Avainsana: digi-ink

 • MER­KI­TYS­TÄ ETSI­MÄS­SÄ ‑TAI­DE­NÄYT­TE­LY 16.9.

  MER­KI­TYS­TÄ ETSI­MÄS­SÄ ‑TAI­DE­NÄYT­TE­LY 16.9.

  Tule mukaan nuor­ten toteut­ta­maan ilmai­seen tai­de­näyt­te­lyyn Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­leil­le lau­an­tai­na 16.9. klo 10–17. Digi-Inkin TAI­TO-ryh­män lah­jak­kaat nuo­ret ympä­ri Suo­men esit­te­le­vät tai­de­teok­sis­saan näke­myk­sen­sä tee­mas­ta  “mer­ki­tyk­sel­li­syys”.  Näyt­te­lys­sä on tar­jol­la upei­ta tai­de­muo­to­ja moder­neis­ta digi­taa­li­sis­ta maa­lauk­sis­ta perin­tei­siin runoi­hin. Näyt­te­lys­säm­me on kah­vi­tar­joi­lu. Näyt­te­ly avoin­na 16.9. klo 10–17Ilmai­nen sisään­pää­sy. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa! Kuva: Tan­ja Nie­mi

  Lue lisää

 • OSAL­LIS­TU TAI­DE­NÄYT­TE­LYYN OMAL­LA TEOK­SEL­LA­SI

  OSAL­LIS­TU TAI­DE­NÄYT­TE­LYYN OMAL­LA TEOK­SEL­LA­SI

  Digi-Inkin TAI­TO-ryh­mä hui­pen­tuu yhtei­seen tai­de­näyt­te­lyyn ja nyt myös sinul­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua omal­la teok­sel­la­si! Tapah­tu­ma on 16.9. klo 10–17 ja tapah­tu­ma­paik­ka­na toi­mii Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­lit. TAI­TO avaa tee­ma­näyt­te­lyyn osal­lis­tu­mi­sen myös ryh­män ulko­puo­li­sil­le nuo­ril­le. Syk­syn näyt­te­lyn tee­mak­si vali­koi­tui “mer­ki­tyk­sel­li­syys”. Jos siis tee­ma puhut­te­lee sinua ja tah­toi­sit saa­da näky­vyyt­tä tai­teel­le­si niin nyt on sii­hen oiva mah­dol­li­suus. Teos voi…

  Lue lisää

 • LÄH­DE­TÄÄN PORU­KAL­LA KALAAN JA KALAS­TA KAVE­RI!

  LÄH­DE­TÄÄN PORU­KAL­LA KALAAN JA KALAS­TA KAVE­RI!

  Lai­na­tak­se­ni Robin Pac­ka­le­nia, “meil­lä on hyvä jen­gi koos­sa taas” ja kam­pan­jan toteu­tus on jäl­leen alka­nut! Eri­lai­sia tee­mo­ja poh­dit­tiin ja pyö­ri­tel­tiin pal­jon, mut­ta täl­lä ker­taa aiheek­si vali­koi­tui nuor­ten aikuis­ten yksi­näi­syys.  Kaik­ki läh­ti kysy­myk­ses­tä, mis­tä voi nuo­ri aikui­nen hank­kia kave­rei­ta, jos ei ole töis­sä tai kou­lus­sa. Eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ryh­mäy­ty­mi­seen on niin Jyväs­ky­läs­sä kuin ver­kos­sa­kin aivan mah­dot­to­man pal­jon,…

  Lue lisää

 • MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jas­sa PODCAS­TE­JA, LIVEOH­JEL­MAA ja SOME­HAAS­TE

  MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jas­sa PODCAS­TE­JA, LIVEOH­JEL­MAA ja SOME­HAAS­TE

  Nuor­ten kevään kam­pan­ja ete­nee hyvää vauh­tia ja vii­me vii­kol­la kam­pan­ja sai oman slo­ga­nin ja visu­aa­li­sen ilmeen. Mie­lel­lä Mes­siin! ‑kam­pan­jal­la nuo­ret halua­vat karis­taa mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua aihee­seen usein lii­tet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. Asi­aa mie­len kou­ke­rois­ta Kam­pan­jan slo­ga­nik­si vali­koi­tui “Asi­aa mie­len kou­ke­rois­ta”, jota kuvas­taa myös kam­pan­ja­ryh­mään kuu­lu­van nuo­ren kynäs­tä syn­ty­nyt upea mus­te­ka­la-logo. Logol­la nuo­ret halua­vat kuvas­taa…

  Lue lisää

 • MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jal­la halu­taan karis­taa lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä

  MIE­LEL­LÄ MES­SIIN! ‑kam­pan­jal­la halu­taan karis­taa lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä

  Kevään 2022 nuor­ten kam­pan­ja kan­taa nimeä “Mie­lel­lä Mes­siin!”. Kam­pan­jal­la halu­taan vähen­tää mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua ennak­ko­luu­lois­ta. Music Against Drugs ry:n kevään nuor­ten kam­pan­ja on käyn­nis­ty­nyt ja kam­pan­jan aiheek­si on valit­tu “lei­mat pois mie­len­ter­vey­des­tä” ja nimek­si äänes­tet­ty “Mie­lel­lä Mes­siin!”. Kam­pan­jal­la nuo­ret halua­vat karis­taa mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua aihee­seen usein lii­tet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. “Kam­pan­ja…

  Lue lisää

 • Oo ku oot! – Some­tem­paus ja strea­me­ja

  Oo ku oot! – Some­tem­paus ja strea­me­ja

  Nuor­ten toteut­ta­ma kam­pan­ja ennak­ko­luu­lois­ta pyö­räh­tää käyn­tiin 8.11. ja tuo kana­vil­le kes­kus­te­lua mm. ste­reo­ty­piois­ta ja keho­po­si­tii­vi­suu­des­ta. Music Against Drugs ry:n eri toi­min­toi­hin osal­lis­tu­vat nuo­ret ovat ideoi­neet yhdes­sä kam­pan­jan, joka ottaa strea­mien ja some­kan­pan­jan kaut­ta kan­taa ennak­ko­luu­loi­hin. Oo ku oot! ‑kam­pan­jan stream-päi­vät on nyt lyö­ty luk­koon. Jokai­sel­la strea­mil­la on oma tee­man­sa, joka kos­kee taval­la tai toi­sel­la tasa-arvoa…

  Lue lisää

 • ONKO ENNAK­KO­LUU­LOT­TO­MUUS ASEN­NE­KY­SY­MYS?

  ONKO ENNAK­KO­LUU­LOT­TO­MUUS ASEN­NE­KY­SY­MYS?

  Nuo­ret yhdis­tä­vät voi­man­sa ja jää­dyt­tä­vät ennak­ko­luu­lot näyt­tä­mäl­lä kam­pan­jal­laan esi­merk­kiä, miten tois­ta on koh­del­ta­va! Music Against Drugs ry:n eri toi­min­toi­hin osal­lis­tu­vat nuo­ret toteut­ta­vat syk­syn aika­na Oo ku oot! ‑kam­pan­jaa. Tee­mak­si nuo­ret ovat valin­neet ennak­ko­luu­lot­to­muu­den ja he poh­ti­vat yhdes­sä eri­lai­suu­den hyväk­sy­mis­tä ja arvos­ta­mis­ta – sitä, kuin­ka jokai­sel­la on oikeus olla oma itsen­sä! “Aihe on tär­keä ja yhden­ver­tai­suus…

  Lue lisää

 • Lii­kun­ta­haas­te akti­voi nuo­ria aikui­sia

  Lii­kun­ta­haas­te akti­voi nuo­ria aikui­sia

  Digi-inkin lii­kun­ta­haas­tees­ta hie­no­ja tulok­sia Digi-Inkin lii­kun­ta­haas­tee­seen osal­lis­tu­nut jo kym­me­niä nuo­ria, joi­den elä­mäs­sä lii­kun­ta oli var­sin pie­nes­sä roo­lis­sa ennen haas­tet­ta. Osal­lis­tu­jis­ta val­tao­sa (80 %) ker­toi liik­ku­van­sa alle tun­nin ver­ran vii­kos­sa.Haas­teel­la pyri­tään tavoit­ta­maan ja moti­voi­maan  ennen kaik­kea lii­kun­ta­har­ras­tus­ta aloit­te­le­via nuo­ria aikui­sia, joi­den liik­ku­mi­nen on vähen­ty­nyt esi­mer­kik­si val­lit­se­van epi­de­mia­ti­lan­teen vuok­si. Nuo­ret liik­ku­vat haas­teen aika­na omaeh­toi­ses­ti yksin tai ystä­vän…

  Lue lisää

 • Oran­ge Cas­set­te ‑strea­mit ovat tääl­lä taas

  Oran­ge Cas­set­te ‑strea­mit ovat tääl­lä taas

  Syk­syl­lä 2020 jouk­ko yhdis­tyk­sen Digi-Ink toi­min­taan osal­lis­tu­via nuo­ria ideoi ja toteut­ti per­jan­tai­sin Oran­ge Cas­set­te ‑peli­strea­me­ja Twitch:ssä. Nyt he otta­vat taas kana­van hal­tuun­sa. Ensim­mäi­nen stream on luvas­sa per­jan­tai­na 2.7. noin kel­lo vii­den jäl­keen. Tule mukaan seu­raa­maan, kom­men­toi­maan tai anta­maan vaik­ka peli­toi­vei­ta. Tule­vis­ta strea­meis­ta ja tar­kem­mis­ta kel­lon­ajois­ta ilmoi­tel­laan some­ka­na­vil­lam­me (IG ja FB). Oran­ge Cas­set­te ‑kana­van löy­dät osoit­tees­ta…

  Lue lisää

 • Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Mitä tapah­tuu minul­le, kun kaik­ki kei­kat on perut­tu!

  Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Mitä tapah­tuu minul­le, kun kaik­ki kei­kat on perut­tu!

  Oli vuo­den 2020 maa­lis­kuu kun kaik­ki tapah­tui ja olin ollut vii­mei­sel­lä kei­kal­la Keru­bis­sa. Tar­koi­tus oli läh­teä Hel­sin­kiin kat­so­maan seu­raa­vaa keik­kaa, mut­ta kaik­ki perut­tiin sil­tä kuul­ta ja kukaan ei tien­nyt mihin tämä virus pys­tyy.Olin ssi­nä vai­hees­sa nuo­ri­so­vers­taal­la teke­mäs­sä työ­har­joit­te­lua, kun virus tuli kaik­kien elä­mään ja pila­si kai­ken. Onnek­si minul­la oli jon­kin­lai­nen suun­ni­tel­ma jat­kos­ta kos­ka halusin jat­kaa…

  Lue lisää

 • Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Elä­mä ei ole­kaan itses­tään sel­vää, sitä pitää arvos­taa

  Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Elä­mä ei ole­kaan itses­tään sel­vää, sitä pitää arvos­taa

  Rei­lu vuo­si sit­ten, kun uuti­set koro­nas­ta levi­si­vät ja rajoi­tus­toi­met alkoi­vat, tilan­teen todel­li­suut­ta oli joten­kin vai­kea hah­mot­taa. Ajat­te­lin aluk­si, ettei tämä ole muu­ta­maa kuu­kaut­ta kum­mem­pi rutis­tus ja sit­ten pääs­tään nor­maa­liin elä­mään. Toi­sin kui­ten­kin kävi. Ennen koro­naa minul­la oli hyvin aktii­vi­nen sosi­aa­li­nen elä­mä kodin ulko­puo­lel­la. Teh­tiin ystä­vien kans­sa mitä iki­nä kek­sim­me­kään ajan kulut­ta­mi­sek­si yhdes­sä. Kun se kaik­ki…

  Lue lisää

 • Koke­muk­se­ni koro­na-ajas­ta: Jotain pahaa, jotain hyvää?

  Koke­muk­se­ni koro­na-ajas­ta: Jotain pahaa, jotain hyvää?

  Koro­nan alkuai­ka oli häm­men­tä­vää. Asuin sil­loin vie­lä Kou­vo­las­sa. Kou­lun oppi­tun­nit oli ohi ja pel­käs­tään itse­näi­ses­ti toteu­tet­ta­via asioi­ta jäl­jel­lä.Sinä kevää­nä oli serk­ku­ni häät, joi­hin en osal­lis­tu­nut fluns­sa­ni vuok­si, mut­ta jäl­keen­päin tuli miet­ti­neek­si, että ihan hyvä näin – ehkä sii­tä muut oli­si myös sai­ras­tu­neet ja miet­ti­neet onko tää koro­na? Sii­tä huo­li­mat­ta menin nuhai­se­na kat­so­maan Din­osau­rus-näyt­te­lyä Tik­ku­ri­laan, ja…

  Lue lisää

 • Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Joko tämä on jo ohi?

  Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Joko tämä on jo ohi?

  “Kun koro­na alkoi, tun­tui, ettei tämä voi olla tot­ta. Luo­jan kii­tos, sain olla muka­na yhdes­sä teat­te­ri­pro­jek­tis­sa lop­puun asti. Tie­tys­ti koro­na pila­si mei­dän karon­kan, jota ei kos­kaan saa­tu. Kesäk­si en viit­si­nyt läh­teä mukaan uuteen teat­te­ri pro­jek­tiin ja halusin­kin luo­pua täs­tä teat­te­ri­ryh­mäs­tä. Tot­ta­kai tilan­ne mie­ti­tyt­ti, mut­ta alkuun ei osan­nut pelä­tä asi­aa tai lii­ak­si miet­tiä. Lähin­nä vain eli…

  Lue lisää

 • Nuo­ret strea­maa­vat koro­naa him­meäk­si

  Nuo­ret strea­maa­vat koro­naa him­meäk­si

  Kun kaik­ki kiva on kiel­let­ty, vai onko? Eri puo­lil­ta Suo­mea tule­vat nuo­ret kes­kus­te­le­vat Digi-Ink toi­min­taan kuu­lu­vas­sa #him­men­nä­ko­ro­na ‑kam­pan­jas­sa mm. har­ras­tuk­sis­ta ja hyvin­voin­nis­ta, yksi­näi­syy­des­tä ja koro­na­jak­sa­mi­ses­ta sekä etäi­lyn muka­naan tuo­mis­ta haas­teis­ta – mik­sei mah­dol­li­suuk­sis­ta­kin. Nuor­ten kes­kus­te­lus­sa on muka­na Music Against Drugs ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Sam­po. Strea­maus tapah­tuu Oran­ge Cas­set­te twitch-kana­val­lam­me: https://www.twitch.tv/orangecassette Jokai­sel­la strea­mil­la on oma aiheen­sa. Anna…

  Lue lisää

 • Digi-Ink: vii­koit­tai­sia verk­ko­val­men­nuk­sia hyvin­voin­nis­ta, opin­nois­ta ja työ­elä­mä­tai­dois­ta

  Digi-Ink: vii­koit­tai­sia verk­ko­val­men­nuk­sia hyvin­voin­nis­ta, opin­nois­ta ja työ­elä­mä­tai­dois­ta

  Pilot­ti­han­ke Digi-Ink pyö­rii nyt lyhyil­lä, kai­kil­le Suo­men nuo­ril­le tar­koi­te­tuil­la ryh­mil­lä, jois­sa pureu­du­taan ter­vey­den ja hyvin­voin­nin, työ­elä­mä­tai­to­jen ja opis­ke­lu­asioi­den yti­miin. 2020 star­tan­nut han­ke aloit­ti usei­ta viik­ko­ja kes­tä­neil­lä val­men­nuk­sil­la, mut­ta Digi-Inkiä luot­saa­va Eerik huo­ma­si nopeas­ti, että kai­va­tum­pia ovat itse asias­sa lyhyet val­men­nuk­set, jot­ka eivät sido osal­lis­tu­jaa pit­käk­si aikaa vaan ovat valit­ta­vis­sa omien tar­pei­den ja kiin­nos­tuk­sen aihei­den mukaan.…

  Lue lisää

 • Oran­ge Cas­set­te ‑strea­maus läh­ti hie­nos­ti käyn­tiin

  Oran­ge Cas­set­te ‑strea­maus läh­ti hie­nos­ti käyn­tiin

  Ensim­mäi­nen Oran­ge Cas­set­te ‑strea­maus jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon per­jan­tai­na 13.11. kol­men nuo­ren toi­mes­ta. Vaik­ka päi­vä­mää­rä oli pahaen­tei­nen ja ilmas­sa huo­mat­ta­va mää­rä jän­ni­tys­tä, hom­ma onnis­tui erin­omai­ses­ti. Nuo­ret pela­si­vat strea­mis­sa ret­ro­pe­le­jä kuten esi­mer­kik­si Nin­ten­don vuon­na 1992 lan­see­raa­maa Kir­byä. Jut­tua riit­ti koko kol­me­tun­ti­sen strea­mauk­sen ajan ja kes­kus­te­lua käy­tiin muka­vas­ti myös cha­tis­sa. Ensi per­jan­tai­na eli 20.11. kana­va auke­aa taas nel­jäl­tä ilta­päi­väl­lä. Täl­lä…

  Lue lisää

 • PER­JAN­TAI ON STRII­MAUS­PÄI­VÄ

  PER­JAN­TAI ON STRII­MAUS­PÄI­VÄ

  Mar­ras­kuus­sa alka­vat nuor­ten toteut­ta­mat per­jan­tai­strii­mit! Strii­maus­ta aloi­te­taan osa­na Digi-Inkiä ja sii­tä on tar­koi­tus tul­la sään­nöl­li­ses­ti jär­jes­tet­tä­vää toi­min­taa. Strii­mit ovat per­jan­tai-iltai­sin ja luvas­sa on mm. eri­lais­ten pelien tes­taus­ta, ret­ro­pe­le­jä, poru­kal­la pelat­ta­via pele­jä, lau­ta­pe­lai­lua ja mah­dol­li­ses­ti irl-sisäl­töä! Ensim­mäi­nen strii­mi jär­jes­te­tään per­jan­tai­na 13.11.2020 noin klo 17.00 ja sii­tä eteen­päin joka viik­ko samal­la mei­nin­gil­lä jou­lu­kuun lop­pu­puo­lel­le. Tule mukaan seu­raa­maan,…

  Lue lisää