OSALLISTU POHJOIS-SAVON KUVAKILPAILUUN 23.5. MENNESSÄ!

Osallis­tu kuvakil­pai­luun teemal­la “ILO”! Kerro meille yhdellä kuvalla, mikä tai mitkä asiat tekevät sinut tai ystävä­si iloisek­si? Miltä “ilo” sinun kuvaa­ma­na näyttää? Voit ottaa osaa kilpai­luun joko teemaa ilmen­tä­väl­lä valoku­val­la, piirrok­sel­la tai maalauk­sel­la, tyyli on vapaa!

Kilpai­luun osallis­tu­jien kuvat julkais­taan REC & REW AM ‑tapah­tu­mas­sa Ahmon- ja Suinin­lah­den kouluil­la 26.5.2023, jossa yleisö äänes­tää suosik­ki­ku­vaan­sa. Eniten tykkäyk­siä saanut kuva palki­taan Polaroid-kameral­la. Kilpai­luun voivat osallis­tua kaikki yläkou­lui­käi­set Maanin­gal­ta, Nilsiäs­tä tai Siilin­jär­vel­tä. Kuvakil­pai­lu järjes­te­tään osana Pohjois-Savon Music Against Drugs ‑kokonai­suut­ta.

KUVAKILPAILUN OSALLISTUMISOHJEET:

 • Kuvakil­pai­luun osallis­tu­jien yläikä­ra­ja on 16 vuotta ja kotikun­nan tai koulun­käyn­ti­kun­nan on oltava Maanin­ka, Nilsiä tai Siilin­jär­vi.
 • Osallis­tu­jal­la on oltava lähet­tä­miin­sä kuviin täydet oikeu­det ja kuvien tulee olla osallis­tu­jan itsensä ottamia tai muutoin työstä­miä. Kilpai­luun voi osallis­tua enintään  yhdellä kuvalla.
 • Kuvakil­pai­luun osallis­tu­nei­den teosten tulee olla hyvän maun mukai­sia, eikä niissä saa esiin­tyä esimer­kik­si rasis­mia, väkival­taa tai päihtei­tä. Music Against Drugs ry:n arvoja ovat yhden­ver­tai­suus, yhtei­söl­li­syys ja ilo ja myös näitä arvoja on hyvä noudat­taa omassa teokses­saan. Music Against Drugs ry hyväk­syy kilpai­luun teemaan sovel­tu­vien teosten osallis­tu­mi­nen ja voi hylätä tarvit­taes­sa kilpai­luun sopimat­to­mat teokset.
 • Kilpai­lun tuotos toimi­te­taan digitaa­li­ses­sa muodos­sa esim WhatsAp­pil­la, iMessa­ge­na tai sähkö­pos­til­la. Esimer­kik­si piirrok­ses­ta tai maalauk­ses­ta tulee siis toimit­taa valoku­va tai skannaus. Kerro kuvan lähet­tä­mi­sen yhtey­des­sä yhteys­tie­to­si: nimi, puhelin­nu­me­ro ja sähkö­pos­tio­soit­tee­si, joista sinut tavoit­taa.

  Lähetä kuvat halua­mal­la­si tavalla:
  WhatsApp: 050 4111672 (Sofia)
  iMessa­ge: 050 4111672 (Sofia)
  Sähkö­pos­til­la osoit­tee­seen kuvakilpailu@riemufinland.fi


 • Järjes­tä­jä saa oikeu­det kuvien käyttöön markki­noin­nis­sa esimer­kik­si Music Against Drugs ry:n verkko­si­vuil­la, sosiaa­li­sen median kanavis­sa sekä paino­tuot­teis­sa.


Kannus­tam­me kilpai­li­joi­ta kampan­joi­maan myös oman teoksen­sa puoles­ta ja pyytä­mään ystävi­ään tykkää­mään kuvas­ta­si!

Ilmoit­tau­du mukaan kuvakil­pai­luun 23.5.2023 mennes­sä alla olevas­ta painik­kees­ta. Onnea kilpai­luun! 

Kuvakil­pai­lun palkin­to­jen­ja­ko Jyväs­ky­län Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­mas­sa 29.4.2022.
Kuvassa vasem­mal­la Jyväs­ky­län kuvakil­pai­lun voitta­ja. Kuva: Juho Virin­kos­ki