OSAL­LIS­TU POH­JOIS-SAVON KUVA­KIL­PAI­LUUN 23.5. MEN­NES­SÄ!

Osal­lis­tu kuva­kil­pai­luun tee­mal­la “ILO”! Ker­ro meil­le yhdel­lä kuval­la, mikä tai mit­kä asiat teke­vät sinut tai ystä­vä­si iloi­sek­si? Mil­tä “ilo” sinun kuvaa­ma­na näyt­tää? Voit ottaa osaa kil­pai­luun joko tee­maa ilmen­tä­väl­lä valo­ku­val­la, piir­rok­sel­la tai maa­lauk­sel­la, tyy­li on vapaa!

Kil­pai­luun osal­lis­tu­jien kuvat jul­kais­taan REC & REW AM ‑tapah­tu­mas­sa Ahmon- ja Sui­nin­lah­den kou­luil­la 26.5.2023, jos­sa ylei­sö äänes­tää suo­sik­ki­ku­vaan­sa. Eni­ten tyk­käyk­siä saa­nut kuva pal­ki­taan Pola­roid-kame­ral­la. Kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua kaik­ki ylä­kou­lui­käi­set Maa­nin­gal­ta, Nil­siäs­tä tai Sii­lin­jär­vel­tä. Kuva­kil­pai­lu jär­jes­te­tään osa­na Poh­jois-Savon Music Against Drugs ‑koko­nai­suut­ta.

KUVA­KIL­PAI­LUN OSAL­LIS­TU­MIS­OH­JEET:

 • Kuva­kil­pai­luun osal­lis­tu­jien yläi­kä­ra­ja on 16 vuot­ta ja koti­kun­nan tai kou­lun­käyn­ti­kun­nan on olta­va Maa­nin­ka, Nil­siä tai Sii­lin­jär­vi.
 • Osal­lis­tu­jal­la on olta­va lähet­tä­miin­sä kuviin täy­det oikeu­det ja kuvien tulee olla osal­lis­tu­jan itsen­sä otta­mia tai muu­toin työs­tä­miä. Kil­pai­luun voi osal­lis­tua enin­tään  yhdel­lä kuval­la.
 • Kuva­kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­den teos­ten tulee olla hyvän maun mukai­sia, eikä niis­sä saa esiin­tyä esi­mer­kik­si rasis­mia, väki­val­taa tai päih­tei­tä. Music Against Drugs ry:n arvo­ja ovat yhden­ver­tai­suus, yhtei­söl­li­syys ja ilo ja myös näi­tä arvo­ja on hyvä nou­dat­taa omas­sa teok­ses­saan. Music Against Drugs ry hyväk­syy kil­pai­luun tee­maan sovel­tu­vien teos­ten osal­lis­tu­mi­nen ja voi hylä­tä tar­vit­taes­sa kil­pai­luun sopi­mat­to­mat teok­set.
 • Kil­pai­lun tuo­tos toi­mi­te­taan digi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa esim What­sAp­pil­la, iMes­sa­ge­na tai säh­kö­pos­til­la. Esi­mer­kik­si piir­rok­ses­ta tai maa­lauk­ses­ta tulee siis toi­mit­taa valo­ku­va tai skan­naus. Ker­ro kuvan lähet­tä­mi­sen yhtey­des­sä yhteys­tie­to­si: nimi, puhe­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soit­tee­si, jois­ta sinut tavoit­taa.

  Lähe­tä kuvat halua­mal­la­si taval­la:
  What­sApp: 050 4111672 (Sofia)
  iMes­sa­ge: 050 4111672 (Sofia)
  Säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen kuvakilpailu@riemufinland.fi


 • Jär­jes­tä­jä saa oikeu­det kuvien käyt­töön mark­ki­noin­nis­sa esi­mer­kik­si Music Against Drugs ry:n verk­ko­si­vuil­la, sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa sekä pai­no­tuot­teis­sa.


Kan­nus­tam­me kil­pai­li­joi­ta kam­pan­joi­maan myös oman teok­sen­sa puo­les­ta ja pyy­tä­mään ystä­vi­ään tyk­kää­mään kuvas­ta­si!

Ilmoit­tau­du mukaan kuva­kil­pai­luun 23.5.2023 men­nes­sä alla ole­vas­ta pai­nik­kees­ta. Onnea kil­pai­luun! 

Kuva­kil­pai­lun pal­kin­to­jen­ja­ko Jyväs­ky­län Music Against Drugs ‑ilta­ta­pah­tu­mas­sa 29.4.2022.
Kuvas­sa vasem­mal­la Jyväs­ky­län kuva­kil­pai­lun voit­ta­ja. Kuva: Juho Virin­kos­ki