Avainsana: ilo

 • Osallistu taidenäyttelyyn omalla teoksellasi

  Osallistu taidenäyttelyyn omalla teoksellasi

  Digi-Inkin TAITO-ryhmä huipen­tuu yhtei­seen taide­näyt­te­lyyn ja nyt myös sinulla on mahdol­li­suus osallis­tua omalla teoksel­la­si! Tapah­tu­ma on 16.9. klo 10–17 ja tapah­tu­ma­paik­ka­na toimii Jyväs­ky­län Veturi­tal­lit. TAITO avaa teema­näyt­te­lyyn osallis­tu­mi­sen myös ryhmän ulkopuo­li­sil­le nuoril­le. Syksyn näytte­lyn teemak­si valikoi­tui “merki­tyk­sel­li­syys”. Jos siis teema puhut­te­lee sinua ja tahtoi­sit saada näkyvyyt­tä taiteel­le­si niin nyt on siihen oiva mahdol­li­suus. Teos voi…

  Lue lisää

 • Esittelyssä TET-harjoittelijamme Nestori

  Esittelyssä TET-harjoittelijamme Nestori

  Nestori toimii yhdis­tyk­ses­säm­me TET-harjoit­te­li­ja­na 29.3.–8.4. ja hänen tehtä­viin­sä sisäl­tyy muun muassa videoi­den suunnit­te­lu ja kuvaa­mi­nen. Lue alta Nesto­rin esitte­ly! Morjes­ta! Mun nimi on Nestori, oon 17-vuotias ja suori­tan tällä hetkel­lä TET-harjoit­te­lu­jak­soa täällä. Mulle elämäs­sä on tärkeää olla läsnä ja valmis autta­maan, kun sitä tarvi­taan.  Mun ystävät sanoo ja uskon kyllä itekkin, että oon tunneä­ly­käs ja…

  Lue lisää

 • Tule pelaamaan porukalla vaikka Valheimia tai The Huntia

  Tule pelaamaan porukalla vaikka Valheimia tai The Huntia

  Oletko kiinnos­tu­nut yhtei­söl­li­ses­tä pelaa­mi­ses­ta ja uusista kavereis­ta? Ahdis­taa­ko ehkä jatkuva koronae­ris­tys ja uutis­vir­to­jen negatii­vi­nen sisältö?Olisiko kiva tutus­tua uusiin asioi­hin ja löytää ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa verkos­sa?Jos vasta­sit “KYLLÄ” yhteen­kin näistä kysymyk­sis­tä tule Music Against Drugs ry:n Discord-kanaval­le lauan­tai­na kello 16.00–19.00! Music Against Drugs ry järjes­tää lauan­tai­sin toimin­taa yhdis­tyk­sen Discor­dis­sa, Keski­maa-kerho -kanaval­la. Tarjol­la on vaihtu­via…

  Lue lisää

 • Orange Cassette ‑streamaus lähti hienosti käyntiin

  Orange Cassette ‑streamaus lähti hienosti käyntiin

  Ensim­mäi­nen Orange Casset­te ‑strea­maus järjes­tet­tiin viime viikon perjan­tai­na 13.11. kolmen nuoren toimes­ta. Vaikka päivä­mää­rä oli pahaen­tei­nen ja ilmassa huomat­ta­va määrä jänni­tys­tä, homma onnis­tui erinomai­ses­ti. Nuoret pelasi­vat strea­mis­sa retro­pe­le­jä kuten esimer­kik­si Ninten­don vuonna 1992 lansee­raa­maa Kirbyä. Juttua riitti koko kolme­tun­ti­sen strea­mauk­sen ajan ja keskus­te­lua käytiin mukavas­ti myös chatis­sa. Ensi perjan­tai­na eli 20.11. kanava aukeaa taas neljäl­tä iltapäi­väl­lä. Tällä…

  Lue lisää

 • PERJANTAI ON STRIIMAUSPÄIVÄ

  PERJANTAI ON STRIIMAUSPÄIVÄ

  Marras­kuus­sa alkavat nuorten toteut­ta­mat perjan­tai­strii­mit! Strii­maus­ta aloite­taan osana Digi-Inkiä ja siitä on tarkoi­tus tulla säännöl­li­ses­ti järjes­tet­tä­vää toimin­taa. Strii­mit ovat perjan­tai-iltai­sin ja luvassa on mm. erilais­ten pelien testaus­ta, retro­pe­le­jä, porukal­la pelat­ta­via pelejä, lauta­pe­lai­lua ja mahdol­li­ses­ti irl-sisäl­töä! Ensim­mäi­nen striimi järjes­te­tään perjan­tai­na 13.11.2020 noin klo 17.00 ja siitä eteen­päin joka viikko samalla meinin­gil­lä joulu­kuun loppu­puo­lel­le. Tule mukaan seuraa­maan,…

  Lue lisää

 • TIIMILEIRI syksy 2020: skräppäystä, taidetta ja tukkihumalaa

  TIIMILEIRI syksy 2020: skräppäystä, taidetta ja tukkihumalaa

  Vaikka poikkeuk­sel­li­set olot ovatkin koetel­leet syksyn Ink-tiimi­läi­siä, niin saimme vietet­tyä hauskat kaksi leiri­päi­vää Juhla­ta­lo Majakos­kel­la Ruokkeel­la. Puitteet olivat loista­vat, isolla pihalla mahtui hyvin temmel­tää (myös mukana ollut leiri­koi­ra) ja kaikki olivat kiitol­li­sia valmiis­ta ruoka­pöy­däs­tä.  Leirin toimin­ta oli monipuo­lis­ta, sillä jokai­nen ryhmä oli saanut suunni­tel­la ohjel­maa leiril­le. Ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min kanssa etsimme lähiym­pä­ris­tös­tä erilai­sia syksyn element­te­jä…

  Lue lisää

 • Pelitiimissä kehitetään visuaalista novellia

  Pelitiimissä kehitetään visuaalista novellia

  Hei kaikil­le!Olemme tämän syksyn Inkin-tiimi­jak­son pelitii­mi. Suunnit­te­lem­me ja tuotam­me erilai­sia peliai­hei­sia projek­te­ja. Osallis­tum­me kaikki Music Against Drugs ry:n järjes­tö­toi­min­taan. Saamme toteut­taa erilai­sia hyvin­voin­ti- ja pelitee­mai­sia tehtä­viä ja opetel­la tiimi­työs­ken­te­lyä, projek­ti-työnte­koa.Seuraa­vak­si esitte­lem­me tiimin jäsenet. Kaikil­le esitet­tiin seuraa­vat kysymyk­set: Esitte­ly: Kuka olet? Harrastuksia/ mielen­kiin­non kohtei­ta? Pelaa­mi­nen: mitä pelejä/ miten pelaat? Miksi päätit lähteä mukaan ink-tiimi toimin­taan? Omat…

  Lue lisää

 • “Melekosen mystinen Media- ja viestintätiimi”

  “Melekosen mystinen Media- ja viestintätiimi”

  Ehtoota! Tässä ois syksyn 2020 meleko­sen mysti­nen media- ja viestin­tä­tii­mi! Aloitim­me tiimi­har­joit­te­lum­me 7.9.2020. Meidän tehtä­väm­me on tuottaa erilais­ta media­si­säl­töä; muokkaam­me kuvia, teemme vlogi- ja blogi­si­säl­töä sekä printti‑, mainos- ja esite­ma­te­ri­aa­le­ja. Olemme aktii­vi­sia myös somen puolel­la, käy tsekkaa­mas­sa insta­gram. 😉

  Lue lisää

 • Tänään mielen päällä: Mielenterveyskysely nuorilta nuorille

  Tänään mielen päällä: Mielenterveyskysely nuorilta nuorille

  Tässä on kysely liittyen Music Against Drugs ry:n Ink-tiimin yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin syksyn 2020 kampan­jaan, jonka teemana on mielen hyvin­voin­ti. Kyselyn kohde­ryh­mä on 15–29-vuotiaat, keski­suo­ma­lai­set nuoret aikui­set. Kysely on avoinna 21.9– 2.10. 2020 ja vastauk­set tallen­tu­vat anonyy­mis­ti. Kyselyyn vastaa­mi­nen vie noin viisi minuut­tia arvokas­ta aikaasi. Kyselyn lopuksi voit halutes­sa­si osallis­tua arvon­taan. Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta:…

  Lue lisää

 • “On tärkeää osata sanoa ei”

  “On tärkeää osata sanoa ei”

  Osallis­tuin kaksi­päi­väi­sel­le mielen­ter­vey­den ensia­vun perus­kurs­sil­le, MTEA1, joka on Mieli ry:n suunnit­te­le­ma kokonai­suus. Kurssil­la käsitel­tiin laajas­ti erilai­sia mielen­ter­vey­den osa-alueita niin arkisem­mis­ta elämän­hal­lin­taan sekä ihmis­suh­tei­siin liitty­vis­tä aiheis­ta kriisei­hin sekä itsemur­haa suunnit­te­le­van henki­lön autta­mi­seen. Teimme erilai­sia mukaan­sa­tem­paa­via toimin­nal­li­sia harjoi­tuk­sia ja aiheet saivat aikaan paljon keskus­te­lua osallis­tu­jien kesken. Kukin sai osallis­tua keskus­te­luun tai olla osallis­tu­mat­ta, mikäli esimer­kik­si aihea­lue oli…

  Lue lisää