Avainsana: Jyväskylä

 • Haemme projektityöntekijää

  Haemme projektityöntekijää

  Haemme ammat­tiin opiske­le­vien päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­teen Projektityöntekijää (perhevapaan sijaisuus) Projek­ti­työn­te­ki­jä­nä työsken­te­let kolmi­vuo­ti­ses­sa kehit­tä­mis­hank­kees­sa (2023–2026), jonka tavoit­tee­na on lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten päihde- ja  riippu­vuus­tie­toa, vahvis­taa nuorten osalli­suut­ta sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­toi­min­nas­sa ja kansan­ter­veys­työs­sä sekä vähen­tää nikotii­ni­tuot­tei­den käyttöä ammat­tiin opiske­le­vien keskuu­des­sa. Hankkees­sa suunnit­te­let ja toteu­tat toimin­taa ammat­tiin opiske­le­vil­le nuoril­le, tukena­si projek­ti­pääl­lik­kö ja myös koko muu työyh­tei­söm­me. Toimin­taa suunni­tel­laan…

  Lue lisää

 • Haemme koordinaattoria ISGee-peliyhteisöön

  Haemme koordinaattoria ISGee-peliyhteisöön

  Ovatko verkko- ja konsolipelit, lanit sekä lautapelit ja niiden ympärillä oleva kulttuuri sinulle tuttua? Nautitko myös nuorten parissa työskentelystä? Haluaisitko tehdä töitä näiden asioiden parissa?  Jos vastasit edellisiin kysymyksiin kyllä, saatat olla etsimämme henkilö! Haemme nyt koordi­naat­to­ria vastaa­maan 18–29-vuotiaille nuoril­le suunna­tun ISGee-peliyh­tei­sön toimin­nas­ta. Toimin­nan tavoit­tee­na on verkko­pe­laa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­nen…

  Lue lisää

 • RiemuFest Jyväskylä

  RiemuFest Jyväskylä

  Perjan­tai­na 12.4. kello 17–22 Jyväs­ky­län Veturi­tal­leil­la (Veturi­tal­lin­ka­tu 640100 Jkl) järjes­te­tään yläkou­lui­käi­sil­le ja sitä vanhem­mil­le nuoril­le suunnat­tu, ilmai­nen Riemu­fest-tapah­tu­ma täynnä mahta­vaa ohjel­maa!🔥 Luvassa mm. ✨ Hohto­bi­leet 🕵️ Mystee­rin ratko­mis­ta pop up ‑pakohuo­nees­sa! 🎮 VR-laseja ja muita pelipis­tei­tä! 🎨 Uv-kasvo­maa­laus­ta 🏆 Kahoot-tieto­vi­so­ja huikeil­la palkin­noil­la! 🎤 Live-musiik­kia sekä Jyväs­ky­län musiik­ki­kil­pai­lun finaali!  Tapah­tu­ma on päihtee­tön ja suunnat­tu yläkou­lui­käi­sil­le ja tätä…

  Lue lisää

 • Haemme tiimipäällikköä

  Haemme tiimipäällikköä

  Haemme 18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tuun Ink-tiimi­toi­min­taan Tiimi­pääl­lik­köä Etsitkö työtä nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­sen parissa? Haluat­ko työsken­nel­lä osana iloista ja kannus­ta­vaa työyh­tei­söä ja päästä edistä­mään nuorten tulevai­suut­ta esihen­ki­lö­teh­tä­vis­sä?  Tiimi­pääl­lik­kö­nä johdat Ink-tiimi­toi­min­taa, jonka tavoit­tee­na on edistää 18–29-vuotiaiden nuorten työelä­mä- ja opiske­luo­sal­li­suut­ta, aktii­vis­ta toimi­juut­ta, mielen­ter­veyt­tä sekä vahvis­taa terveyt­tä edistä­viä elämän­ta­po­ja. Työteh­tä­vii­si kuuluu muun muassa: Tiimi­pääl­li­köl­tä edelly­te­tään vähin­tään…

  Lue lisää

 • Kartalle kulttuurista ‑kampanja kannustaa nuoria kultturitoimintaan

  Kartalle kulttuurista ‑kampanja kannustaa nuoria kultturitoimintaan

  Syksyn 2023 kampan­ja on start­taa­mas­sa! Ink-tiimin nuoret ovat valin­neet kampan­jan aiheek­si kulttuu­ri­hy­vin­voin­nin ja sen tutum­mak­si tuomi­sen nuoril­le. Tiedät­kö sinä, mitä kaikkia kulttuu­ri­toi­min­nan mahdol­li­suuk­sia kaupun­gis­sa­si on? Mikä kulttuu­ri­toi­min­ta on juuri sinun juttusi ja miten se edistää kulttuu­ri­hy­vin­voin­tia­si? Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti tarkoit­taa sitä, että kulttuu­rin harras­ta­mi­sel­la on positii­vi­nen vaiku­tus tervey­del­lem­me. Kulttuu­ria voi olla esimer­kik­si taidet­ta, musiik­kia, urhei­lua, ruokaa ja…

  Lue lisää

 • Merkitystä etsimässä ‑Taidenäyttely 16.9.

  Merkitystä etsimässä ‑Taidenäyttely 16.9.

  Tule mukaan nuorten toteut­ta­maan ilmai­seen taide­näyt­te­lyyn Jyväs­ky­län Veturi­tal­leil­le lauan­tai­na 16.9. klo 10–17. Digi-Inkin TAITO-ryhmän lahjak­kaat nuoret ympäri Suomen esitte­le­vät taide­teok­sis­saan näkemyk­sen­sä teemas­ta  “merki­tyk­sel­li­syys”.  Näytte­lys­sä on tarjol­la upeita taide­muo­to­ja moder­neis­ta digitaa­li­sis­ta maalauk­sis­ta perin­tei­siin runoi­hin. Näytte­lys­säm­me on kahvi­tar­joi­lu. Näytte­ly avoinna 16.9. klo 10–17Ilmai­nen sisään­pää­sy. Lämpi­mäs­ti terve­tu­loa! Kuva: Tanja Niemi

  Lue lisää

 • Osallistu taidenäyttelyyn omalla teoksellasi

  Osallistu taidenäyttelyyn omalla teoksellasi

  Digi-Inkin TAITO-ryhmä huipen­tuu yhtei­seen taide­näyt­te­lyyn ja nyt myös sinulla on mahdol­li­suus osallis­tua omalla teoksel­la­si! Tapah­tu­ma on 16.9. klo 10–17 ja tapah­tu­ma­paik­ka­na toimii Jyväs­ky­län Veturi­tal­lit. TAITO avaa teema­näyt­te­lyyn osallis­tu­mi­sen myös ryhmän ulkopuo­li­sil­le nuoril­le. Syksyn näytte­lyn teemak­si valikoi­tui “merki­tyk­sel­li­syys”. Jos siis teema puhut­te­lee sinua ja tahtoi­sit saada näkyvyyt­tä taiteel­le­si niin nyt on siihen oiva mahdol­li­suus. Teos voi…

  Lue lisää

 • Haemme projektityöntekijää

  Haemme projektityöntekijää

  Haemme ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le suunnat­tuun päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­teen Projek­ti­työn­te­ki­jää Työsken­te­let kolmi­vuo­ti­ses­sa kehit­tä­mis­hank­kees­sa (2023–2026), jonka tavoit­tee­na on lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten päihde- ja  riippu­vuus­tie­toa, vahvis­taa nuorten osalli­suut­ta sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­toi­min­nas­sa ja kansan­ter­veys­työs­sä sekä vähen­tää nikotii­ni­tuot­tei­den käyttöä ammat­tiin opiske­le­vien keskuu­des­sa. Hankkees­sa pääset suunnit­te­le­maan ja toteut­ta­maan toimin­taa ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le nuoril­le yhdessä projek­ti­pääl­li­kön kanssa ja tukena­si on myös koko muu työyh­tei­söm­me. Toimin­taa suunni­tel­laan…

  Lue lisää

 • Yhdistyksen uudeksi nimeksi valikoitui Riemu Finland ry

  Yhdistyksen uudeksi nimeksi valikoitui Riemu Finland ry

  Yhdis­tyk­sem­me viral­li­nen nimi on vaihtu­nut 07/2023 Riemu Finland ry:ksi. Uuden nimen valin­nas­sa huomioi­tiin eri kohde­ryh­mien toiveet ja nimiky­se­lyi­tä- ja testauk­sia toteu­tet­tiin pitkin kevättä. Yhdis­tyk­sen brändi­uu­dis­tus jatkuu syksyl­lä uuden graafi­sen ilmeen luomi­sel­la ja kohde­ryh­mä­tes­tauk­sil­la. Nimi- ja brändi­uu­dis­tuk­ses­ta tiedo­te­taan laajem­min uudis­tuk­sen valmis­tues­sa arviol­ta kevääl­lä 2024. Tähän asti uusi nimi on viestin­näs­sä käytös­sä lähinnä viral­li­sis­sa yhteyk­sis­sä, kuten sopimuk­sis­sa…

  Lue lisää

 • Etsimme valmentajaharjoittelijaa

  Etsimme valmentajaharjoittelijaa

  Haavei­let­ko työstä nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin edistä­mi­sen parissa? Etsitkö opintoi­hi­si kuulu­vaa harjoit­te­lu­paik­kaa syksyl­le? Haemme Music Against Drugs ry:n Ink-tiimiin VALMEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA Aloitus­päi­vä vko:lla 35 (28.8.–1.9.2023). Harjoit­te­lun kesto voidaan sopia jousta­vas­ti omien toivei­de­si ja tavoit­tei­den mukaan.Syksyn Ink-tiimi­jak­son ajankoh­ta 4.9.–15.12.2023. Harjoit­te­li­ja­na saat arvokas­ta kokemus­ta järjes­tös­sä toimi­mi­ses­ta ja tilai­suu­den tuoda omaa osaamis­ta­si esille ja kerryt­tää kokemus­ta ohjaus­työs­tä. Työsken­te­lyyn harjoit­te­li­ja­na…

  Lue lisää

 • Hae mukaan Ink-tiimiin

  Hae mukaan Ink-tiimiin

  Ink-tiimi on maksu­ton tiimi­jak­so, jossa työsken­te­let yhdessä toisten nuorten kanssa ja toteu­tat erilai­sia omia ja yhdessä kehitet­ty­jä projek­te­ja esim. pelaa­mi­sen, musii­kin, valoku­vauk­sen, strii­mauk­sen, yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin ja ohjaa­mi­sen saroil­la. Hakeak­se­si Ink-tiimiin et tarvit­se valmiik­si mitään tiettyä osaamis­ta, vaan me pereh­dy­täm­me sinut tiimis­sä toimi­mi­seen jakson aikana. Ink-tiimis­sä kaikki ovat yhden­ver­tai­sia ja hyväk­syt­ty­jä! Me tarjoam­me sinulle Ink-tiimis­sä mahdol­li­suu­den:…

  Lue lisää

 • Haku kevään 2023 Ink-tiimiin on käynnissä

  Haku kevään 2023 Ink-tiimiin on käynnissä

  Music Against Drugs ry tarjoaa työko­kei­lu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuoril­le Jyväs­ky­läs­sä ja haku tulevan kevään tiimi­jak­sol­le on nyt käynnis­sä! Kevään tiimi­jak­so järjes­te­tään 30.1.–12.5.2023 Touru­lan toimis­tol­lam­me osoit­tees­sa: Mataran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä. Tiimi­jak­soon sisäl­tyy yksilö- ja ryhmä­val­men­nus­ta, monipuo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toimin­taa sekä työelä­mä­val­miuk­sia vahvis­ta­vaa projek­ti­työs­ken­te­lyä pienem­mis­sä tiimeis­sä. Ink-tiimis­sä pääset muun muassa: Täytä hakulo­ma­ke, niin olemme sinuun…

  Lue lisää

 • Tää on se merkki

  Tää on se merkki

  Kuvassa Ink-tiimin nuoria ja yhdis­tyk­sen henki­lö­kun­taa järjes­tä­mäs­sä Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­maa syksyl­lä 2022. Kuva: Juho Virin­kos­ki “Musta nyt ei ainakaan ole tulossa mitään hienoa kasvu­ta­ri­naa”, ajatte­lin tuskas­tu­nee­naensim­mäi­se­nä päivä­nä­ni Ink-tiimi­läi­se­nä. En tiennyt mitä oli tulossa, enkä varsi­nai­ses­ti edes, että mihin olin tullut. Tiesin vain, että kysees­sä oli työko­kei­lu­jak­so ja valit­ta­va­na olisi joko bändi­tii­mi, pelitii­mi, ohjaus- ja…

  Lue lisää

 • Lähdetään porukalla kalaan ja kalasta kaveri!

  Lähdetään porukalla kalaan ja kalasta kaveri!

  Laina­tak­se­ni Robin Packa­le­nia, “meillä on hyvä jengi koossa taas” ja kampan­jan toteu­tus on jälleen alkanut! Erilai­sia teemoja pohdit­tiin ja pyöri­tel­tiin paljon, mutta tällä kertaa aiheek­si valikoi­tui nuorten aikuis­ten yksinäi­syys.  Kaikki lähti kysymyk­ses­tä, mistä voi nuori aikui­nen hankkia kaverei­ta, jos ei ole töissä tai koulus­sa. Erilai­sia mahdol­li­suuk­sia ryhmäy­ty­mi­seen on niin Jyväs­ky­läs­sä kuin verkos­sa­kin aivan mahdot­to­man paljon,…

  Lue lisää

 • Haku syksyn 2022 Ink-tiimiin on käynnissä

  Haku syksyn 2022 Ink-tiimiin on käynnissä

  Music Against Drugs ry tarjoaa työko­kei­lu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuoril­le Jyväs­ky­läs­sä ja haku tulevan syksyn tiimi­jak­sol­le on nyt käynnis­sä! Syksyn tiimi­jak­so järjes­te­tään 5.9.–16.12.2022 Touru­lan toimis­tol­lam­me osoit­tees­sa: Mataran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä. Tiimi­jak­soon sisäl­tyy yksilö- ja ryhmä­val­men­nus­ta, monipuo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toimin­taa sekä työelä­mä­val­miuk­sia vahvis­ta­vaa projek­ti­työs­ken­te­lyä pienem­mis­sä tiimeis­sä. Syksyn Ink-tiimis­sä pääset muun muassa: Tutus­tu­maan uusiin ihmisiin ja…

  Lue lisää

 • Ink-tiimi on täynnä erilaisia mahdollisuuksia

  Ink-tiimi on täynnä erilaisia mahdollisuuksia

  Kevät on saapu­nut, kuten myös Music Against Drugs ry:n uudet Ink-tiimi­läi­set! Music Against Drugs on saanut kevään Ink-tiimi­jak­sol­le jälleen paljon lahjak­kai­ta nuoria, joiden yhteen hiileen puhal­ta­mi­nen on jo itses­sään taidet­ta. Kuten sanottu, yhdis­tys toimii mahdol­lis­ta­ja­na nuorten haaveil­le ja toiveil­le. Olipa nuoren unelma­na harjoit­taa valoku­vaus­ta, mielei­sel­lä instru­men­til­la soitta­mis­ta tai oman video­pe­lin tekemis­tä, siihen tarjo­taan mahdol­li­suus ja…

  Lue lisää

 • Esittelyssä TET-harjoittelijamme Nestori

  Esittelyssä TET-harjoittelijamme Nestori

  Nestori toimii yhdis­tyk­ses­säm­me TET-harjoit­te­li­ja­na 29.3.–8.4. ja hänen tehtä­viin­sä sisäl­tyy muun muassa videoi­den suunnit­te­lu ja kuvaa­mi­nen. Lue alta Nesto­rin esitte­ly! Morjes­ta! Mun nimi on Nestori, oon 17-vuotias ja suori­tan tällä hetkel­lä TET-harjoit­te­lu­jak­soa täällä. Mulle elämäs­sä on tärkeää olla läsnä ja valmis autta­maan, kun sitä tarvi­taan.  Mun ystävät sanoo ja uskon kyllä itekkin, että oon tunneä­ly­käs ja…

  Lue lisää

 • Anna äänesi nuorille hyviä tekoja ‑kampanjassa

  Anna äänesi nuorille hyviä tekoja ‑kampanjassa

  Music Against Drugs ry on mukana Säästö­pan­kin Hyviä Tekoja ‑kampan­jas­sa. Hyviä tekoja ‑kampan­jan kautta haemme tukea nuorten yhtei­söl­li­syyt­tä ja osalli­suut­ta edistä­väl­le valoku­vaus­pro­jek­til­le, jonka aikana nuoret pääse­vät työsken­te­le­mään yhdessä viestin­nän ammat­ti­lai­sen kanssa. Projek­tin tavoit­tee­na on tuoda nuoril­le voimaut­ta­via kokemuk­sia ja torjua syrjäy­ty­mis­tä sekä yksinäi­syyt­tä. Voit antaa äänesi nuorten projek­til­le Säästö­pan­kin kampan­ja­si­vul­la 28.3. mennes­sä!Ääni meille on ääni…

  Lue lisää

 • Haku syksyn Ink-tiimiin on nyt käynnissä

  Haku syksyn Ink-tiimiin on nyt käynnissä

  Tiedät­kö mitä teet kesän jälkeen?Onko sinulla kenties jo opiske­lu- tai työpaik­ka tiedos­sa, tai päivis­sä muutoin miele­käs­tä ja kivaa sisäl­töä?Jos syksy avautuu sinulle vielä outona tunte­mat­to­ma­na ja vailla suunni­tel­mia, lue tämä: INK-tiimi tarjoaa 18–29 ‑vuotiail­le, keski­suo­ma­lai­sil­le nuoril­le työko­kei­lu ja ‑harjoit­te­lu­paik­ko­ja, joissa voit muun muassa: Saada uusia ystäviä Kasvat­taa itsevar­muut­ta Rytmit­tää arkea Vahvis­taa esiin­ty­mis­tai­to­ja Toteut­taa omia projek­te­ja…

  Lue lisää

 • Haemme projektikoordinaattoria verkkopelitoimintaan

  Haemme projektikoordinaattoria verkkopelitoimintaan

  Ovatko verkko­pe­lit, lanit, strea­maa­mi­nen ja niiden ympäril­lä oleva kulttuu­ri sinulle tuttua? Haluai­sit­ko tehdä töitä näiden asioi­den parissa? Nautit­ko myös nuorten parissa työsken­te­lys­tä?  Jos vasta­sit edelli­siin kysymyk­siin kyllä, saatat olla etsimäm­me henkilö! Haemme projek­ti­koor­di­naat­to­ria kehit­tä­mään ja toteut­ta­maan kevääl­lä 2017 käynnis­tet­tyä ISGee-verkko­pe­li­toi­min­taa, joka sai vuoden tauon jälkeen jatko­ra­hoi­tuk­sen kolmek­si vuodek­si. Hankkeen tavoit­tee­na on digitaa­li­ses­ta pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den 18…

  Lue lisää

 • Olohuone ja Peliluola: Vapaaehtoistoimintaa livena sekä verkossa

  Olohuone ja Peliluola: Vapaaehtoistoimintaa livena sekä verkossa

  Music Against Drugs ry:n vapaa­eh­tois­toi­min­ta on siirty­nyt nyt etäto­teu­tuk­sis­ta liveti­laan. Toimis­tol­la kokoon­tuu keski­viik­koi­sin vaparei­den Olohuo­ne. Olohuo­nees­sa suunni­tel­laan ja toteu­te­taan yhdessä erilai­sia, yhtei­söl­li­siä aktivi­teet­te­ja kuten frisbee­gol­fia, lauta­pe­le­jä ja luonto­ret­kiä.Olohuo­ne keski­viik­koi­sin klo 16.00 – 20.00Mataran­ka­tu 4, 3. krs. Jyväs­ky­lä Tulevia Olohuo­neen ohjel­mia:18.8. rantai­lua ja dokka­rei­ta25.8. sulka­pal­loa Hippos­hal­lis­sa Lauan­tai­sin kokoon­tuu Peliluo­la, joka on osa Keski­maan tukemaa #iloaut­taa ‑hanket­ta.…

  Lue lisää

 • Kevään Ink-tiimi aloittaa etänä ja lyhennetyllä viikolla

  Kevään Ink-tiimi aloittaa etänä ja lyhennetyllä viikolla

  Poikkeus­o­lot vaati­vat taval­li­ses­ta poikkea­via toimia. Näin ollen kevät­kau­den 2021 Ink-tiimi start­taa helmi­kuun 1. päivänä korona-rajoi­tuk­siin sovel­le­tus­sa muodos­sa. Taval­li­ses­ti tiimi kokoon­tuu päivit­täin Jyväs­ky­läs­sä Mataran­ka­dul­la, mutta korona-rajoi­tus­ten takia toimin­ta toteu­te­taan ainakin ensim­mäi­sen kuukau­den ajan etänä. Samalla viikoit­tais­ten tiimi­päi­vien määrä vähen­ne­tään viides­tä neljään. Etätyös­ken­te­ly tuo aina mukanaan omat haasteen­sa, mutta onneksi enää ei olla ihan uuden äärellä. Vuosi…

  Lue lisää

 • Vlogi: Emmanuelin päivä INK-tiimin etätyöskentelyssä

  Vlogi: Emmanuelin päivä INK-tiimin etätyöskentelyssä

  Olen Emmanuel Kanda, tulin kongos­ta. Työsken­te­len Media ryhmäs­sä Inktii­mis­sa. Olen kiinnos­tu­nut tästä alasta koska mä tykän se ja haluai­sin lisätä tietoa media kokemuk­ses­sa. Se on kiva työsken­te­lee tämän alalla. Katso ohesta kuinka sujuu Emmanue­lin päivä INK-tiimin etätyös­ken­te­lys­sä. ps. Kevään tiimi­ha­ku on nyt auki. Täytä hakulo­ma­ke, niin olemme sinuun yhtey­des­sä ja keskus­tel­laan toiveis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tarkem­min. Jos…

  Lue lisää

 • Vlogi: Iiron päivä media- ja bänditiimissä

  Vlogi: Iiron päivä media- ja bänditiimissä

  Iiro osallis­tui Ink-tiimiin syksyl­lä 2020 ja koska tarjol­la oli niin monta häntä kiinnos­ta­vaa sisäl­tö­ko­ko­nai­suut­ta, hän valitsi niistä kaksi. Oheisel­ta videol­ta näet mitä kaikkea Iiron/Ilpon INK-päivään mahtuu. Näet Iiron videon klikkaa­mal­la alla olevaa linkkiä: ps. Kevään tiimi­ha­ku on nyt auki. Täytä hakulo­ma­ke tästä, niin olemme sinuun yhtey­des­sä ja keskus­tel­laan toiveis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tarkem­min. Jos sinulle tulee kysymyk­siä…

  Lue lisää

 • TIIMILEIRI syksy 2020: skräppäystä, taidetta ja tukkihumalaa

  TIIMILEIRI syksy 2020: skräppäystä, taidetta ja tukkihumalaa

  Vaikka poikkeuk­sel­li­set olot ovatkin koetel­leet syksyn Ink-tiimi­läi­siä, niin saimme vietet­tyä hauskat kaksi leiri­päi­vää Juhla­ta­lo Majakos­kel­la Ruokkeel­la. Puitteet olivat loista­vat, isolla pihalla mahtui hyvin temmel­tää (myös mukana ollut leiri­koi­ra) ja kaikki olivat kiitol­li­sia valmiis­ta ruoka­pöy­däs­tä.  Leirin toimin­ta oli monipuo­lis­ta, sillä jokai­nen ryhmä oli saanut suunni­tel­la ohjel­maa leiril­le. Ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min kanssa etsimme lähiym­pä­ris­tös­tä erilai­sia syksyn element­te­jä…

  Lue lisää

 • Pelitiimissä kehitetään visuaalista novellia

  Pelitiimissä kehitetään visuaalista novellia

  Hei kaikil­le!Olemme tämän syksyn Inkin-tiimi­jak­son pelitii­mi. Suunnit­te­lem­me ja tuotam­me erilai­sia peliai­hei­sia projek­te­ja. Osallis­tum­me kaikki Music Against Drugs ry:n järjes­tö­toi­min­taan. Saamme toteut­taa erilai­sia hyvin­voin­ti- ja pelitee­mai­sia tehtä­viä ja opetel­la tiimi­työs­ken­te­lyä, projek­ti-työnte­koa.Seuraa­vak­si esitte­lem­me tiimin jäsenet. Kaikil­le esitet­tiin seuraa­vat kysymyk­set: Esitte­ly: Kuka olet? Harrastuksia/ mielen­kiin­non kohtei­ta? Pelaa­mi­nen: mitä pelejä/ miten pelaat? Miksi päätit lähteä mukaan ink-tiimi toimin­taan? Omat…

  Lue lisää

 • “Melekosen mystinen Media- ja viestintätiimi”

  “Melekosen mystinen Media- ja viestintätiimi”

  Ehtoota! Tässä ois syksyn 2020 meleko­sen mysti­nen media- ja viestin­tä­tii­mi! Aloitim­me tiimi­har­joit­te­lum­me 7.9.2020. Meidän tehtä­väm­me on tuottaa erilais­ta media­si­säl­töä; muokkaam­me kuvia, teemme vlogi- ja blogi­si­säl­töä sekä printti‑, mainos- ja esite­ma­te­ri­aa­le­ja. Olemme aktii­vi­sia myös somen puolel­la, käy tsekkaa­mas­sa insta­gram. 😉

  Lue lisää

 • Tänään mielen päällä: Mielenterveyskysely nuorilta nuorille

  Tänään mielen päällä: Mielenterveyskysely nuorilta nuorille

  Tässä on kysely liittyen Music Against Drugs ry:n Ink-tiimin yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin syksyn 2020 kampan­jaan, jonka teemana on mielen hyvin­voin­ti. Kyselyn kohde­ryh­mä on 15–29-vuotiaat, keski­suo­ma­lai­set nuoret aikui­set. Kysely on avoinna 21.9– 2.10. 2020 ja vastauk­set tallen­tu­vat anonyy­mis­ti. Kyselyyn vastaa­mi­nen vie noin viisi minuut­tia arvokas­ta aikaasi. Kyselyn lopuksi voit halutes­sa­si osallis­tua arvon­taan. Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta:…

  Lue lisää

 • “On tärkeää osata sanoa ei”

  “On tärkeää osata sanoa ei”

  Osallis­tuin kaksi­päi­väi­sel­le mielen­ter­vey­den ensia­vun perus­kurs­sil­le, MTEA1, joka on Mieli ry:n suunnit­te­le­ma kokonai­suus. Kurssil­la käsitel­tiin laajas­ti erilai­sia mielen­ter­vey­den osa-alueita niin arkisem­mis­ta elämän­hal­lin­taan sekä ihmis­suh­tei­siin liitty­vis­tä aiheis­ta kriisei­hin sekä itsemur­haa suunnit­te­le­van henki­lön autta­mi­seen. Teimme erilai­sia mukaan­sa­tem­paa­via toimin­nal­li­sia harjoi­tuk­sia ja aiheet saivat aikaan paljon keskus­te­lua osallis­tu­jien kesken. Kukin sai osallis­tua keskus­te­luun tai olla osallis­tu­mat­ta, mikäli esimer­kik­si aihea­lue oli…

  Lue lisää

 • Kesän 2020 media- ja viestintätiimi esittäytyy

  Kesän 2020 media- ja viestintätiimi esittäytyy

  Hei kaikil­le! Osallis­tuim­me tänä kesänä Inkin media- ja viestin­tä­tii­miin. Suunnit­te­lim­me ja tuotim­me erilai­sia video­pro­jek­te­ja ja paino­ma­te­ri­aa­le­ja sekä osallis­tuim­me Music Against Drugsin sosiaa­li­sen median päivi­tyk­seen ja organi­saa­tio­vies­tin­tään. Saimme toteut­taa erilai­sia media-alan tehtä­viä ja opetel­la valoku­vaus­ta, video­ku­vaus­ta ja editoin­tia. Seuraa­vak­si esitel­lään tiimin jäseniä: Jasmin Opiske­len tällä hetkel­lä Gradial­la media-alaa, ja suori­tan harkkaa­ni Inkin media­tii­mis­sä. Vapaa-ajalla­ni tykkään katsoa piirret­ty­jä,…

  Lue lisää