja…

  Lue lisää

 • NUO­RET: PÄIH­TEI­DEN KÄYT­TÖÄ EHKÄIS­TÄÄN HYVIL­LÄ KAVE­RI­SUH­TEIL­LA, HAR­RAS­TUK­SIL­LA JA MIE­LEK­KÄÄL­LÄ TEKE­MI­SEL­LÄ

  NUO­RET: PÄIH­TEI­DEN KÄYT­TÖÄ EHKÄIS­TÄÄN HYVIL­LÄ KAVE­RI­SUH­TEIL­LA, HAR­RAS­TUK­SIL­LA JA MIE­LEK­KÄÄL­LÄ TEKE­MI­SEL­LÄ

  nuo­ret: päih­tei­den käyt­töä ehkäis­tään hyvil­lä kave­ri­suh­teil­la, har­ras­tuk­sil­la ja mie­lek­kääl­lä teke­mi­sel­lä Van­taal­la sijait­se­van Kil­te­rin kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa käy per­jan­tai­aa­mu­na kuhi­na. Musiik­ki soi, lois­te­put­ki­lam­put on sam­mu­tet­tu ja hal­lia on valais­tu eri väri­sil­lä uv-valoil­la. Tilaan odo­te­taan päi­vän aika­na yli viit­tä­sa­taa Kil­te­rin kou­lun ylä­kou­lu­lais­ta, pitä­mään yhdes­sä haus­kaa, pelaa­maan eri­lai­sia pele­jä ja saa­maan tie­toa päih­teis­tä. Tapah­tu­man taus­tal­la on Music Against Drugs…

  Lue lisää

 • MIE­LEN KOU­KE­ROT ‑VIN­KIT!

  MIE­LEN KOU­KE­ROT ‑VIN­KIT!

  Moi. Tun­tuu­ko sus­ta, että on han­ka­laa yllä­pi­tää omaa hyvin­voin­tia? Tai et tie­dä mitä teki­sit tai mikä voi­si olla muka­vaa? Olet­ko hukan­nut voi­ma­va­ra­si vai tun­tuu­ko vain lii­an haas­ta­val­ta edes aja­tel­la teke­vä­si jotain? Se on täy­sin ymmär­ret­tä­vää. Jo se, että huo­maat oman jak­sa­mi­se­si, mihin se riit­tää ja mihin ei, on jo voi­ma­va­ra. Halusim­me teh­dä lis­tauk­sen asiois­ta eri­lai­siin…

  Lue lisää

 • OLE SE KUKA OLET, ANTEEK­SI PYY­TE­LE­MÄT­TÄ

  OLE SE KUKA OLET, ANTEEK­SI PYY­TE­LE­MÄT­TÄ

  Moik­ku. “Nefer­Ne­fer­Ne­fer, miten elä­mä voi­te­taan?” kuu­lui sanat bii­sis­tä, kun aloin tätä teks­tiä kir­joit­ta­maan. Juu­ri sopi­va koh­ta, joka sai ajat­te­le­maan. Tar­vit­see­ko elä­mää var­si­nai­ses­ti voit­taa? Onko edes voit­ta­mi­ses­ta kyse? Ei minun mie­les­tä. Mie­len­ter­vey­den haas­teet tai niin sano­tus­ti “ongel­mat” ovat arki­päi­vää, mut­ta mones­ti herää sil­ti aja­tus: “onko tämä vie­lä­kin, tänä päi­vä­nä, vuon­na 2022, näin iso tabu?” Ja kyl­lä,…

  Lue lisää

 • INK-TII­MI ON TÄYN­NÄ ERI­LAI­SIA MAH­DOL­LI­SUUK­SIA

  INK-TII­MI ON TÄYN­NÄ ERI­LAI­SIA MAH­DOL­LI­SUUK­SIA

  Kevät on saa­pu­nut, kuten myös Music Against Drugs ry:n uudet Ink-tii­mi­läi­set! Music Against Drugs on saa­nut kevään Ink-tii­mi­jak­sol­le jäl­leen pal­jon lah­jak­kai­ta nuo­ria, joi­den yhteen hii­leen puhal­ta­mi­nen on jo itses­sään tai­det­ta. Kuten sanot­tu, yhdis­tys toi­mii mah­dol­lis­ta­ja­na nuor­ten haa­veil­le ja toi­veil­le. Oli­pa nuo­ren unel­ma­na har­joit­taa valo­ku­vaus­ta, mie­lei­sel­lä instru­men­til­la soit­ta­mis­ta tai oman video­pe­lin teke­mis­tä, sii­hen tar­jo­taan mah­dol­li­suus ja…

  Lue lisää

 • ESIT­TE­LYS­SÄ TET-HAR­JOIT­TE­LI­JAM­ME NES­TO­RI!

  ESIT­TE­LYS­SÄ TET-HAR­JOIT­TE­LI­JAM­ME NES­TO­RI!

  Nes­to­ri toi­mii yhdis­tyk­ses­säm­me TET-har­joit­te­li­ja­na 29.3.–8.4. ja hänen teh­tä­viin­sä sisäl­tyy muun muas­sa videoi­den suun­nit­te­lu ja kuvaa­mi­nen. Lue alta Nes­to­rin esit­te­ly! Mor­jes­ta! Mun nimi on Nes­to­ri, oon 17-vuo­tias ja suo­ri­tan täl­lä het­kel­lä TET-har­joit­te­lu­jak­soa tääl­lä. Mul­le elä­mäs­sä on tär­ke­ää olla läs­nä ja val­mis aut­ta­maan, kun sitä tar­vi­taan.  Mun ystä­vät sanoo ja uskon kyl­lä itek­kin, että oon tun­neä­ly­käs ja…

  Lue lisää

 • MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jas­sa PODCAS­TE­JA, LIVEOH­JEL­MAA ja SOME­HAAS­TE

  MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jas­sa PODCAS­TE­JA, LIVEOH­JEL­MAA ja SOME­HAAS­TE

  Nuor­ten kevään kam­pan­ja ete­nee hyvää vauh­tia ja vii­me vii­kol­la kam­pan­ja sai oman slo­ga­nin ja visu­aa­li­sen ilmeen. Mie­lel­lä Mes­siin! ‑kam­pan­jal­la nuo­ret halua­vat karis­taa mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua aihee­seen usein lii­tet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. Asi­aa mie­len kou­ke­rois­ta Kam­pan­jan slo­ga­nik­si vali­koi­tui “Asi­aa mie­len kou­ke­rois­ta”, jota kuvas­taa myös kam­pan­ja­ryh­mään kuu­lu­van nuo­ren kynäs­tä syn­ty­nyt upea mus­te­ka­la-logo. Logol­la nuo­ret halua­vat kuvas­taa…

  Lue lisää

 • Music Against Drugs ‑koko­nai­suu­den aineis­tot

  Music Against Drugs ‑koko­nai­suu­den aineis­tot

  Lin­kit ehkäi­se­vän päih­de­työn tuek­si tar­koi­tet­tui­hin mate­ri­aa­lei­hin löy­ty­vät nyt omas­ta mate­ri­aa­li­pan­kis­ta verk­ko­si­vuil­tam­me. Mate­ri­aa­leis­sa on sisäl­töä niin nuo­ril­le, opet­ta­jil­le, nuo­ri­so­työn­te­ki­jöil­le kuin van­hem­mil­le­kin. Mate­ri­aa­li­pan­kis­ta löy­dät myös vapaas­ti ja veloi­tuk­set­ta ladat­ta­vaa mate­ri­aa­lia. Mate­ri­aa­li­pank­kiin pää­set täs­tä lin­kis­tä.

  Lue lisää

 • Oo ku oot! – Some­tem­paus ja strea­me­ja

  Oo ku oot! – Some­tem­paus ja strea­me­ja

  Nuor­ten toteut­ta­ma kam­pan­ja ennak­ko­luu­lois­ta pyö­räh­tää käyn­tiin 8.11. ja tuo kana­vil­le kes­kus­te­lua mm. ste­reo­ty­piois­ta ja keho­po­si­tii­vi­suu­des­ta. Music Against Drugs ry:n eri toi­min­toi­hin osal­lis­tu­vat nuo­ret ovat ideoi­neet yhdes­sä kam­pan­jan, joka ottaa strea­mien ja some­kan­pan­jan kaut­ta kan­taa ennak­ko­luu­loi­hin. Oo ku oot! ‑kam­pan­jan stream-päi­vät on nyt lyö­ty luk­koon. Jokai­sel­la strea­mil­la on oma tee­man­sa, joka kos­kee taval­la tai toi­sel­la tasa-arvoa…

  Lue lisää

 • Digi-Ink: vii­koit­tai­sia verk­ko­val­men­nuk­sia hyvin­voin­nis­ta, opin­nois­ta ja työ­elä­mä­tai­dois­ta

  Digi-Ink: vii­koit­tai­sia verk­ko­val­men­nuk­sia hyvin­voin­nis­ta, opin­nois­ta ja työ­elä­mä­tai­dois­ta

  Pilot­ti­han­ke Digi-Ink pyö­rii nyt lyhyil­lä, kai­kil­le Suo­men nuo­ril­le tar­koi­te­tuil­la ryh­mil­lä, jois­sa pureu­du­taan ter­vey­den ja hyvin­voin­nin, työ­elä­mä­tai­to­jen ja opis­ke­lu­asioi­den yti­miin. 2020 star­tan­nut han­ke aloit­ti usei­ta viik­ko­ja kes­tä­neil­lä val­men­nuk­sil­la, mut­ta Digi-Inkiä luot­saa­va Eerik huo­ma­si nopeas­ti, että kai­va­tum­pia ovat itse asias­sa lyhyet val­men­nuk­set, jot­ka eivät sido osal­lis­tu­jaa pit­käk­si aikaa vaan ovat valit­ta­vis­sa omien tar­pei­den ja kiin­nos­tuk­sen aihei­den mukaan.…

  Lue lisää

 • Vlo­gi: Emma­nue­lin päi­vä INK-tii­min etä­työs­ken­te­lys­sä

  Vlo­gi: Emma­nue­lin päi­vä INK-tii­min etä­työs­ken­te­lys­sä

  Olen Emma­nuel Kan­da, tulin kon­gos­ta. Työs­ken­te­len Media ryh­mäs­sä Ink­tii­mis­sa. Olen kiin­nos­tu­nut täs­tä alas­ta kos­ka mä tykän se ja haluai­sin lisä­tä tie­toa media koke­muk­ses­sa. Se on kiva työs­ken­te­lee tämän alal­la. Kat­so ohes­ta kuin­ka sujuu Emma­nue­lin päi­vä INK-tii­min etä­työs­ken­te­lys­sä. ps. Kevään tii­mi­ha­ku on nyt auki. Täy­tä haku­lo­ma­ke, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja kes­kus­tel­laan toi­veis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tar­kem­min. Jos…

  Lue lisää

 • Vlo­gi: Iiron päi­vä media- ja bän­di­tii­mis­sä

  Vlo­gi: Iiron päi­vä media- ja bän­di­tii­mis­sä

  Iiro osal­lis­tui Ink-tii­miin syk­syl­lä 2020 ja kos­ka tar­jol­la oli niin mon­ta hän­tä kiin­nos­ta­vaa sisäl­tö­ko­ko­nai­suut­ta, hän valit­si niis­tä kak­si. Ohei­sel­ta videol­ta näet mitä kaik­kea Iiron/Ilpon INK-päi­vään mah­tuu. Näet Iiron videon klik­kaa­mal­la alla ole­vaa link­kiä: ps. Kevään tii­mi­ha­ku on nyt auki. Täy­tä haku­lo­ma­ke täs­tä, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja kes­kus­tel­laan toi­veis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tar­kem­min. Jos sinul­le tulee kysy­myk­siä…

  Lue lisää

 • Music Against Drugs ry siir­tyi etä­työs­ken­te­lyyn

  Music Against Drugs ry siir­tyi etä­työs­ken­te­lyyn

  Jyväs­ky­län kau­pun­gin poik­keus­o­lo­jen joh­to­ryh­mä tie­dot­ti 27.11.2020 uusis­ta rajoit­teis­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat myös Music Against Drugs ry:n toi­min­taan. Jyväs­ky­läs­sä yksi­tyi­siin tilai­suuk­siin suo­si­tel­laan enin­tään 10 hen­gen osal­lis­tu­ja­mää­rää 15.1.2021 asti. Kau­pun­ki pyy­tää lisäk­si käyt­tä­mään tark­kaa har­kin­taa sii­nä, onko pie­nem­piä­kään kokoon­tu­mi­sia syy­tä nyt jär­jes­tää. Kau­pun­ki suo­sit­te­lee myös, että kor­kea­kou­luis­sa ja toi­sen asteen ope­tuk­ses­sa siir­ry­tään koko­nai­suu­des­saan etä­ope­tuk­seen 30.11.–13.12.2020 väli­sek­si ajak­si. Näi­den…

  Lue lisää

 • Oran­ge Cas­set­te ‑strea­maus läh­ti hie­nos­ti käyn­tiin

  Oran­ge Cas­set­te ‑strea­maus läh­ti hie­nos­ti käyn­tiin

  Ensim­mäi­nen Oran­ge Cas­set­te ‑strea­maus jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon per­jan­tai­na 13.11. kol­men nuo­ren toi­mes­ta. Vaik­ka päi­vä­mää­rä oli pahaen­tei­nen ja ilmas­sa huo­mat­ta­va mää­rä jän­ni­tys­tä, hom­ma onnis­tui erin­omai­ses­ti. Nuo­ret pela­si­vat strea­mis­sa ret­ro­pe­le­jä kuten esi­mer­kik­si Nin­ten­don vuon­na 1992 lan­see­raa­maa Kir­byä. Jut­tua riit­ti koko kol­me­tun­ti­sen strea­mauk­sen ajan ja kes­kus­te­lua käy­tiin muka­vas­ti myös cha­tis­sa. Ensi per­jan­tai­na eli 20.11. kana­va auke­aa taas nel­jäl­tä ilta­päi­väl­lä. Täl­lä…

  Lue lisää

 • PER­JAN­TAI ON STRII­MAUS­PÄI­VÄ

  PER­JAN­TAI ON STRII­MAUS­PÄI­VÄ

  Mar­ras­kuus­sa alka­vat nuor­ten toteut­ta­mat per­jan­tai­strii­mit! Strii­maus­ta aloi­te­taan osa­na Digi-Inkiä ja sii­tä on tar­koi­tus tul­la sään­nöl­li­ses­ti jär­jes­tet­tä­vää toi­min­taa. Strii­mit ovat per­jan­tai-iltai­sin ja luvas­sa on mm. eri­lais­ten pelien tes­taus­ta, ret­ro­pe­le­jä, poru­kal­la pelat­ta­via pele­jä, lau­ta­pe­lai­lua ja mah­dol­li­ses­ti irl-sisäl­töä! Ensim­mäi­nen strii­mi jär­jes­te­tään per­jan­tai­na 13.11.2020 noin klo 17.00 ja sii­tä eteen­päin joka viik­ko samal­la mei­nin­gil­lä jou­lu­kuun lop­pu­puo­lel­le. Tule mukaan seu­raa­maan,…

  Lue lisää

 • TII­MI­LEI­RI syk­sy 2020: skräp­päys­tä, tai­det­ta ja tuk­ki­hu­ma­laa

  TII­MI­LEI­RI syk­sy 2020: skräp­päys­tä, tai­det­ta ja tuk­ki­hu­ma­laa

  Vaik­ka poik­keuk­sel­li­set olot ovat­kin koe­tel­leet syk­syn Ink-tii­mi­läi­siä, niin saim­me vie­tet­tyä haus­kat kak­si lei­ri­päi­vää Juh­la­ta­lo Maja­kos­kel­la Ruok­keel­la. Puit­teet oli­vat lois­ta­vat, isol­la pihal­la mah­tui hyvin tem­mel­tää (myös muka­na ollut lei­ri­koi­ra) ja kaik­ki oli­vat kii­tol­li­sia val­miis­ta ruo­ka­pöy­däs­tä.  Lei­rin toi­min­ta oli moni­puo­lis­ta, sil­lä jokai­nen ryh­mä oli saa­nut suun­ni­tel­la ohjel­maa lei­ril­le. Ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min kans­sa etsim­me lähiym­pä­ris­tös­tä eri­lai­sia syk­syn ele­ment­te­jä…

  Lue lisää

 • Peli­tii­mis­sä kehi­te­tään visu­aa­lis­ta novel­lia

  Peli­tii­mis­sä kehi­te­tään visu­aa­lis­ta novel­lia

  Hei kai­kil­le!Olem­me tämän syk­syn Inkin-tii­mi­jak­son peli­tii­mi. Suun­nit­te­lem­me ja tuo­tam­me eri­lai­sia peliai­hei­sia pro­jek­te­ja. Osal­lis­tum­me kaik­ki Music Against Drugs ry:n jär­jes­tö­toi­min­taan. Saam­me toteut­taa eri­lai­sia hyvin­voin­ti- ja peli­tee­mai­sia teh­tä­viä ja ope­tel­la tii­mi­työs­ken­te­lyä, pro­jek­ti-työn­te­koa.Seu­raa­vak­si esit­te­lem­me tii­min jäse­net. Kai­kil­le esi­tet­tiin seu­raa­vat kysy­myk­set: Esit­te­ly: Kuka olet? Harrastuksia/ mie­len­kiin­non koh­tei­ta? Pelaa­mi­nen: mitä pelejä/ miten pelaat? Mik­si pää­tit läh­teä mukaan ink-tii­mi toi­min­taan? Omat…

  Lue lisää