OSALLISTU PORIN MUSIIKKIKILPAILUUN!

Osallis­tu musiik­ki­kil­pai­luun, tavoit­te­le paikkaa Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­man stagel­la ja voita 100 kpl:n levypai­nos omasta musii­kis­ta­si (arvo 570 euroa)! Musiik­ki­kil­pai­luun voivat osallis­tua bändit, dj:t, truba­duu­rit, räppä­rit tai muut yksit­täin esiin­ty­vät artis­tit. Kilpai­lui­hin osallis­tu­vien yläikä­ra­ja on 25 vuotta. Bändien osalta ryhmän keski-ikä ei saa ylittää 25:tä vuotta. Lisäksi artis­tin tai osallis­tu­van bändin jäsenis­tä suurim­man osan kotikun­nan tai koulun­käyn­ti­kun­nan tulee olla Pori. Kilpai­luun on mahdol­lis­ta osallis­tua joko omalla tuotan­nol­la tai cover-kappa­leil­la. Mikäli mahdol­lis­ta, niin suosit­te­lem­me osallis­tu­maan omalla tuotan­nol­la, sillä osa sosiaa­li­sis­ta mediois­ta ei salli ladata cover-materi­aa­lia tekijä­noi­keus­ky­sy­mys­ten vuoksi. Musiik­ki­kil­pai­lu järjes­te­tään osana Porin yläkou­luil­la järjes­tet­tä­vää Music Against Drugs ‑kokonai­suut­ta.

MUSIIK­KI­KIL­PAI­LUN OSALLIS­TU­MIS­OH­JEET:

 • Kilpai­luun on mahdol­lis­ta osallis­tua joko ääninäyt­teel­lä tai videol­la. Kilpai­luun osallis­tu­van ääninäy­teen tai musiik­ki­vi­deon
  tulee olla vähin­tään 2 minuu­tin ja enintään 8 minuu­tin pitui­nen.
 • Kilpai­luun osallis­tu­taan ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la (alla) ja video tai ääninäy­te tulee ladata wetransfer.com-palveluun (www.wetransfer.com) aikavä­lil­lä 12.11.– 2.12.2018. Videota tai ääninäy­tet­tä liittäes­sä­si email to-kohtaan tulee laittaa sähkö­pos­tio­soit­teek­si arvo.peltonen@riemufinland.fi, Your email-kohtaan tulee laittaa oma sähkö­pos­tio­soi­te ja viesti­kent­tään tulee kirjoit­taa oma nimesi ‑musiik­ki­kil­pai­lu.
 • Kilpai­luun osallis­tu­nei­den teosten tulee olla hyvän maun mukai­sia, eikä niissä saa esiin­tyä esimer­kik­si rasis­mia, väkival­taa tai päihtei­tä. Music Against Drugs ry:n arvoja ovat yhden­ver­tai­suus, yhtei­söl­li­syys ja ilo ja myös näitä arvoja on hyvä noudat­taa omassa teokses­saan. Music Against Drugs ry hyväk­syy kilpai­luun teemaan sovel­tu­vien teosten osallis­tu­mi­nen ja voi hylätä tarvit­taes­sa kilpai­luun sopimat­to­mat teokset. 
 • Järjes­tä­jä saa oikeu­det kuvien käyttöön markki­noin­nis­sa esimer­kik­si Music Against Drugs ry:n verkko­si­vuil­la, sosiaa­li­sen median kanavis­sa sekä paino­tuot­teis­sa.
 • Kilpai­luun osallis­tu­vat kappa­leet tullaan julkai­se­maan Music Against Drugs ry:n Facebook-sivulla ja Youtube-kanaval­la.
 • Kilpai­lu ratkeaa videoi­den kerää­mil­lä Facebook-tykkäyk­sil­lä ja jaoilla sekä Youtu­bes­sa videon tai ääninäyt­teen kerää­mien peuku­tus­ten yhteis­tu­lok­sel­la.
 • Neljä eniten ääniä kerän­nyt­tä bändiä/artistia pääsee esiin­ty­mään Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­maan joulu­kuun 14.12.
  Porin keskus­tan nuori­so­ta­lol­la.
 • Eniten tykkäyk­siä saanut artisti/bändi palki­taan CD-partner­sin 100 kappa­leen levypai­nok­sel­la omasta musii­kis­ta (arvo 570 euroa). 100 kpl digipack (CD-audio, 4‑sivuinen digipak DCD 2/1 4‑väripainatuksella, kirkas tray, 5‑värinen offset labeli, koteloi­den muovi­tus + netti­la­taus.
 • Kehoi­tam­me kilpai­li­joi­ta kampan­joi­maan myös itsensä puoles­ta ja pyytä­mään ystävi­ään äänes­tä­mään!

Ilmoit­tau­du mukaan musiik­ki­kil­pai­luun 2.12.2018: