OSALLISTU 12.3.2023 MENNESSÄ!

Osallis­tu musiik­ki­kil­pai­luun ja voita tausta­kan­gas omalla logolla CD-Partne­rin kautta!  Musiik­ki­kil­pai­luun voivat osallis­tua bändit, dj:t, truba­duu­rit, räppä­rit tai muut yksin esiin­ty­vät artis­tit. Kilpai­luun osallis­tu­vien sooloar­tis­tien yläikä­ra­ja on 25 vuotta. Yhtyei­den osalta ryhmän keski-iän tulee olla enintään 25 vuotta. Lisäksi artis­tin tai osallis­tu­van bändin jäsenis­tä suurim­man osan koti- tai koulun­käyn­ti­kun­nan tulee olla Joensuu. Musiik­ki­kil­pai­lu järjes­te­tään osana Joensuun yläkou­luil­la järjes­tet­tä­vää Music Against Drugs ‑kokonai­suut­ta.
MUSIIK­KI­KIL­PAI­LUN OSALLIS­TU­MIS­OH­JEET:

  • Kilpai­luun on mahdol­lis­ta osallis­tua ääninäyt­teel­lä joko omasta tuotan­nos­ta tai cover-kappa­leel­la. Mikäli mahdol­lis­ta, suosit­te­lem­me osallis­tu­maan omalla tuotan­nol­la, sillä osa sosiaa­li­sis­ta mediois­ta ei salli ladata cover-materi­aa­lia tekijä­noi­keus­ky­sy­mys­ten vuoksi.

  • Kilpai­luun osallis­tu­van ääninäyt­teen tulee olla vähin­tään 2 minuu­tin ja enintään 5 minuu­tin pitui­nen. Näytteen voi äänit­tää esimer­kik­si puheli­mel­la.

  • Kilpai­luun osallis­tu­taan ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la. Osallis­tu­mis­kap­pa­le tulee ladata wetransfer.com-palveluun (www.wetransfer.com) aikavä­lil­lä 20.2.–12.3.2023. Kappa­let­ta liitet­täes­sä Email to ‑kohtaan tulee laittaa sähkö­pos­tio­soit­teek­si: ​​musiikkikilpailu@riemufinland.fi, Your email ‑kohtaan tulee laittaa oma sähkö­pos­tio­soi­te ja viesti­kent­tään tulee kirjoit­taa “oma nimesi ‑musiik­ki­kil­pai­lu”.
  • Kilpai­luun osallis­tu­nei­den teosten tulee olla hyvän maun mukai­sia, eikä niissä saa esiin­tyä esimer­kik­si rasis­mia, väkival­taa tai päihtei­tä. Music Against Drugs ry:n arvoja ovat yhden­ver­tai­suus, yhtei­söl­li­syys ja ilo ja myös näitä arvoja on hyvä noudat­taa omassa teokses­saan. Music Against Drugs ry hyväk­syy kilpai­luun teemaan sovel­tu­vien teosten osallis­tu­mi­sen ja voi hylätä tarvit­taes­sa kilpai­luun sopimat­to­mat teokset.

  • Kilpai­luun osallis­tu­vat kappa­leet tullaan julkai­se­maan Music Against Drugs ry:n Youtube-kanaval­la. Järjes­tä­jä saa oikeu­det äänit­tei­den käyttöön markki­noin­nis­sa, esimer­kik­si Music Against Drugs ry:n verkko­si­vuil­la, sosiaa­li­sen median kanavis­sa sekä paino­tuot­teis­sa.

  • Kilpai­lun voittaa Youtu­bes­sa eniten tykkäyk­siä ja jakoja kerän­nyt kappale ja voitta­ja palki­taan CD-Partne­rin omalla logolla varus­te­tul­la tausta­kan­kaal­la (2×3 m) Joensuun Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­mas­sa 31.3.2023.

  • Kilpai­lun äänes­ty­sai­ka alkaa 15.3.2023 ja päättyy 29.3.2023.
    Kehotam­me kilpai­li­joi­ta kampan­joi­maan myös itsensä puoles­ta ja pyytä­mään ystävi­ään äänes­tä­mään.


YHTEIS­TYÖS­SÄ: