Avainsana: Isgee

 • Haemme koordinaattoria ISGee-peliyhteisöön

  Haemme koordinaattoria ISGee-peliyhteisöön

  Ovatko verkko- ja konsolipelit, lanit sekä lautapelit ja niiden ympärillä oleva kulttuuri sinulle tuttua? Nautitko myös nuorten parissa työskentelystä? Haluaisitko tehdä töitä näiden asioiden parissa?  Jos vastasit edellisiin kysymyksiin kyllä, saatat olla etsimämme henkilö! Haemme nyt koordi­naat­to­ria vastaa­maan 18–29-vuotiaille nuoril­le suunna­tun ISGee-peliyh­tei­sön toimin­nas­ta. Toimin­nan tavoit­tee­na on verkko­pe­laa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­nen…

  Lue lisää

 • MIELELLÄ MESSIIN! ‑kampanjalla halutaan karistaa leimat pois mielenterveydestä

  MIELELLÄ MESSIIN! ‑kampanjalla halutaan karistaa leimat pois mielenterveydestä

  Kevään 2022 nuorten kampanja kantaa nimeä “Mielellä Messiin!”. Kampanjalla halutaan vähentää mielenterveyteen liitettäviä leimoja ja herättää keskustelua ennakkoluuloista. Music Against Drugs ry:n kevään nuorten kampan­ja on käynnis­ty­nyt ja kampan­jan aiheek­si on valittu “leimat pois mielen­ter­vey­des­tä” ja nimeksi äänes­tet­ty “Mielel­lä Messiin!”. Kampan­jal­la nuoret halua­vat karis­taa mielen­ter­vey­teen liitet­tä­viä leimoja ja herät­tää keskus­te­lua aihee­seen usein liitet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. “Kampan­ja…

  Lue lisää

 • ONKO ENNAKKOLUULOTTOMUUS ASENNEKYSYMYS?

  ONKO ENNAKKOLUULOTTOMUUS ASENNEKYSYMYS?

  Nuoret yhdistävät voimansa ja jäädyttävät ennakkoluulot näyttämällä kampanjallaan esimerkkiä, miten toista on kohdeltava! Music Against Drugs ry:n eri toimin­toi­hin osallis­tu­vat nuoret toteut­ta­vat syksyn aikana Oo ku oot! ‑kampan­jaa. Teemak­si nuoret ovat valin­neet ennak­ko­luu­lot­to­muu­den ja he pohti­vat yhdessä erilai­suu­den hyväk­sy­mis­tä ja arvos­ta­mis­ta – sitä, kuinka jokai­sel­la on oikeus olla oma itsensä! “Aihe on tärkeä ja yhden­ver­tai­suus…

  Lue lisää

 • Haemme projektikoordinaattoria verkkopelitoimintaan

  Haemme projektikoordinaattoria verkkopelitoimintaan

  Ovatko verkko­pe­lit, lanit, strea­maa­mi­nen ja niiden ympäril­lä oleva kulttuu­ri sinulle tuttua? Haluai­sit­ko tehdä töitä näiden asioi­den parissa? Nautit­ko myös nuorten parissa työsken­te­lys­tä?  Jos vasta­sit edelli­siin kysymyk­siin kyllä, saatat olla etsimäm­me henkilö! Haemme projek­ti­koor­di­naat­to­ria kehit­tä­mään ja toteut­ta­maan kevääl­lä 2017 käynnis­tet­tyä ISGee-verkko­pe­li­toi­min­taa, joka sai vuoden tauon jälkeen jatko­ra­hoi­tuk­sen kolmek­si vuodek­si. Hankkeen tavoit­tee­na on digitaa­li­ses­ta pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den 18…

  Lue lisää