Olo­huo­ne


Tapah­tu­man tie­dot

Tämä tapah­tu­ma on käyn­nis­sä alkaen 23 tam­mi­kuu 2024 kun­nes 10 jou­lu­kuu 2024. Sen seu­raa­va esiin­ty­mä on 5.3.2024 16:00

  • Tapah­tu­ma­paik­ka: Music Against Drugs ry
  • Kate­go­riat:
  • Tule­vat päi­vä­mää­rät:

Tule mukaan ISGee-peliyh­tei­sön Olo­huo­nee­seen!

Olo­huo­nees­sa on luvas­sa ren­toa ja muka­vaa yhdes­sä­oloa eri tee­moil­la mm. eri­lais­ten pelien pelaa­mis­ta, pik­nik­ke­jä ja yhdes­sä liik­ku­mis­ta. Olo­huo­nee­seen voit ottaa osaa juu­ri omal­la taval­la­si, omien kiin­nos­tuk­sen koh­tei­de­si mukaan. Osal­lis­tu­mal­la toi­min­taan pää­set mukaan yhtei­söl­li­seen toi­min­taan ja saat mah­dol­li­suu­den tutus­tua uusiin ihmi­siin. Toi­min­ta on ilmais­ta ja avoin­ta kai­kil­le 18–29-vuotiaille nuo­ril­le. Toi­min­tam­me on päih­tee­tön­tä.

Tar­kem­mas­ta ohjel­mas­ta ja kokoon­tu­mis­pai­kois­ta sovi­taan osal­lis­tu­jien kes­ken kuu­kausit­tain jär­jes­tet­tä­vis­sä suun­nit­te­lu­mii­teis­sä.  Soi­ta, lai­ta säh­kö­pos­tia tai What­sapp-vies­tiä Jen­nal­le (yhteys­tie­dot alla), niin pää­set mukaan Olo­huo­neen What­sapp-ryh­mään ja Discord-ser­ve­ril­lem­me ja pysyt tar­kem­min kuu­lol­la tapah­tu­mis­ta!

Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut, mukaan voit ottaa myös ystä­vä­si!
Näh­dään kes­ki­viik­koi­sin klo 16–20 toi­mis­tol­lam­me osoit­tees­sa:  Mata­ran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä. 

Tule­vaa ohjel­maa:
7.2. Las­kiais­rie­ha (ulkoi­lua ja las­kiais­pul­la buf­fet)
14.2. Ystä­vän­päi­vä tee­ma

Olo­huo­neen toi­min­nas­ta lähi­viik­koi­na voit kysyä lisää Jen­nal­ta:
+ 358 50 3362231

Täs­tä lin­kis­tä pää­set Discor­diin