ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI KAJAANIN KUVASKABASSA!

Kajaa­nin kuvas­ka­ban osallis­tu­mis­ku­vat on julkais­tu Music Against Drugs ry:n INSTA­GRA­MIS­SA. Kiitos kaikil­le kilpai­lu­ku­van lähet­tä­neil­le! Käy antamas­sa äänesi suosik­ki­ku­val­le­si tykkää­mäl­lä kuvasta! Kuvas­ka­ban voitta­ja palki­taan Polaroid-kameral­la Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­mas­sa Holarin nuori­so­ti­lal­la 5.4.2019. Kuvas­ka­ba järjes­te­tään osana Kajaa­nin yläkou­luil­la järjes­tet­tä­vää Music Against Drugs ‑kokonai­suut­ta.

Huom! Kehoi­tam­me kilpai­li­joi­ta kampan­joi­maan myös itsensä puoles­ta ja pyytä­mään ystävi­ään äänes­tä­mään! ?